محمد طهرانی
مرتبه: استادیار
زمینه های تحقیقاتی: Quantum cellular automata
داخلی: 4122