داود نصراصفهانی
مرتبه: استادیار
زمینه های تحقیقاتی: Condensed Matter Physics, Computational Physics and Quantum Physics