عباسعلی حاج کریمی
مرتبه: دانشیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: مدیریت منابع انسانی
مسئولیت: عضو هیات علمی
داخلی: 4128