گروه مهندسی کامپیوتر

کد درس نام درس روز ارائه شروع پایان مکان  استاد رشته گرایش
03374 شبکه های
کامپیوتری
پیشرفته
یک شنبه 09 12 لابراتوار 302 اخترکاوان مدیریت
سیستم های
اطلاعاتی
03375 پول و بانکداری
الکترونیک
(مباحث ویژه)
یک شنبه 16 19 کلاس 208 طهرانی مدیریت
سیستم های
اطلاعاتی
03373 داده کاوی شنبه 13 16 لابراتوار 303 مجیدی مدیریت
سیستم های
اطلاعاتی
03420 طراحی با زبان
های توصیف سخت افزار
یک شنبه 13 16 لابراتوار 303 عشقی معماری
سیستم های
کامپیوتری
03423 معماری کامپیوتر پیشرفته سه شنبه 13 16 کلاس 208 طهرانی معماری
سیستم های
کامپیوتری
03424 پول و بانکداری
الکترونیک (مباحث ویژه)
سه شنبه 16 19 کلاس 208 طهرانی معماری
سیستم های
کامپیوتری
03421 طراحی مدارهای
مجتمع پرتراکم پیشرفته
یک شنبه 16 19 کلاس 206 ناوی معماری
سیستم های
کامپیوتری
03382 ارزیابی کارایی
سیستم های کامپیوتری
یک شنبه 13 16 کلاس 201 موقر
رحیم آبادی
نرم افزار
03374 شبکه های
کامپیوتری
پیشرفته
یک شنبه 09 12 لابراتوار 302 اخترکاوان نرم افزار
03373 داده کاوی شنبه 13 16 لابراتوار 303 مجیدی نرم افزار
03588 مهندسی
نرم افزار
پیشرفته
یک شنبه 16 19 کلاس 204 میریان
حسین آبادی
نرم افزار
03398 نظریه
یادگیری
آماری
یک شنبه 16 19 لابراتوار 302 اخترکاوان هوش مصنوعی
و رباتیکز
03393 یادگیری
ماشین
شنبه 09 12 لابراتوار 303 مجیدی هوش مصنوعی
و رباتیکز
03395 داده کاوی
پیشرفته
شنبه 16 19 لابراتوار 303 مجیدی هوش مصنوعی
و رباتیکز
03397 تصویرپردازی
رقمی
یک شنبه 13 16 کلاس 205 منظوری هوش مصنوعی
و رباتیکز

 

برنامه امتحانات

نام درس نام خانوادگی استاد مشخصات آزمون از ساعت تا ساعت
شبکه های کامپیوتری پیشرفته اخترکاوان 1398/11/01 13 15
پول و بانکداری الکترونیک (مباحث ویژه) طهرانی 1398/11/14 13 15
داده کاوی مجیدی 1398/10/28 09 11
طراحی با زبان های توصیف سخت افزار عشقی 1398/11/07 09 11
معماری کامپیوتر پیشرفته طهرانی 1398/11/12 13 15
پول و بانکداری الکترونیک (مباحث ویژه) طهرانی 1398/11/14 13 15
طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته ناوی 1398/11/10 13 15
ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری موقر رحیم آبادی 1398/11/03 09 11
شبکه های کامپیوتری پیشرفته اخترکاوان 1398/11/01 13 15
داده کاوی مجیدی 1398/10/28 09 11
مهندسی نرم افزار پیشرفته میریان حسین آبادی 1398/11/12 13 15
نظریه یادگیری آماری اخترکاوان 1398/11/12 09 11
یادگیری ماشین مجیدی 1398/11/05 09 11
داده کاوی پیشرفته مجیدی 1398/10/28 09 11
تصویرپردازی رقمی منظوری شلمانی 1398/11/02 13 15