گروه مهندسی کامپیوتر

گروه

مهندسی کامپیوتر نیم سال دوم 1397-98

رشته

فناوری اطلاعات

نرم افزار

معماری

هوش مصنوعی

ورودی

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

شنبه

 

امنیت شبکه
پیشرفته

   

 

دکتر اخترکاوان

   

 

8-11

   
 

302

   
 

سمینار

  سمینار
 

دکتر مجیدی

  دکتر مجیدی
 

11-13

  11-13
 

303

  303
 

 

  هوش مصنوعی
پیشرفته
      دکتر مجیدی
      13-16
      303
سیستم های
تصمیم یار
سیستم های
تصمیم یار
   
دکتر مجیدی دکتر مجیدی    
16-19 16-19    
303 303    

یکشنبه

امنیت شبکه پیشرفته

درست یابی
سیستم های واکنشی

طراحی مدار
با فناوری نانو

پردازش سیگنال های
دیجیتال پیشرفته

دکتر اخترکاوان

دکتر موقر

دکتر طهرانی

دکتر منظوری

8-11

13-16

8-11

13-16

302

204

303

202

سمینار

تست نرم افزار

سمینار

مجموعه ها و
سیستم های
فازی
(مشترک معماری
و هوش)

دکتر اخترکاوان

دکتر میریان

دکتر طهرانی

دکتر ناوی

11-13

16-19

11-13

16-19

302

204

303

203

معماری سازمانی فا

 

شبکه های
میان ارتباطی

 

دکتر عشقی

 

دکتر طهرانی

 

13-16

 

13-16

 

209

 

303