گروه مهندسی کامپیوتر

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

سمینار

شنبه

11

13

لابراتوار 302

احسان

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

     

سیستم های
عامل پیشرفته

شنبه

13

16

لابراتوار 302

احسان

اخترکاوان

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

03/31

8

10

سیستم های پشتیبان
تصمیم گیری

شنبه

16

19

لابراتوار 303

بابک

مجیدی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

04/03

8

10

معماری سازمانی فا

یک شنبه

13

16

209

محمد

عشقی

مدیریت سیستم های
اطلاعاتی

04/07

8

10

مجموعه ها و
سیستم های فازی

یک شنبه

16

19

208

کیوان

ناوی

معماری سیستم های
کامپیوتری

04/14

8

10

روش تحقیق و سمینار

یک شنبه

11

13

208

محمد

طهرانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

     

شبکه های
میان ارتباطی

یک شنبه

13

16

208

محمد

طهرانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

04/02

8

10

طراحی مدار با
فناوری نانو

یک شنبه

8

11

208

محمد

طهرانی

معماری سیستم های
کامپیوتری

04/09

11

13

آزمون نرم افزار

یک شنبه

16

19

202

سیدحسن

میریان 

نرم افزار

04/11

8

10

سیستم های
عامل پیشرفته

شنبه

8

11

لابراتوار 302

احسان

اخترکاوان

نرم افزار

03/31

8

10

روش تحقیق
و سمینار

شنبه

11

13

لابراتوار 303

بابک

مجیدی

نرم افزار

     

درستی یابی
سیستمهای
واکنشی

یک شنبه

13

16

201

علی

موقر 

نرم افزار

04/08

8

10

سیستم های پشتیبان
تصمیم گیری

شنبه

16

19

لابراتوار 303

بابک

مجیدی

نرم افزار

04/03

8

10

سیستم های
عامل پیشرفته

شنبه

8

11

لابراتوار 302

احسان

اخترکاوان

هوش مصنوعی
و رباتیکز

03/31

8

10

روش تحقیق
و سمینار

شنبه

11

13

لابراتوار 303

بابک

مجیدی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

     

مجموعه ها و
سیستم های فازی

یک شنبه

16

19

208

کیوان

ناوی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

04/14

8

10

پردازش
سیگنال های
دیجیتال

یک شنبه

13

16

205

محمدتقی

منظوری 

هوش مصنوعی
و رباتیکز

04/10

11

13

هوش مصنوعی
پیشرفته

شنبه

13

16

لابراتوار 303

بابک

مجیدی

هوش مصنوعی
و رباتیکز

04/07

11

13