ندا معنوی زاده
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: مهندسی صنایع
مسئولیت: مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
داخلی: 4130