گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گروه

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

رشته

مشاوره خانواده

روان شناسی  عمومی

ورودی

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

   

دکتر خدابخشی کولایی

   

13-16

   

207

   

مشاوره ازدواج

   

دکتر احمدی نوده

   

16-19

   

207

   

یکشنبه

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه

روان سنجی پیشرفته

آسیب شناسی روانی کودک

دکتر حسینیان

دکتر خدابخشی کولایی

دکتر نیکنام

10-12

13-16

10-12

205

102

201

روش تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی

 

روانشناسی شخصیت

دکتر فلسفی نژاد

 

دکتر نیکنام

13-16

 

14-16

205

 

101

   

روش های تحقیق در روانشناسی

   

دکتر فلسفی نژاد

   

16-19

   

101

دوشنبه

   

روانشناسی کودکان استثنائی

   

دکتر خدابخشی کولایی

   

9-12

   

202

   

روانشناسی یادگیری و تفکر

   

دکتر حسینی المدنی

   

14-16

   

205

   

روانشناسی احساس و ادراک

   

دکتر حسینی المدنی

   

16-18

   

205

سه شنبه

     

چهارشنبه

     

پنجشنبه