بابک مجیدی
مرتبه: استادیار
زمینه های تحقیقاتی: , computer vision, data mining, machine learning
داخلی: 4189