غلامحسین ابراهیمی دینانی
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: فلسفه