گروه مهندسی کامپیوتر


گروه گروه مهندسی کامپیوتر
رشته فناوری اطلاعات کامپیوتر  نرم افزار کامپیوتر  معماری هوش مصنوعی
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه   شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
9-12
302
  شبکه های کامپیوتری پیشرفته
دکتر اخترکاوان
9-12
302
    ربات های متحرک خودگردان
دکتر مجیدی
9-12
303
ربات های متحرک خودگردان
دکتر مجیدی
9-12
303
       
       
       
  داده کاوی
دکتر مجیدی
13-16
303
  داده کاوی
دکتر مجیدی
13-16
303
      یادگیری ماشین
دکتر مجیدی
16-19
303
         
         
         
  سیستم های عامل پیشرفته
دکتر اخترکاوان
16-19
302
           
             
             
             
               
               
               
               
یکشنبه ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری
دکتر موقر
16-19
209
بانکداری الکترونیک
دکتر طهرانی
16-19
208
  ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری
دکتر موقر
16-19
209
بانکداری الکترونیک
دکتر طهرانی
13-16
102
معماری کامپیوتری پیشرفته
دکتر طهرانی
9-12
209
  پردازش تصویر رقمی
دکتر منظوری
16-19
202
   
   
   
          طراحی با زبان های توصیف سخت افزار
دکتر عشقی
13-16
209
   
             
             
             
          طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته
دکتر ناوی
16-19
206
   
             
             
             
سه شنبه       مهندسی نرم افزار پیشرفته
دکتر میریان
16-19
201