گروه مهندسی برق

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان برگزاری کلاس

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

یک

کنترل دیجیتال

چهار شنبه

16

19

208

فتاحی وانانی

کنترل

99/11/13

13

15

یک

کنترل بهینه

چهار شنبه

09

12

204

شمیسا

کنترل

99/10/27

13

15

یک

اصول کنترل مدرن

چهار شنبه

13

16

208

شمیسا

کنترل

99/11/09

09

11

سه

الکترونیک قدرت 1

چهار شنبه

16

19

209

افجهء

کنترل

99/11/05

13

15

سه

سیستم های فازی

چهار شنبه

13

16

209

نورانیان

کنترل

99/11/01

09

11

سه

الکترونیک قدرت 1

چهار شنبه

16

19

209

افجهء

قدرت

99/11/05

13

15

سه

مجموعه ها و
سیستم های فازی

چهار شنبه

13

16

209

نورانیان

قدرت

99/11/01

09

11

یک

تحلیل سیستم های
انرژی
الکتریکی 2

چهار شنبه

13

16

201

عابدی

قدرت

99/11/08

13

15

یک

ماشین های
الکتریکی 3

چهار شنبه

16

19

201

شمیسا

قدرت

99/11/13

09

11

یک

دینامیک
سیستم های
قدرت 1

چهار شنبه

09

12

208

بطحائی

قدرت

99/10/29

13

15

سه

کنترل بهینه

چهارشنبه

9

12

204

شمیسا

مخابرات سیستم

99/10/27

13

15

سه

مجموعه ها و
سیستم های فازی

چهار شنبه

13

16

209

نورانیان

مخابرات سیستم

99/11/01

09

11

سه

شبکه های
مخابراتی

چهار شنبه

16

19

109

موحد

مخابرات سیستم

99/11/04

13

15

یک

پردازش سیگنال
دیجیتال (DSP)

چهار شنبه

16

19

203

شمس الهی

مخابرات سیستم

99/11/13

13

15

یک

مخابرات دیجیتال

چهار شنبه

13

16

109

محامد پور

مخابرات سیستم

99/11/11

13

15

سه

پردازش تصویر

یک شنبه

13

16

303

منظوری شلمانی

مخابرات سیستم

99/10/27

13

15

یک

فرآیندهای تصادفی

چهار شنبه

09

12

207

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

99/11/08

09

11