گروه مهندسی کامپیوتر

دروس ترم یک (گروه کامپیوتر)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

معماری کامپیوتر
پیشرفته *

یکشنبه

13:00

16:00

301

طهرانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/26

13:00

15:00

شبکه های کامپیوتری
پیشرفته

دوشنبه

16:00

19:00

301

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/11

13:00

15:00

کسب و کار الکترونیکی
پیشرفته

یکشنبه

16:00

19:00

301

طهرانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/03

13:00

15:00

داده کاوی

پنجشنبه

9:00

12:00

302

مجیدی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/28

13:00

15:00

محاسبات کوانتومی*

سه شنبه

9:00

12:00

301

ناوی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/30

13:00

15:00

فرآیندهای اتفاقی*

دوشنبه

13:00

16:00

301

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/07

9:00

11:00

الگوریتم های تصادفی

دوشنبه

9:00

12:00

301

اخترکاوان

نرم افزار

1400/11/09

9:00

11:00

داده کاوی

پنجشنبه

9:00

12:00

302

مجیدی

نرم افزار

1400/10/28

13:00

15:00

ارزیابی کارایی
سیستم های کامپیوتری

یکشنبه

13:00

16:00

302

موقر

نرم افزار

1400/10/29

13:00

15:00

شبکه های
کامپیوتری پیشرفته

دوشنبه

16:00

19:00

301

اخترکاوان

نرم افزار

1400/11/11

13:00

15:00

مهندسی نرم افزار
پیشرفته

یکشنبه

16:00

19:00

302

میریان

نرم افزار

1400/11/04

13:00

15:00

پردازش موازی

سه شنبه

13:00

16:00

110

نصراصفهانی

نرم افزار

1400/11/03

9:00

11:00

معماری کامپیوتر
پیشرفته

یکشنبه

13:00

16:00

301

طهرانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/10/26

13:00

15:00

طراحی با زبان های
توصیف سخت افزار

یکشنبه

16:00

19:00

209

عشقی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/05

13:00

15:00

فرآیندهای اتفاقی

دوشنبه

13:00

16:00

301

اخترکاوان

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/07

9:00

11:00

شبکه های کامپیوتری
پیشرفته

دوشنبه

16:00

19:00

301

اخترکاوان

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/11

13:00

15:00

محاسبات
کوانتومی

سه شنبه

9:00

12:00

301

ناوی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/10/30

13:00

15:00

پردازش موازی

سه شنبه

13:00

16:00

110

نصراصفهانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/03

9:00

11:00

پردازش
سیگنال های رقمی

یکشنبه

13:00

16:00

205

منظوری

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/02

9:00

11:00

شبکه های عصبی

پنجشنبه

16:00

19:00

201

مجیدی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/07

13:00

15:00

نظریه
یادگیری آماری

دوشنبه

9:00

12:00

301

اخترکاوان

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/09

9:00

11:00

یادگیری ماشین

پنجشنبه

13:00

16:00

201

مجیدی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/03

13:00

15:00

دروس ترم سه (گروه کامپیوتر)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

محاسبات کوانتومی

سه شنبه

9:00

12:00

301

ناوی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/30

13:00

15:00

پردازش موازی
(آموزش محور)

سه شنبه

13:00

16:00

110

نصراصفهانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/03

9:00

11:00

کسب و کار
الکترونیکی
پیشرفته

یکشنبه

16:00

19:00

301

طهرانی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/03

13:00

15:00

فرآیندهای اتفاقی*

دوشنبه

13:00

16:00

301

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/11/07

9:00

11:00

ارزیابی کارائی
سیستمهای
کامپیوتری*

یکشنبه

13:00

16:00

302

موقر

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

1400/10/29

13:00

15:00

کسب و کار
الکترونیکی
پیشرفته

یکشنبه

16:00

19:00

301

طهرانی

نرم افزار

1400/11/03

13:00

15:00

محاسبات کوانتومی
(آموزش محور)

سه شنبه

9:00

12:00

301

ناوی

نرم افزار

1400/10/30

13:00

15:00

پردازش موازی
(آموزش محور)

سه شنبه

13:00

16:00

110

نصراصفهانی

نرم افزار

1400/11/03

9:00

11:00

پردازش موازی
(آموزش محور)

سه شنبه

13:00

16:00

110

نصراصفهانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/03

9:00

11:00

محاسبات کوانتومی
(آموزش محور)

سه شنبه

9:00

12:00

301

ناوی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/10/30

13:00

15:00

کسب و کار
الکترونیکی پیشرفته

یکشنبه

16:00

19:00

301

طهرانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

1400/11/03

13:00

15:00

محاسبات کوانتومی
(آموزش محور)

سه شنبه

9:00

12:00

301

ناوی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/10/30

13:00

15:00

پردازش موازی
(آموزش محور)

سه شنبه

13:00

16:00

110

نصراصفهانی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/03

9:00

11:00

کسب و کار
الکترونیکی پیشرفته*

یکشنبه

16:00

19:00

301

طهرانی

هوش مصنوعی و
رباتیکز

1400/11/03

13:00

15:00