فرزانه یوسفی اصل
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: حسابداری
داخلی: 4065