ندا معنوی زاده
مسئولیت: مدیر آموزش و پژوهش

محمدحسن کمایی
داخلی: 4005
مسئولیت: رییس امور دانشجویی

فرهاد سروش
داخلی: 4074
مسئولیت: انتشارات

شیرین بیسادی
داخلی: 4021
مسئولیت: آموزش دانشکده فنی مهندسی

شهرزاد فرد اکبری
مسئولیت: کارشناس کتابخانه

شهرام نصیری
داخلی: 4405
مسئولیت: رییس اداره پشتیبانی

شادی شریعت
داخلی: 4020
مسئولیت: آموزش دانشکده مدیریت و مالی

سمیرا همتی
داخلی: 4101
مسئولیت: کارشناس مرکزآزمون های بین المللی

سعید توتونچی
داخلی: 4060
مسئولیت: کارشناس مالی

زهرا طغیانی
داخلی: 4026
مسئولیت: آموزش دانشکده علوم انسانی

خلیل فرجی حاجی کندی
داخلی: 4061
مسئولیت: مدیرمالی

بهناز فتاحی
داخلی: 4004
مسئولیت: مسئول دفتر معاونت

افروز شکرائی
مسئولیت: مدیر کتابخانه

آتوسا جمشیدی فرد
داخلی: 4025
مسئولیت: مسئول امور اداری