گروه مهندسی برق

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اتوماسیون صنعتی

پنج شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

قدرت

03/31

11

13

بررسی حالات گذرا
 در سیستم های قدرت

چهار شنبه

8

11

203

سید محمد تقی

بطحائی

قدرت

04/04

11

13

تحلیل سیستم های
 انرژی الکتریکی 2

چهار شنبه

16

19

203

مهرداد

عابدی

قدرت

04/14

8

10

تئوری جامع
ماشین های الکتریکی

پنج شنبه

9

12

202

عبداله

شمیسا

قدرت

04/11

11

13

روش تحقیق و سمینار

چهار شنبه

11

13

202

عبداله

شمیسا

قدرت

     

بهره برداری
از سیستم های قدرت

چهار شنبه

13

16

203

مهرداد

عابدی

قدرت

04/07

11

13

اتوماسیون صنعتی

پنج شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

کنترل

03/31

11

13

سیستم های
خبره و هوش
 مصنوعی

چهار شنبه

16

19

202

محمدحسین

نورانیان

کنترل

04/05

8

10

کنترل چند متغیره

چهار شنبه

8

11

202

مریم

فتاحی وانانی

کنترل

04/12

8

10

روش تحقیق
 و سمینار

چهار شنبه

11

13

202

عبداله

شمیسا

کنترل

     

کنترل غیرخطی

چهار شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

کنترل

04/09

8

10

تئوری جامع
ماشین های
 الکتریکی

پنج شنبه

9

12

202

عبداله

شمیسا

کنترل

04/11

11

13

سیستم های
مخابرات بی سیم

چهار شنبه

13

16

204

کمال

محامد پور

مخابرات سیستم

04/12

8

10

روش تحقیق
و سمینار

چهار شنبه

11

13

202

عبداله

شمیسا

مخابرات سیستم

     

پردازش سیگنال
 دیجیتال پیشرفته

چهار شنبه

16

19

204

محمدباقر

شمس الهی

مخابرات سیستم

04/02

11

13

سیستم های خبره
 و هوش مصنوعی

چهار شنبه

16

19

202

محمدحسین

نورانیان

مخابرات سیستم

04/05

8

10

تئوری پیشرفته
مخابرات

چهار شنبه

8

11

204

وحید

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

04/08

11

13

اتوماسیون
صنعتی

پنج شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

مخابرات سیستم

03/31

11

13