برنامه امتحانی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مدیریت و گروه حسابداری

كد درس

نام درس

كد ارائه
کلاس
درس

اس،د

زمان امتحان


1043040

پياده سازي
استراتژي

MBA95


سونا
بايرام زاده


96/11/01 -08 ، 10


1043034

اخلاق و احکام
کسب و کار

MBA95


سميه
قجاوند


96/10/28 -08 ، 10


1043014

مديريت
منابع
انساني

MBA95


عباسعلي
حاجي کريمي


96/11/03 -11 ، 13


1043037

مديريت
مالي

MBA95


رضوان
حجازي


96/11/05 -11 ، 13


1043035

مديريت
بازاريابي

MBA95


محمد آقايي


96/11/08 -08 ، 10


1043016

مديريت
استراتژيک

mba96


سونا
بايرام زاده


96/11/01 -08 ، 10


1043030

روش تحقيق
پيشرفته

mba96


رضا قنبرزاده
مياندهي


96/10/30 -14 ، 16


1043038

نظريه هاي
سازمان و
مديريت

mba96


فاطمه کريمي جعفري


96/11/12 -11 ، 13


1043041

زبان
تخصصي
پيشرفته

mba96


نيما لطفي
فروشان


96/11/05 -08 ، 10


1043002

آمارواحتمال

mba96


سيدحسين
رضوي حاجي آقا


96/11/10 -11 ، 13


1043036

روش تحقيق
کسب و کار

mba96


رضا قنبرزاده
مياندهي


96/10/30 -14 ، 16


1053012

رف،ر
مصرف
کننده

بازاريابي
95


سيدرضا
جلال زاده


96/10/28 -11 ، 13


1053022

مديريت
استراتژيک
بازاريابي

بازاريابي
95


سيدمهدي
جلالي


96/11/02 -11 ، 13


1053023

مديريت
ارتباطات
مشتري
و عملکرد
بازاريابي

بازاريابي
95


سيدمهدي
جلالي


96/11/05 -11 ، 13


1053024

اصول
مذاکرات
مکاتبات و
قراردادهاي
تجاري

بازاريابي
95


وحيد
ناصحي فر


96/11/11 -11 ، 13


1053025

روش شناسي
پژوهش کيفي
و آميخته
در مديريت

بازاريابي
95


محمود
آقاحسينعلي
شيرازي


96/10/30 -14 ، 16


1053019

روش تحقيق
پيشرفته

بازاريابي
96

 


محمود
آقاحسينعلي
شيرازي


96/10/30 -14 ، 16


1053016

تحليل
آماري

بازاريابي
96


مريم
دانشور


96/11/10 -11 ، 13


1053002

تئوريهاي سازمان
و مديريت پيشرفته

بازاريابي
96


عباسعلي
حاجي کريمي


96/11/12 -11 ، 13


1053015

زبان تخصصي
بازرگاني

بازاريابي
96

 


نيما لطفي
فروشان


96/11/05 -08 ، 10


1053030

بازاريابي و
مديريت بازار
پيشرفته

بازاريابي
96


سيدرضا
جلال زاده


96/11/02 -08 ، 10


1063005

مديريت
سرمايه گذاري
پيشرفته

بانکداري
95


هادي جماليان


96/11/05 -08 ، 10


1063011

مديريت
ريسک در
بانکها

بانکداري
95


احمد پويانفر


96/11/12 -08 ، 10


1063023

تأمين مالي
پروژه ها

بانکداري
95


مهدي آسيما


96/11/09 -08 ، 10


1063012

بانکداري
بين المللي

بانکداري
95


مهدي رشيدي


96/11/07 -11 ، 13


1063008

اقتصاد سنجي
مالي

بانکداري
95


روزبه
بالونژاد


96/11/14 -11 ، 13


1063009

مدل سازي
مالي

بانکداري
96


سعيد
رحيميان


96/11/01 -11 ، 13


1063003

تجزيه و تحليل
صورتهاي مالي

بانکداري
96


محمد
پورغلامعلي


96/11/11 -08 ، 10


1063016

علوم و
رياضيات
اکچواري

بانکداري
96


احسان
محبيان فر


96/10/30 -08 ، 10


1063001

زبان
تخصصي

بانکداري
96


مارال دادبين


96/10/28 -08 ، 10


1003002

تحليل
آماري

بانکداري
96


سيدمحمدمهدي
کاظمي


96/11/07 -08 ، 10


1063004

بازارها و
نهادهاي مالي

بانکداري
96


سيد فرهنگ
حسيني


96/11/04 -11 ، 13


1093002

روش تحقيق
پيشرفته

بين الملل
96


محمود
آقاحسينعلي
شيرازي


96/10/30 -14 ، 16


1093003

زبان تخصصي

بين الملل
96


نيما لطفي
فروشان


96/11/05 -08 ، 10


1093004

بازاريابي و
مديريت بازار
پيشرفته

بين الملل
96


سيدرضا
جلال زاده


96/11/02 -08 ، 10


1093001

تحليل آماري

بين الملل
96


مريم دانشور


96/11/10 -11 ، 13


1093005

نظريه هاي
سازمان و
مديريت
پيشرفته

بين الملل
96


عباسعلي
حاجي کريمي


96/11/12 -11 ، 13


10231008

مباني
حسابداري
مديريت

ترم1
حسابداری
مدیریت


محسن
خوش طينت


96/11/01 -11 ، 13


10231002

آمار پيش نياز

ترم1
حسابداری
مدیریت


مريم قره داغي


96/10/28 -08 ، 10


10231020

مديريت
ريسک-
ابزارها و
سيستم ها

ترم1
حسابداری
مدیریت


محمد
اميدي نژاد


96/11/10 -11 ، 13


10231003

زبان پيش
تخصصي

ترم1
حسابداری
مدیریت


الهام حميدي


96/11/05 -08 ، 10


1073017

پژوهش
عملياتي

ترم
1صنعتي


مريم دانشور


96/11/02 -08 ، 10


1073018

روش تحقيق
پيشرفته

ترم1
صنعتي


محمود
آقا حسينعلي
شيرازي


96/10/30 -14 ، 16


1073004

تحليل آماري

ترم1
صنعتي


سيدحسين
رضوي حاجي آقا


96/11/10 -11 ، 13


1073016

زبان تخصصي
صنعتي پيش نياز

ترم
1صنعتي


نيما لطفي
فروشان


96/11/05 -08 ، 10


1073002

تئوري هاي
مديريت
پيشرفته

ترم1
صنعتي


فاطمه کريمي
جعفري


96/11/12 -11 ، 13


1073010

مديريت
توليد
پيشرفته

ترم
1صنعتي


مريم
دانشور


96/11/07 -08 ، 10


10231020

مديريت ريسک-
ابزارها و سيستم ها

حسابداري
مديريت95


محمد
اميدي نژاد


96/11/10 -11 ، 13


10231004

مديريت
ارزيابي
عملکرد

حسابداري
مديريت95


رضوان
حجازي


96/10/30 -08 ، 10


10231012

سيستمهاي
اطلاعات يکپارچه
حسابداري مديريت

حسابداري
مديريت95


نجمه
حاجيان


96/11/12 -08 ، 10


10231006

برنامه ريزي
و مديريت
استراتژيک

حسابداري
مديريت95


سونا
بايرام زاده


96/11/04 -08 ، 10


10231007

مسائل جاري
در حسابداري
مديريت

حسابداري
مديريت95


فرزانه
يوسفي اصل


96/11/07 -11 ، 13


93-1023017

حسابداري
بخش
عمومي

حسابداري95


منصورعلي رحيمي
باغ ابريشمي


96/11/03 -11 ، 13


93-1023020

سيستم هاي
اطلاعاتي
حسابداري

حسابداري95


فرزانه
يوسفي اصل


96/11/12 -08 ، 10


93-1023018

حسابرسي
پيشرفته

حسابداري95


نظام الدين
رحيميان


96/11/10 -08 ، 10


93-1023023

مسائل جاري
در حسابداري

حسابداري95


الهام حميدي


96/11/07 -11 ، 13


93-1023027

تحليل آماري

حسابداري96


مريم قره داغي


96/10/28 -08 ، 10


93-1023016

حسابداري
مديريت

حسابداري96


رضوان حجازي


96/11/01 -11 ، 13


93-1023021

تئوري
حسابداري 1

حسابداري96


محسن
خوش طينت


96/11/08 -11 ، 13


93-1023017

حسابداري
بخش عمومي

حسابداري96


منصورعلي رحيمي
باغ ابريشمي


96/11/03 -11 ، 13


93-1023032

زبان پيش نياز

حسابداري96


ليلا زماني


96/11/05 -08 ، 10


96-1033003

کاربرد قوانين
و مقررات مالي
بانکي
و بازرگاني در
حسابرسي

حسابرسي 96


نظام الدين
رحيميان


96/11/03 -08 ، 10


1033004

سيستم هاي
اطلاعات
حسابداري

حسابرسي95


ليلا زماني


96/11/12 -08 ، 10


1033009

تئوري
حسابرسي

حسابرسي95


محمدجواد
صفارسفلائي


96/11/05 -11 ، 13


1033013

اصول و مباني
حسابرسي اسلامي

حسابرسي95


الهام حميدي


96/11/02 -11 ، 13


1033008

بررسي
مسائل
کاربردي در
حسابرسي

حسابرسي95


نظام الدين
رحيميان


96/11/09 -08 ، 10


1033019

تحليل
آماري

حسابرسي96


مريم قره داغي


96/10/28 -08 ، 10


1033018

حسابداري
مديريت
(حسابرسي)

حسابرسي96


محسن
خوش طينت


96/11/01 -11 ، 13


1033007

حسابرسي
داخلي

حسابرسي96


محمود لنگري


96/11/07 -11 ، 13


1003003

زبان تخصصي
پيشرفته

حسابرسي96


نجمه حاجيان


96/11/05 -08 ، 10


1113004

تئوري هاي
سازمان و مديريت
با رويکرد
اسلامي

ريسک 94


علی جمالی


96/11/10 -11 ، 13


1113011

مدلسازي
مالي

ريسک 96


سعيد رحيميان


96/11/01 -11 ، 13


1113003

زبان تخصصي

ريسک 96


مارال دادبين


96/10/28 -08 ، 10


1113006

بازارها و
نهادهاي مالي

ريسک 96


مهدي آسيما


96/11/04 -11 ، 13


1113015

علوم رياضي
اکچوري

ريسک 96


احسان
محبيان فر


96/10/30 -08 ، 10


1113001

تحليل
آماري

ريسک 96


سيدمحمدمهدي
کاظمي


96/11/07 -08 ، 10


1113005

تجزيه تحليل
صورتهاي مالي

ريسک 96


سيد فرهنگ
حسيني


96/11/11 -08 ، 10


1113016

ارزشيابي
سرمايه گذاريها

ريسک95


احمد پويانفر


96/11/08 -08 ، 10


1113017

ابزارهاي
مالي اسلامي

ريسک95


محمدعلي
رستگار


96/11/05 -11 ، 13


1113018

مهندسي مالي
پيشرفته 2

ريسک95


محمدعلي
رستگار


96/11/02 -08 ، 10


1113019

مديريت مالي
پيشرفته (سري هاي
زماني مالي )

ريسک95


بالونژاد


96/11/14 -11 ، 13


1073003

سيستم هاي اطلاعاتي
مديريت پيشرفته

صنعتي95


امير مانيان


96/10/30 -11 ، 13


1073023

اصول صف
و شبيه سازي

صنعتي95


سيدحسين
رضوي
حاجي آقا


96/11/08 -11 ، 13


1073021

هوش مصنوعي
و روشهاي فرا
ابتکاري

صنعتي95


اشکان عيوق


96/11/11 -08 ، 10


1073022

مهندسي مجدد
فرآيند

صنعتي95


اشکان عيوق


96/11/02 -11 ، 13


1073024

اخلاق و
احکام کسب
و کار

صنعتي95


سميه قجاوند


96/10/28 -08 ، 10


1093013

استراتژي هاي
بازرگاني بين الملل

گروه1
بين الملل


محمدرحيم
اسفيداني


96/11/04 -08 ، 10


1093012

بازاريابي
بين المللي
و صادرات

گروه1
بين الملل


سيدرضا
جلال زاده


96/11/02 -08 ، 10


1093011

مديريت رف،ر
مصرف کننده

گروه1
بين الملل


سيدرضا
جلال زاده


96/10/28 -11 ، 13


1093014

اصول مذاکرات
و قراردادهاي
بازرگاني

گروه1
بين الملل


وحيد
ناصحي فر


96/11/11 -11 ، 13


1093015

روش شناسي
پژوهش کيفي و
آميخته در
مديريت

گروه1
بين الملل


محمود آقا
حسينعلي شيرازي


96/10/30 -14 ، 16


1093013

استراتژي هاي
بازرگاني
بين الملل

گروه2
بين الملل


محمدرحيم
اسفيداني


96/11/04 -08 ، 10


1093011

مديريت رف،ر
مصرف کننده

گروه2
بين الملل


محمد آقايي


96/10/28 -11 ، 13


1093012

بازاريابي
بين المللي و
صادرات

گروه2
بين الملل


سيدرضا
جلال زاده


96/11/02 -08 ، 10


1093014

اصول مذاکرات
و قراردادهاي
بازرگاني

گروه2
بين الملل


وحيد ناصحي فر


96/11/11 -11 ، 13


1093015

روش شناسي
پژوهش کيفي
وآميخته در
مديريت

گروه2
بين الملل


محمود آقا
حسينعلي شيرازي


96/10/30 -14 ، 16