گروه مهندسی صنایع

گروه گروه مهندسی صنایع
رشته مدیریت مهندسی سیستم های کلان مهندسی مالی بهینه سازی سیستم ها لجستیک و زنجیره تامین
ورودی ورودی 97 ورودی 97 ورودی 97 ورودی 97 ورودی 97
شنبه     فن آوری اطلاعات    
    دکتر فتاحی    
    13-16    
    204    
    اصول مهندسی مالی    
    دکتر جمالی    
    16-19    
    204    
         
         
         
         
         
         
         
         
یکشنبه     بازارهای مالی طراحی سیستم های صنعتی تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی
    خانم دکتر کیانی راد دکتر بزرگی دکتر علائی
    13-16 13-16 13-16
    207 204 203
    مدل های انتخاب سبد سرمایه برنامه ریزی خطی تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
    خانم دکتر مخاطب رفیعی دکتر رفیعی دکتر بزرگی
    16-19 16-19 16-19
    207 204 203
         
         
         
         
دوشنبه برنامه ریزی راهبردی اصول مهندسی لجستیک      
دکتر رحیمی مفدم خانم دکتر معنوی زاده      
13-16 9-12      
203 206      
بازاریابی برنامه ریزی حمل و نقل      
دکتر جلال زاده دکتر علائی      
16-19 13-16      
203 206      
         
         
         
         
         
         
         
         
سه شنبه   برنامه ریزی ریاضی      
  دکتر ربانی      
  10-13      
  203      
  مدل سازی پویایی سیستم      
  دکتر رحیمی مقدم      
  13-16      
  203      
  اقتصادسنجی      
  دکتر میرزایی      
  16-19      
  203      
         
         
         
         
چهارشنبه اصول مهندسی     اصول مهندسی لجستیک روش تحقیق
خانم دکتر معنوی زاده     خانم دکتر معنوی زاده خانم دکتر معنوی زاده
10-13     10-13 8-10
205     205 204
مهندسی سیستم     تحلیل آماری چندمتغیره اصول مهندسی لجستیک
دکتر علائی     دکتر رحیمی مقدم خانم دکتر معنوی زاده
13-16     13-16 10-13
204     203 205