گروه مهندسی برق

کد ارائه درس

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان برگزاری

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

03316

دینامیک
سیستم های قدرت 1

چهار شنبه

09

12

کلاس 202

بطحائی

قدرت

03315

اصول کنترل مدرن

پنج شنبه

13

16

کلاس 207

نورانیان

قدرت

03321

ماشین های الکتریکی 3
 (جبرانی)

چهار شنبه

13

16

کلاس 204

عابدی

قدرت

03658

توزیع انرژی الکتریکی

چهار شنبه

16

19

کلاس 204

عابدی

قدرت

03312

کنترل بهینه

چهار شنبه

13

16

کلاس 202

شمیسا

کنترل

03314

رباتیک

پنج شنبه

09

12

لابراتوار 303

شمیسا

کنترل

03315

اصول کنترل مدرن

پنج شنبه

13

16

کلاس 207

نورانیان

کنترل

03313

کنترل دیجیتال
( جبرانی )

چهار شنبه

16

19

کلاس 202

فتاحی وانانی

کنترل

03330

مخابرات دیجیتال

چهار شنبه

13

16

کلاس 203

محامد پور

مخابرات سیستم

03332

فیلترهای وفقی

پنج شنبه

13

16

کلاس 202

اخباری

مخابرات سیستم

03327

پردازش سیگنال دیجیتال
 (
DSP) ( جبرانی )

چهار شنبه

08

11

کلاس 203

شمس الهی

مخابرات سیستم

03331

فرآیندهای تصادفی

چهار شنبه

16

19

کلاس 206

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

 

امتحانات

کد ارائه درس

نام درس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

03316

دینامیک
سیستم های قدرت 1

بطحائی

قدرت

1398/11/03

13

15

03315

اصول کنترل مدرن

نورانیان

قدرت

1398/11/02

13

15

03321

ماشین های
الکتریکی 3 (جبرانی)

عابدی

قدرت

1398/11/13

13

15

03658

توزیع انرژی الکتریکی

عابدی

قدرت

1398/11/06

09

11

03312

کنترل بهینه

شمیسا

کنترل

1398/11/08

09

11

03314

رباتیک

شمیسا

کنترل

1398/10/29

09

11

03315

اصول کنترل مدرن

نورانیان

کنترل

1398/11/02

13

15

03313

کنترل دیجیتال ( جبرانی )

فتاحی وانانی

کنترل

1398/11/05

09

11

03330

مخابرات دیجیتال

محامد پور

مخابرات سیستم

1398/11/05

13

15

03332

فیلترهای وفقی

اخباری

مخابرات سیستم

1398/10/29

09

11

03327

پردازش سیگنال دیجیتال
(
DSP) ( جبرانی )

شمس الهی

مخابرات سیستم

1398/11/10

13

15

03331

فرآیندهای تصادفی

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

1398/11/02

09

11