گروه مهندسی صنایع

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

 کلاس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

یک و سه

آمار مهندسی

پنج شنبه

13

16

206

حاجیان حیدری

سیستم های کلان

99/11/01

09

11

یک و سه

برنامه ریزی ریاضی

یک شنبه

09

12

206

ربانی

سیستم های کلان

99/11/05

09

11

یک و سه

نظریه تصمیم گیری

یک شنبه

13

16

206

علائی

سیستم های کلان

99/10/30

09

11

یک و سه

اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

دو شنبه

09

12

204

معنوی زاده

سیستم های کلان

99/11/11

09

11

یک و سه

تحقیق در عملیات

پنج شنبه

09

12

206

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

99/11/09

09

11

یک و سه

فرآیندهای احتمالی

دو شنبه

13

16

204

سلطانی ازندریانی

سیستم های کلان

99/10/27

09

11

یک و سه

نظریه بازی ها

شنبه

16

19

206

جهانگیری

سیستم های کلان

99/11/02

09

11

یک و سه

مهندسی سیستم

دو شنبه

13

16

202

علائی

سیستم های کلان

99/11/13

09

11

یک و سه

نظریه بازی ها

شنبه

16

19

206

جهانگیری

سیستم های مالی

99/11/02

09

11

یک و سه

فرآیندهای احتمالی

دو شنبه

13

16

204

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

99/10/27

09

11

یک و سه

مباحث منتخب در سیستم های مالی

یک شنبه

16

19

207

کلانتری

سیستم های مالی

99/11/11

13

15

یک و سه

آمار مهندسی

پنج شنبه

13

16

206

حاجیان حیدری

سیستم های مالی

99/11/01

09

11

یک و سه

تحقیق در عملیات

پنج شنبه

09

12

206

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

99/11/09

09

11

یک و سه

اصول مهندسی مالی

شنبه

16

19

207

شامخی امیری

سیستم های مالی

99/10/29

13

15

یک و سه

مدیریت درآمد و تقاضا

یک شنبه

13

16

207

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

99/11/07

13

15

یک و سه

مدل های انتخاب سبد سرمایه گذاری

شنبه

13

16

207

مخاطب رفیعی

سیستم های مالی

99/11/04

13

15

یک و سه

بازارهای مالی اسلامی

یک شنبه

13

16

208

کیانی راد

سیستم های مالی

99/11/13

13

15

یک و سه

تحقیق در عملیات

پنج شنبه

09

12

206

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی سیستم ها

99/11/09

09

11

یک و سه

طراحی سیستم های صنعتی

یک شنبه

13

16

203

شامخی امیری

بهینه سازی سیستم ها

99/11/13

13

15

یک و سه

اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

یک شنبه

09

12

208

معنوی زاده

بهینه سازی سیستم ها

99/11/11

09

11

یک و سه

آمار مهندسی

پنج شنبه

13

16

206

حاجیان حیدری

بهینه سازی سیستم ها

99/11/01

09

11

یک و سه

تحلیل آماری چند متغیره

شنبه

13

16

206

حاجیان حیدری

بهینه سازی سیستم ها

99/10/29

09

11

یک و سه

فرایندهای احتمالی

دو شنبه

13

16

204

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی سیستم ها

99/10/27

9

11

یک و سه

تحلیل داده های مهندسی

سه شنبه

16

19

208

شامخی امیری

بهینه سازی سیستم ها

99/11/01

13

15

یک و سه

نظریه بازی ها

شنبه

16

19

206

جهانگیری

بهینه سازی سیستم ها

99/11/02

09

11

یک و سه

مدیریت درآمد و تقاضا

یک شنبه

13

16

207

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی سیستم ها

99/11/07

13

15

یک و سه

نظریه تصمیم گیری

یک شنبه

13

16

206

علائی

بهینه سازی سیستم ها

99/10/30

09

11

یک و سه

آمار مهندسی

پنج شنبه

13

16

206

حاجیان حیدری

لجستیک و زنجیره تامین

99/11/01

09

11

یک و سه

مدیریت درآمد و تقاضا

یک شنبه

13

16

207

سلطانی ازندریانی

لجستیک و زنجیره تامین

99/11/07

13

15

یک و سه

اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

یک شنبه

09

12

208

معنوی زاده

لجستیک و زنجیره تامین

99/11/11

09

11

یک و سه

تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی

سه شنبه

13

16

207

علائی

لجستیک و زنجیره تامین

99/11/04

09

11

یک و سه

سیستم های توزیع و خرده فروشی

سه شنبه

16

19

207

حاجیان حیدری

لجستیک و زنجیره تامین

99/10/27

13

15

یک و سه

تحقیق در عملیات

پنج شنبه

09

12

206

سلطانی ازندریانی

لجستیک و زنجیره تامین

99/11/09

09

11

یک و سه

نظریه بازی ها

شنبه

16

19

206

جهانگیری

لجستیک و زنجیره تامین

99/11/02

09

11

یک و سه

تحقیق در عملیات

پنج شنبه

09

12

206

سلطانی ازندریانی

مدیریت مهندسی

99/11/09

09

11

یک و سه

مهندسی سیستم

دو شنبه

13

16

202

علائی

مدیریت مهندسی

99/11/13

09

11

یک و سه

اصول مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

دو شنبه

09

12

204

معنوی زاده

مدیریت مهندسی

99/11/11

09

11

یک و سه

بازاریابی

سه شنبه

10

13

208

جلال زاده

مدیریت مهندسی

99/11/06

09

11

یک و سه

احتمال و آمار مهندسی

پنج شنبه

13

16

206

حاجیان حیدری

مدیریت مهندسی

99/11/01

09

11

یک و سه

تحلیل داده های مهندسی

سه شنبه

16

19

208

شامخی امیری

مدیریت مهندسی

99/11/01

13

15

یک و سه

مدیریت درآمد و تقاضا

یک شنبه

13

16

207

سلطانی ازندریانی

مدیریت مهندسی

99/11/07

13

15

یک و سه

نظریه تصمیم گیری

یک شنبه

13

16

206

علائی

مدیریت مهندسی

99/10/30

09

11

یک و سه

اصول مهندسی مالی

شنبه

16

19

207

شامخی امیری

مدیریت مهندسی

99/10/29

13

15