مسعود ربانی
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: مهندصی صنایع
وبسایت شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mrabani/