گروه مهندسی برق

دروس ترم یک (مهندسی برق)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

کنترل بهینه

پنجشنبه

9:00

12:00

301

شمیسا

کنترل

1400/11/06

13:00

15:00

اصول
کنترل مدرن

چهارشنبه

13:00

16:00

202

شمیسا

کنترل

1400/11/02

13:00

15:00

دینامیک
سیستم های قدرت 1

چهارشنبه

9:00

12:00

202

بطحائی

کنترل

1400/10/25

9:00

11:00

تحلیل سیستم های
انرژی الکتریکی 2

چهارشنبه

13:00

16:00

203

عابدی

قدرت

1400/10/30

9:00

11:00

دینامیک
سیستم های
قدرت 1

چهارشنبه

9:00

12:00

202

بطحائی

قدرت

1400/10/25

9:00

11:00

ماشین های
الکتریکی 3

چهارشنبه

16:00

19:00

203

شمیسا

قدرت

1400/11/06

9:00

11:00

فرآیندهای تصادفی

چهارشنبه

9:00

12:00

203

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

1400/10/28

13:00

15:00

پردازش سیگنال
دیجیتال (DSP)

پنجشنبه

13:00

16:00

203

شمیسا

مخابرات سیستم

1400/11/11

9:00

11:00

مخابرات دیجیتال

چهارشنبه

13:00

16:00

204

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

1400/11/04

13:00

15:00

دروس ترم سه (مهندسی برق)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

دینامیک
سیستم های
قدرت 1

چهارشنبه

9:00

12:00

202

بطحائی

کنترل

1400/10/25

9:00

11:00

الکترونیک
قدرت 1

چهارشنبه

16:00

19:00

202

بطحائی

کنترل

1400/10/28

9:00

11:00

سیستم های
خبره و
هوش مصنوعی

پنجشنبه

13:00

16:00

201

مجیدی

کنترل

1400/11/03

13:00

15:00

شبکه های
عصبی

پنجشنبه

16:00

19:00

201

مجیدی

کنترل

1400/11/07

13:00

15:00

الکترونیک
قدرت 1

چهارشنبه

16:00

19:00

202

بطحائی

قدرت

1400/10/28

9:00

11:00

اصول کنترل
مدرن

چهارشنبه

13:00

16:00

202

شمیسا

قدرت

1400/11/02

13:00

15:00

حفاظت پیشرفته
سیستم های قدرت

پنجشنبه

9:00

12:00

202

خدابخشی جوینانی

قدرت

1400/11/05

13:00

15:00

توزیع انرژی
الکتریکی

پنجشنبه

13:00

16:00

202

رادمنش

قدرت

1400/11/10

9:00

11:00

شبکه های
مخابراتی*

پنجشنبه

9:00

12:00

203

مشیری

مخابرات سیستم

1400/10/27

13:00

15:00

شبکه های
عصبی

پنجشنبه

16:00

19:00

201

مجیدی

مخابرات سیستم

1400/11/07

13:00

15:00

سیستم های
خبره و هوش
مصنوعی

پنجشنبه

13:00

16:00

201

مجیدی

مخابرات سیستم

1400/11/03

13:00

15:00