سیدمحمدتقی بطحایی
مرتبه: استاد
گروه آموزشی:
زمینه های تحقیقاتی: power implants
داخلی: 4131