محمد مدرس یزدی
مرتبه: دانشیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: industrial engineering
داخلی: 4127