گروه مالی


گروه


گروه مالی


رشته


مهندسی مالی
و مدیریت ریسک


مالی-بانکداری


ورودی


ورودی 96


ورودی 96


شنبه


 

 

یکشنبه


مدیریت
سرمایه گذاری
پیشرفته


مهندسی مالی و
مدیریت ریسک


دکتر جمالیان


دکتر رستگار


16-18


16-18


205


206


مهندسی مالی و
مدیریت ریسک


مدیریت
سرمایه گذاری
پیشرفته


دکتر رستگار


دکتر آسیما


18-20


18-20


205


206


دوشنبه


فرایندهای تصادفی


مدیریت بانک


دکتر محبیان فر


دکتر پورغلامعلی


14-16


14-16


206


207


تئوری های
سازمان و
مدیریت


تئوری های
سازمان و
مدیریت


دکتر پویان فر


دکتر رحیمیان


16-18


16-18


206


207


اقتصادسنجی مالی


اقتصادسنجی مالی


دکتر رحیمیان


دکتر پویان فر


18-20


18-20


206


207


سه شنبه


 

 

چهارشنبه


 

 

پنجشنبه