گروه مهندسی برق

گروه

مهندسی برق نیم سال دوم 1397-98

رشته

کنترل

قدرت

مخابرات

ورودی

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

شنبه

     
     
     

یکشنبه

     
     
     

دوشنبه

     
     
     

سه شنبه

     
     
     

چهارشنبه

سمینار

ماشین های الکتریکی 3

تئوری پیشرفته مخابرات

دکتر شمیسا

دکتر عابدی

دکتر طباطباوکیلی

10-12

8-10:30

9-12

203

204

206

کنترل غیرخطی

بهره برداری از سیستم های قدرت

سیستم های مخابرات بی سیم

دکتر شمیسا

دکتر عابدی

دکتر محامدپور

13-16

10:30-13

13-16

203

204

206

کنترل چندمتغیره

بررسی حالات گذرا در سیستم های قدرت

پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته

دکتر شمیسا

دکتر بطحائی

دکتر شمس الهی

16-19

13-16

16-19

203

204

206

پنجشنبه

اتوماسیون صنعتی

حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت

سمینار

دکتر افشار

دکتر افجه ای

دکتر شمیسا

12-14

9-12

13-15

207

208

208

آزمایشگاه تخصصی

سمینار

 

دکتر افشار

دکتر شمیسا

 

13-16

13-15

 
 

208