گروه مهندسی برق

نام درس شروع پایان  کلاس نام استاد نام خانوادگی استاد رشته گرایش
معماری سیستم ها
و طراحی مهندسی
09 12 لابراتوار 302 محمدحسین نورانیان مخابرات سیستم
شبکه های مخابراتی 13 16 کلاس 208 مسعود موحد مخابرات سیستم
مبانی فیزیک
در نانوتکنولوژی
09 12 کلاس 110 مرضیه شیرازی مخابرات سیستم
مخابرات دیجیتال 13 16 کلاس 203 کمال محامد پور مخابرات سیستم
پردازش سیگنال
دیجیتال (DSP)
08 11 کلاس 203 محمدباقر شمس الهی مخابرات سیستم
فرآیندهای تصادفی 16 19 کلاس 206 وحید طباطباوکیلی مخابرات سیستم
فیلترهای وفقی 13 16 کلاس 202 مهسا اخباری مخابرات سیستم
اصول کنترل مدرن 13 16 کلاس 207 محمدحسین نورانیان قدرت
معماری سیستم ها
و طراحی مهندسی
09 12 لابراتوار 302 محمدحسین نورانیان قدرت
دینامیک سیستم های
قدرت 1
09 12 کلاس 202 سید محمد تقی بطحائی قدرت
ماشین های
الکتریکی 3
13 16 کلاس 204 مهرداد عابدی قدرت
توزیع انرژی
الکتریکی
16 19 کلاس 204 مهرداد عابدی قدرت
کنترل دیجیتال 16 19 کلاس 202 مریم فتاحی وانانی کنترل
کنترل بهینه 13 16 کلاس 202 عبداله شمیسا کنترل
رباتیک 09 12 لابراتوار 303 عبداله شمیسا کنترل
اصول کنترل مدرن 13 16 کلاس 207 محمدحسین نورانیان کنترل
دینامیک
سیستم های
قدرت 1
09 12 کلاس 202 سید محمد تقی بطحائی کنترل
معماری سیستم ها
و طراحی مهندسی
09 12 لابراتوار 302 محمدحسین نورانیان کنترل
طراحی سیستم های
اتوماسیون صنعتی
13 16 کلاس 206 عبداله شمیسا کنترل