گروه مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

(رشته مواد انرژی ها و فناوری های کوانتومی)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

فیزیک حالت
جامد پیشرفته

چهارشنبه

9:00

12:00

110

خازن

QMET

1400/10/27

9:00

11:00

اصول ماده چگال نرم

دوشنبه

13:00

16:00

110

پاکپور

QMET

1400/10/30

9:00

11:00

نانو مواد؛ اصول
فیزیکی و شیمیایی

شنبه

9:00

12:00

110

زمانی

QMET

1400/11/07

9:00

11:00

مکانیک آماری

دوشنبه

13:00

16:00

101

واعظی

QMET

1400/10/29

9:00

11:00

مکانیک کوانتومی
پیشرفته

چهارشنبه

13:00

16:00

101

نصراصفهانی

QMET

1400/11/04

9:00

11:00

آشنایی با تکنیک های
مشخصه یابی مواد

سهشنبه

13:00

16:00

101

علیان

QMET

1400/11/02

13:00

15:00

خواص مکانیکی مواد

یکشنبه

9:00

12:00

101

پاکپور

QMET

1400/11/09

9:00

11:00

مکانیک
کوانتوم مقدماتی

چهارشنبه

9:00

12:00

101

نصراصفهانی

QMET

1400/10/29

13:00

15:00

الکتروشیمی
کاربردی

یکشنبه

13:00

16:00

110

علیان

QMET

1400/10/28

13:00

15:00

تکنیکهای پردازش
تصویر

سه شنبه

9:00

12:00

101

اخترکاوان

QMET

1400/10/25

13:00

15:00

شیمی مواد
پیشرفته چگال

سه شنبه

9:00

12:00

110

علیان

QMET

1400/10/25

9:00

11:00

ارتباطات دیجیتال

شنبه

13:00

16:00

101

اخترکاوان

QMET

1400/10/26

9:00

11:00

اصول ترمو دینامیک

دوشنبه

9:00

12:00

101

نصراصفهانی

QMET

1400/11/11

9:00

11:00

فیزیک و فناوری
دمای پایین

شنبه

9:00

12:00

101

خازن

QMET

1400/11/06

9:00

11:00

سنتز، خصیصه یابی و
کاربرد مواد دو بعدی

یکشنبه

13:00

16:00

101

زمانی

QMET

1400/10/27

13:00

15:00

فیزیک حالت
جامد مقدماتی

چهارشنبه

13:00

16:00

110

خازن

QMET

1400/11/05

9:00

11:00

بیو مواد و بیوشیمی

یکشنبه

9:00

12:00

110

علیان

QMET

1400/11/10

9:00

11:00

مبانی رابط فرستادن
پیام MPI

سه شنبه

13:00

16:00

110

نصراصفهانی

QMET

1400/11/03

9:00

11:00