محسن خوش طینت نیک نیت
مرتبه: دانشیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: سیستم های مالی ، حسابداری مدیریت و صورت های مالی تلفیقی
داخلی: 4114