علیرضا متقی زاده
مرتبه: استادیار
زمینه های تحقیقاتی: Quantum Devices, Optoelectronics, Mesoscopic Physics, Quantum Electronics, Nanofabrication
داخلی: 4184