گروه مهندسی کامپیوتر

گروه

گروه مهندسی کامپیوتر

رشته

فناوری اطلاعات

کامپیوتر  نرم افزار

کامپیوتر  معماری

هوش مصنوعی

ورودی

(تکمیل ظرفیت) 96

96

(تکمیل ظرفیت) 96

96

(تکمیل ظرفیت)
96

96

(تکمیل ظرفیت)
96

96

شنبه

               

یکشنبه

امنیت شبکه های کامپیوتری پیشرفته

امنیت شبکه های کامپیوتری پیشرفته

امنیت شبکه های کامپیوتری پیشرفته

امنیت شبکه های کامپیوتری پیشرفته

شبکه های میان ارتباطی

شبکه های میان ارتباطی

پردازش سیگنال های دیجیتال

پردازش سیگنال های دیجیتال

دکتر اخترکاوان

دکتر اخترکاوان

دکتر اخترکاوان

دکتر اخترکاوان

دکتر طهرانی

دکتر طهرانی

دکتر منظوری

دکتر منظوری

8-12

8-12

13-16

13-16

9-12

9-12

16-19

16-19

301

301

301

301

302

302

202

202

معماری سازمانی فا

سمینار

درست یابی سیستم های واکنشی

درست یابی سیستم های واکنشی

طراحی مدار با فناوری نانو

سمینار

   

دکتر عشقی

دکتر اخترکاوان

دکتر موقر

دکتر موقر

دکتر طهرانی

دکتر طهرانی

   

13-16

11-13

16-19

16-19

13-16

12-14

   

209

301

209

209

302

302

   
 

معماری سازمانی فا

     

طراحی مدار با فناوری نانو

   
 

دکتر عشقی

     

دکتر طهرانی

   
 

13-16

     

14-17

   
 

209

     

302

   

دوشنبه

               
               
               
               
               

سه شنبه

سیستم های تصمیم یار

سیستم های تصمیم یار

سیستم های تصمیم یار

سمینار

مجموعه ها و سیستم های فازی

مجموعه ها و سیستم های فازی

هوش مصنوعی پیشرفته

هوش مصنوعی پیشرفته

دکتر مجیدی

دکتر مجیدی

دکتر مجیدی

دکتر مجیدی

دکتر ناوی

دکتر ناوی

دکتر مجیدی

دکتر مجیدی

13-16

13-16

13-16

11-13

17-20

17-20

8-11

8-11

301

301

301

301

202

202

301

301

   

آزمون نرم افزار

سیستم های تصمیم یار

   

مجموعه ها و سیستم های فازی

سمینار

   

دکتر میریان

دکتر مجیدی

   

دکتر ناوی

دکتر مجیدی

   

17-20

13-16

   

17-20

11-13

   

206

301

   

202

301

     

آزمون نرم افزار

     

مجموعه ها و سیستم های فازی

     

دکتر میریان

     

دکتر ناوی

     

17-20

     

17-20

     

206

     

202

چهارشنبه

               

پنجشنبه