گزارش تصویری؛ چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

گزارش تصویری؛ چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور با هدف تأکید بر لزوم مشارکت و نقش تأثیرگذار انجمن ‌های علمی در پیشرفت و توسعه‌ علمی کشور در دانشگاه خاتم برگزار شد.