گروه مهندسی کامپیوتر

ترم

نام درس

روز ارائه
 کلاس

ساعت شروع

ساعت

 پایان

کلاس

نام خانوادگی

 استاد

رشته

 گرایش

مشخصات

 آزمون

از ساعت

تا ساعت

سه

پول و بانکداری
 الکترونیک
(مباحث ویژه)

یک شنبه

16

19

209

طهرانی

نرم افزار

99/11/04

09

11

یک

شبکه های
کامپیوتری
پیشرفته

یک شنبه

09

12

302

اخترکاوان

نرم افزار

99/10/27

09

11

یک

داده کاوی

شنبه

09

12

303

مجیدی

نرم افزار

99/10/30

13

15

یک

ارزیابی کارایی
سیستم های
 کامپیوتری

یک شنبه

13

16

205

موقر

نرم افزار

99/11/07

09

11

یک

مهندسی نرم افزار
 پیشرفته

یک شنبه

16

19

205

میریان

نرم افزار

99/11/13

09

11

سه فرآيندهاي تصادفي چهارشنبه 9 12 302 اخترکاوان نرم افزار      
                     

یک

تصویرپردازی
 رقمی

یک شنبه

13

16

303

منظوری

هوش مصنوعی
و رباتیکز

99/10/27

13

15

یک

یادگیری
 ماشین

شنبه

13

16

303

مجیدی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

99/11/02

09

11

یک

داده کاوی
 پیشرفته

شنبه

16

19

303

مجیدی

هوش مصنوعی
 و رباتیکز

99/10/30

13

15

یک

نظریه یادگیری
 آماری

دو شنبه

09

12

302

اخترکاوان

هوش مصنوعی
 و رباتیکز

99/11/06

13

15

سه

پول و بانکداری
 الکترونیکی

یک شنبه

16

19

209

طهرانی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

99/11/04

09

11

سه فرآيندهاي تصادفي چهارشنبه 9 12 302 اخترکاوان هوش مصنوعی

و رباتیکز
     
                     

یک

شبکه های
کامپیوتری
 پیشرفته

شنبه

09

12

302

اخترکاوان

مدیریت
سیستم های
 اطلاعاتی

99/10/27

09

11

یک

داده کاوی

یک شنبه

09

12

303

مجیدی

مدیریت
سیستم های
 اطلاعاتی

99/10/30

13

15

سه

پول و بانکداری
 الکترونیک
(مباحث ویژه)

یک شنبه

16

19

209

طهرانی

مدیریت
سیستم های
اطلاعاتی

99/11/04

09

11

یک

پول و بانکداری
 الکترونیک
(مباحث ویژه)

یک شنبه

13

16

209

طهرانی

مدیریت
سیستم های
اطلاعاتی

99/11/04

09

11

سه

ارزیابی کارآیی
 کامپیوترها

یک شنبه

13

16

205

موقر

مدیریت
سیستم های
 اطلاعاتی

99/11/07

09

11

سه فرآيندهاي تصادفي چهارشنبه 9 12 302 اخترکاوان مدیریت

سیستم های

 اطلاعاتی
     
                     

یک

طراحی مدارهای
 مجتمع پرتراکم
 پیشرفته

یک شنبه

16

19

206

ناوی

معماری
سیستم های
 کامپیوتری

99/11/11

9

11

یک

طراحی با زبان های
 توصیف سخت افزار

یک شنبه

13

16

302

عشقی

معماری
 سیستم های
 کامپیوتری

99/11/06

09

11

یک

معماری کامپیوتر
 پیشرفته

یک شنبه

09

12

209

طهرانی

معماری
سیستم های
کامپیوتری

99/11/01

09

11

سه

شبکه های
کامپیوتری
 پیشرفته

یک شنبه

09

12

302

اخترکاوان

معماری
 سیستم های
کامپیوتری

99/10/27

09

11

سه

ارزیابی کارآیی
 سیستم های
کامپیوتری
(ویژه سیستم
آموزش محور)

یک شنبه

13

16

205

موقر

معماری
 سیستم های
کامپیوتری

99/11/07

09

11

سه

پول و بانکداری
 الکترونیک
(مباحث ویژه)
(ویژه سیستم
 آموزش محور)

یک شنبه

16

19

209

طهرانی

معماری
 سیستم های
کامپیوتری

99/11/04

09

11

سه

فرآيندهاي تصادفي

سه شنبه 9 12 302 اخترکاوان معماری
 سیستم های
کامپیوتری
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک

الگوریتم های پیشرفته

سه شنبه

10

11:30

3013

حجت

علوم داده

99/11/08

13

15

یک

الگوریتم های پیشرفته

یک شنبه

10

11:30

3013

حجت

علوم داده

99/11/08

13

15

یک

یادگیری
ماشین

یک شنبه

13:30

15

3013

پیله ور

علوم داده

99/10/29

09

11

یک

یادگیری
ماشین

سه شنبه

13:30

15

3013

پیله ور

علوم داده

99/10/29

09

11

یک

ریاضیات
علوم داده

دو شنبه

13:30

15

4006

امین زاده
گوهری

علوم داده

99/11/04

09

11

یک

ریاضیات
علوم داده

شنبه

13:30

15

3013

امین زاده
 گوهری

علوم داده

99/11/04

09

11