گروه مهندسی صنایع

کد ارائه درس

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

03157

آمار مهندسی(جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

بهینه سازی
سیستم ها

03154

تحلیل آماری چند متغیره

سه شنبه

13

16

کلاس  204

حاجیان حیدری

بهینه سازی
سیستم ها

03145

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

یک شنبه

09

12

کلاس  206

معنوی زاده

بهینه سازی
سیستم ها

03147

طراحی سیستم های
صنعتی

یک شنبه

13

16

کلاس  203

حاجی آقا بزرگی امیری

بهینه سازی
سیستم ها

03158

تحقیق در عملیات
(جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی
سیستم ها

03151

مدیریت درآمد
و تقاضا

سه شنبه

09

12

کلاس  204

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی
سیستم ها

03157

آمار مهندسی
(جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

سیستم های کلان

03226

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

دو شنبه

09

12

کلاس  204

معنوی زاده

سیستم های کلان

03485

برنامه ریزی ریاضی

یک شنبه

09

12

کلاس  204

ربانی

سیستم های کلان

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

03256

فرآیندهای احتمالی

دو شنبه

13

16

کلاس  204

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

03229

نظریه تصمیم گیری

یک شنبه

13

16

کلاس  204

علائی

سیستم های کلان

03157

آمار مهندسی (جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

سیستم های مالی

03500

بازارهای مالی اسلامی

یک شنبه

13

16

کلاس  208

کیانی راد

سیستم های مالی

03268

مدل های انتخاب
سبد سرمایه گذاری

شنبه

13

16

کلاس  202

مخاطب رفیعی

سیستم های مالی

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

03276

اصول مهندسی مالی

شنبه

16

19

کلاس  202

جمالی

سیستم های مالی

03166

فناوری اطلاعات و
تجارت الکترونیک

یک شنبه

16

19

کلاس  203

ارمغان

سیستم های مالی

03157

آمار مهندسی (جبرانی)

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

لجستیک
و زنجیره تامین

03255

سیستم های توزیع
و خرده فروشی

سه شنبه

16

19

کلاس  206

حاجیان حیدری

لجستیک
و زنجیره تامین

03145

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

یک شنبه

09

12

کلاس  206

معنوی زاده

لجستیک
و زنجیره تامین

03252

مدیریت درآمد و تقاضا

یک شنبه

13

16

کلاس  206

سلطانی ازندریانی

لجستیک
و زنجیره تامین

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

لجستیک
و زنجیره تامین

03254

تحلیل و طراحی
سیستم های لجستیکی

سه شنبه

13

16

کلاس  206

علائی

لجستیک
و زنجیره تامین

03157

احتمال و آمار مهندسی
( جبرانی )

پنج شنبه

08

11

کلاس  201

حبیبی فر

مدیریت مهندسی

03226

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

دو شنبه

09

12

کلاس  204

معنوی زاده

مدیریت مهندسی

03158

تحقیق در عملیات
(جبرانی )

پنج شنبه

11

14

کلاس  209

سلطانی ازندریانی

مدیریت مهندسی

03227

مهندسی سیستم

دو شنبه

13

16

کلاس  203

علائی

مدیریت مهندسی

03228

بازاریابی

دو شنبه

16

19

کلاس  203

جلال زاده

مدیریت مهندسی

03166

فناوری اطلاعات
و تجارت الکترونیک

یک شنبه

16

19

کلاس  203

ارمغان

مدیریت مهندسی

 

امتحانات

کد ارائه درس

نام درس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

03157

آمار مهندسی(جبرانی)

حبیبی فر

بهینه سازی سیستم ها

98/11/13

09

11

03154

تحلیل آماری چند متغیره

حاجیان حیدری

بهینه سازی سیستم ها

98/11/05

13

15

03145

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

معنوی زاده

بهینه سازی سیستم ها

98/11/12

09

11

03147

طراحی سیستم های صنعتی

حاجی آقا بزرگی امیری

بهینه سازی سیستم ها

98/10/29

13

15

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی سیستم ها

98/11/03

09

11

03151

مدیریت درآمد و تقاضا

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی سیستم ها

98/11/02

09

11

03157

آمار مهندسی (جبرانی)

حبیبی فر

سیستم های کلان

98/11/13

09

11

03226

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

معنوی زاده

سیستم های کلان

98/11/12

09

11

03485

برنامه ریزی ریاضی

ربانی

سیستم های کلان

98/11/08

09

11

03158

تحقیق در عملیات
(جبرانی )

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

98/11/03

09

11

03256

فرآیندهای احتمالی

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

98/11/14

13

15

03229

نظریه تصمیم گیری

علائی

سیستم های کلان

98/11/06

09

11

03157

آمار مهندسی (جبرانی)

حبیبی فر

سیستم های مالی

98/11/13

09

11

03500

بازارهای مالی اسلامی

کیانی راد

سیستم های مالی

98/11/12

13

15

03268

مدل های انتخاب سبد
سرمایه گذاری

مخاطب رفیعی

سیستم های مالی

98/10/28

13

15

03158

تحقیق در عملیات
(جبرانی )

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

98/11/03

09

11

03276

اصول مهندسی مالی

جمالی

سیستم های مالی

98/11/01

13

15

03166

فناوری اطلاعات و
تجارت الکترونیک

ارمغان

سیستم های مالی

98/11/08

09

11

03157

آمار مهندسی (جبرانی)

حبیبی فر

لجستیک و زنجیره تامین

98/11/13

09

11

03255

سیستم های توزیع
و خرده فروشی

حاجیان حیدری

لجستیک و زنجیره تامین

98/11/14

09

11

03145

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

معنوی زاده

لجستیک و زنجیره تامین

98/11/12

09

11

03252

مدیریت درآمد و تقاضا

سلطانی ازندریانی

لجستیک و زنجیره تامین

98/11/02

09

11

03158

تحقیق در عملیات (جبرانی )

سلطانی ازندریانی

لجستیک و زنجیره تامین

98/11/03

09

11

03254

تحلیل و طراحی
سیستم های لجستیکی

علائی

لجستیک و زنجیره تامین

98/11/10

09

11

03157

احتمال و
آمار مهندسی ( جبرانی )

حبیبی فر

مدیریت مهندسی

98/11/13

09

11

03226

اصول مهندسی لجستیک
و زنجیره تامین

معنوی زاده

مدیریت مهندسی

98/11/12

09

11

03158

تحقیق در عملیات
(جبرانی )

سلطانی ازندریانی

مدیریت مهندسی

98/11/03

09

11

03227

مهندسی سیستم

علائی

مدیریت مهندسی

98/10/28

09

11

03228

بازاریابی

جلال زاده

مدیریت مهندسی

98/10/30

09

11

03166

فناوری اطلاعات و
تجارت الکترونیک

ارمغان

مدیریت مهندسی

98/11/08

09

11