مرتضی شهبازی نیا
مرتبه: دانشیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: حقوق خصوصی
داخلی: 4004