خدیجه حسنلو
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: مهندسی صنایع
داخلی: 4185