گروه مهندسی برق

گروه گروه مهندسی برق و الکترونیک
رشته کنترل قدرت سیستم مخابرات سیستم
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
چهارشنبه مباحث ویژه کنترل مدرن کنترل فازی دینامیک سیستم های قدرت 1   مخابرات دیجیتال
دکتر ساجدی دکتر شمیسا خانم دکتر ایمانی دکتر بطحایی   دکتر محامدپور
16-19 13-16 9-12 9-12   13-16
201 207 207 201   202
  ریاضی مهندسی پیشرفته کنترل مدرن الکترونیک قدرت 1   پردازش سیگنال های دیجیتال
  دکتر نکویی دکتر شمیسا دکتر افجه ای   دکتر شمس الهی
  16-19 13-16 13-16   16-19
  207 207 201   202
           
           
           
           
پنجشنبه شناسایی سیستم  کنترل دیجیتال   ماشین های الکتریکی 3 پردازش تصویر پردازش تصویر
دکتر شمیسا دکتر افشار   دکتر عابدی دکتر خوش نیت دکتر خوش نیت
9-12 9-12   9-12 9-12 9-12
203 204   206 207 207
  کنترل بهینه   تحلیل سیستم های الکتریکی 2 مخابرات ماهواره ای فرآیندهای تصادفی
  دکتر شمیسا   دکتر عابدی دکتر خوش نیت خانم دکتر اخباری
  13-16   13-16 13-16 13-16
  204   206 207 203