برگزاری بیستمین همایش اقتصاد مقاومتی با عنوان " اقتصاد مقاومتی در بودجه 1397"