الهام حمیدی باروق
مرتبه: استادیار
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: accounting
داخلی: 4127