گروه مهندسی صنایع

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

نظریه
تصمیم گیری

سه شنبه

10

13

204

سعید

علائی

بهینه سازی سیستم ها

04/01

11

13

روش تحقیق و
سمینار

یک شنبه

10

12

205

ندا

معنوی زاده

بهینه سازی سیستم ها

     

نظریه بازی ها

سه شنبه

13

16

203

محمدحسین

جهانگیری

بهینه سازی سیستم ها

04/04

11

13

فرآیندهای
احتمالی

یک شنبه

13

16

202

رویا

سلطانی ازندریانی

بهینه سازی سیستم ها

04/11

8

10

برنامه ریزی
خطی

سه شنبه

16

19

203

مجید

رفیعی

بهینه سازی سیستم ها

04/05

8

10

اصول مهندسی
مالی

دو شنبه

16

19

204

علیرضا

شامخی امیری

سیستم های کلان

04/05

8

10

مدلسازی
پویایی های سیستم

یک شنبه

16

19

204

مجتبی

حاجیان حیدری

سیستم های کلان

04/02

8

10

روش تحقیق و
سمینار

یک شنبه

10

12

205

ندا

معنوی زاده

سیستم های کلان

     

مهندسی سیستم

یک شنبه

13

16

204

سعید

علائی

سیستم های کلان

04/08

8

10

شبیه سازی
 کامپیوتری،
مدل سازی و
 بهینه سازی

دو شنبه

13

16

204

مجتبی

حاجیان حیدری

سیستم های کلان

04/11

11

13

روش تحقیق و
سمینار

یک شنبه

8

10

205

ندا

معنوی زاده

سیستم های مالی

     

مدیریت و
تحلیل ریسک
 مالی

یک شنبه

10

13

203

مجتبی

حاجیان حیدری

سیستم های مالی

04/09

8

10

نظریه بازی ها

سه شنبه

13

16

203

محمدحسین

جهانگیری

سیستم های مالی

04/04

11

13

فرآیندهای احتمالی

سه شنبه

10

13

203

رویا

سلطانی ازندریانی

سیستم های مالی

04/11

8

10

مدیریت
سرمایه گذاری

یک شنبه

13

16

203

مینو

کیانی راد

سیستم های مالی

04/01

11

13

مدل های زمانبندی
 و بهینه سازی
 حمل و نقل

دو شنبه

10

13

206

سعید

علائی

لجستیک و زنجیره تامین

04/03

8

10

روش تحقیق
 و سمینار

یک شنبه

8

10

205

ندا

معنوی زاده

لجستیک و زنجیره تامین

     

طراحی شبکه
زنجیره تامین

یک شنبه

10

13

206

رویا

سلطانی ازندریانی

لجستیک و زنجیره تامین

03/31

8

10

شبیه سازی کامپیوتری
، مدل سازی و
 بهینه سازی

دو شنبه

13

16

204

مجتبی

حاجیان حیدری

لجستیک و زنجیره تامین

04/11

11

13

تصمیم گیری
با معیارهای چندگانه

دو شنبه

16

19

206

علی

حاجی آقا بزرگی امیری

لجستیک و زنجیره تامین

04/08

11

13

مدیریت مالی

یک شنبه

13

16

206

علیرضا

شامخی امیری

مدیریت مهندسی

04/04

8

10

روش تحقیق و
 سمینار

یک شنبه

8

10

205

ندا

معنوی زاده

مدیریت مهندسی

     

شبیه سازی
کامپیوتری،
مدل سازی
 و بهینه سازی

دو شنبه

13

16

204

مجتبی

حاجیان حیدری

مدیریت مهندسی

04/11

11

13

مدیریت عملیات
 خدماتی

دو شنبه

10

13

204

ندا

معنوی زاده

مدیریت مهندسی

04/09

11

13

مدیریت کیفیت
 جامع

یک شنبه

10

13

204

مسعود

ربانی

مدیریت مهندسی

04/01

8

10