گروه مهندسی صنایع

گروه

گروه مهندسی صنایع

رشته

مهندسی
مالی

سیستم های
کلان

لجستیک و
زنجیره تامین

مدیریت
مهندسی

ورودی

96

96

96

96

شنبه

 

اقتصاد خرد

   
 

دکتر چمران

   
 

13-16

   
 

202

   
 

کامپیوتر و
مدیریت
داده ها

   
 

دکتر فتاحی

   
 

16-19

   
 

202

   

یکشنبه

 

برنامه ریزی
ریاضی

تجزیه و تحلیل و
طراحی
سیستم های

 لجستیکی

روش
تحقیق

 

دکتر ربانی

دکتر علایی

 دکتر معنوی زاده

 

10-13

13-16

8-10

 

206

203

206

 

اقتصادسنجی

سیستم های
توزیع

مهندسی
سیستم

 

 دکتر وقوعی

دکتر شیخ سجادیه

دکتر علایی

 

13-16

16-19

10-13

 

206

203

203

دوشنبه

       

سه شنبه

مدیریت
ریسک مالی

   

مدیریت
عملیات خدماتی

دکتر امیدی نژاد

   

 دکتر معنوی زاده

14-17

   

9-12

203

   

206

اصول مهندسی مالی

   

مدیریت عملیاتی

دکتر محمدعلی جمالی

   

 دکتر کیانی راد

17-20

   

13-16

203

   

102

چهارشنبه

روش تحقیق

 

روش تحقیق

 

 دکتر معنوی زاده

 

 دکتر معنوی زاده

 

8-10

 

8-10

 

204

 

204

 

برنامه ریزی
استراتژیک

 

برنامه ریزی
استراتژیک

 

دکتر رحیمی مقدم

 

دکتر رحیمی مقدم

 

10-13

 

10-13

 

204

 

204

 

پنجشنبه