گروه مهندسی برق

گروه

گروه برق

رشته

کنترل

قدرت

مخابرات

ورودی

ورودی 96

ورودی 96

ورودی 96

شنبه

     

یکشنبه

     

دوشنبه

     

سه شنبه

     

چهارشنبه

سمینار

شبکه های هوشمند
 انرژی الکتریکی

مباحث ویژه

دکتر شمیسا

دکتر بطحایی

 دکتر ایمانی

10-12

9-12

9-12

209

203

202

کنترل غیرخطی

کنترل غیرخطی

سیستم های
 مخابرات بی سیم

دکتر شمیسا

دکتر شمیسا

دکتر محامدپور

13-16

13-16

13-16

209

209

202

کنترل
 چندمنظوره

حفاظت پیشرفته
 سیستم های قدرت

پردازش سیگنال
 دیجیتال پیشرفته

دکتر شمیسا

دکتر افجه ای

دکتر شمس الهی

16-19

16-19

16-19

209

207

202

پنجشنبه

اتوماسیون صنعتی

توزیع انرژی
 الکتریکی

تئوری پیشرفته
 مخابرات

دکتر افشار

دکتر افجه ای

 دکتر ایمانی

9-12

9-12

9-12

203

303

209

آزمایشگاه
تخصصی

سمینار

سمینار

دکتر افشار

 دکتر ایمانی

 دکتر ایمانی

13-16

13-15

13-15

آزمایشگاه برق

204

204