گروه مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

خواص مکانیکی مواد

یک شنبه

10

13

101

خشایار

خازن

مواد، انرژی و
تکنولوژی کوانتومی

03/31

11

13

علم مواد محاسباتی

شنبه

9

12

101

داود

نصراصفهانی

مواد، انرژی و
تکنولوژی کوانتومی

     

روش تحقیق و سمینار

دو شنبه

11

13

101

سیدمحمدحسن

هل اتایی

مواد، انرژی و
تکنولوژی کوانتومی

     

نانو مواد؛
اصول فیزیکی و شیمیایی

سه شنبه

9

12

101

آتیه

زمانی

مواد، انرژی و
تکنولوژی کوانتومی

04/10

8

10

شیمی مواد پیشرفته
چگال

یک شنبه

14

17

101

امیرحسین

علیان

مواد، انرژی و
تکنولوژی کوانتومی

04/03

11

13