بهاالدین شریعت
داخلی: 4002
مسئولیت: معاون آموزشی و پژوهشی

احمد محمودیان
داخلی: 4003
مسئولیت: معاون توسعه مدیریت و منابع