ساناز حقگو
مرتبه: استادیار
زمینه های تحقیقاتی: Quantum information, spintronics