اطلاعیه در خصوص دریافت کارت دانشجویی

" اطلاعیه "

از کلیه دانشجویان ورودی جدید تقاضا می­شود جهت تهیه فایل کارت دانشجویی شماره حساب بانک پاسارگاد خود را تا روز پنج­شنبه مورخ 9/7/94 به امور آموزش اعلام نمایند .

                                                                       امور آموزش