گروه مهندسی صنایع

گروه

مهندسی صنایع نیم سال دوم1397-98

رشته

مدیریت مهندسی

سیستم های کلان

سیستم های مالی

بهینه سازی سیستم ها

لجستیک و زنجیره تامین

ورودی

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

شنبه

     

اصول مهندسی مالی

 
     

دکتر محمدعلی جمالی

 
     

16-19

 
     

203

 

یکشنبه

روش تحقیق

روش تحقیق

روش تحقیق

روش تحقیق

 

خانم دکتر معنوی زاده

خانم دکتر معنوی زاده

خانم دکتر معنوی زاده

خانم دکتر معنوی زاده

 

8-10

8-10

8-10

8-10

 

205

205

205

205

 

مدیریت کیفیت جامع

نظریه تصمیم گیری

فرآیندهای احتمالی

فرآیندهای احتمالی

 

دکتر ربانی

دکتر رحیمی مقدم

خانم دکتر سلطانی

خانم دکتر سلطانی

 

10-13

10-13

10-13

10-13

 

206

208

207

207

 

مدیریت مالی

فن آوری اطلاعات

اقتصادسنجی

مهندسی سیستم های اطلاعات

 

خانم دکتر کیانی راد

دکتر امید فتاحی

دکتر مجید میرزایی

دکتر امید فتاحی

 

13-16

13-16

13-16

13-16

 

206

208

207

208

 

دوشنبه

مدیریت عملیات خدماتی

شبیه سازی کامپیوتری

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

 

برنامه ریزی راهبردی

خانم دکتر معنوی زاده

دکتر حاجیان

دکتر حاجی آقابزرگی امیری

 

دکتر رحیمی مقدم

9-12

12-15

12-15

 

12-15

206

205

206

 

203

شبیه سازی

مهندسی سیستم

مدیریت و تحلیل ریسک مالی

 

سیستم های توزیع

دکتر حاجیان

دکتر علائی

دکتر امیدی نژاد

 

دکتر حاجیان

12-15

15-18

15-18

 

15-18

205

204

206

 

203

سه شنبه

       

طراحی شبکه زنجیره تامین

       

خانم دکتر سلطانی

       

13-16

       

204

       

مدل های زمانبندی و بهینه سازی حمل و نقل

       

دکتر علائی

       

16-19

       

204

چهارشنبه

         
         
         

پنجشنبه

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

خانم دکتر سلطانی

خانم دکتر سلطانی

خانم دکتر سلطانی

خانم دکتر سلطانی

خانم دکتر سلطانی

8-11

8-11

8-11

8-11

8-11

206

206

206

206

206

آمار

آمار

آمار

آمار

آمار

دکتر حبیبی فر

دکتر حبیبی فر

دکتر حبیبی فر

دکتر حبیبی فر

دکتر حبیبی فر

11-14

11-14

11-14

11-14

11-14

206

206

206

206

206