گروه مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

یک و سه

مغناطیس ؛ اصول ، مواد و خواص

یک شنبه

14

17:30

110

خازن

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/11/07

09

11

یک و سه

نانو مواد؛ اصول فیزیکی و شیمیایی

سه شنبه

09

12:30

110

زمانی

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/11/02

09

11

یک و سه

اصول ماده چگال نرم

دو شنبه

09

12:30

110

پاکپور

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/10/29

13

15

یک و سه

ترموالکتریسیته و ادوات ترموالکتریک

چهار شنبه

14

17:30

110

نصراصفهانی

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/11/09

09

11

یک و سه

مکانیک آماری

یک شنبه

14

17:30

101

واعظی

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/11/11

13

15

یک و سه

مکانیک کوانتومی پیشرفته

چهار شنبه

09

12:30

110

نصراصفهانی

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/11/05

13

15

یک و سه

فیزیک حالت جامد پیشرفته

یک شنبه

09

12:30

110

خازن

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/10/27

09

11

یک و سه

آشنایی با تکنیک های مشخصه یابی مواد

دو شنبه

14

17:30

110

علیان

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

99/11/13

09

11