گروه مهندسی برق

دروس ترم یک (مهندسی برق)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

کنترل بهینه

پنجشنبه

9:00

12:00

301

شمیسا

کنترل

1400/11/06

13:00

15:00

اصول
کنترل مدرن

چهارشنبه

13:00

16:00

202

شمیسا

کنترل

1400/11/02

13:00

15:00

دینامیک
سیستم های قدرت 1

چهارشنبه

9:00

12:00

202

بطحائی

کنترل

1400/10/25

9:00

11:00

تحلیل سیستم های
انرژی الکتریکی 2

چهارشنبه

13:00

16:00

203

عابدی

قدرت

1400/10/30

9:00

11:00

دینامیک
سیستم های
قدرت 1

چهارشنبه

9:00

12:00

202

بطحائی

قدرت

1400/10/25

9:00

11:00

ماشین های
الکتریکی 3

چهارشنبه

16:00

19:00

203

شمیسا

قدرت

1400/11/06

9:00

11:00

فرآیندهای تصادفی

چهارشنبه

9:00

12:00

203

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

1400/10/28

13:00

15:00

پردازش سیگنال
دیجیتال (DSP)

پنجشنبه

13:00

16:00

203

شمیسا

مخابرات سیستم

1400/11/11

9:00

11:00

مخابرات دیجیتال

چهارشنبه

13:00

16:00

204

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

1400/11/04

13:00

15:00

دروس ترم سه (مهندسی برق)

نام درس

روز

شروع

پايان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از پايان

تا پايان

دینامیک
سیستم های
قدرت 1

چهارشنبه

9:00

12:00

202

بطحائی

کنترل

1400/10/25

9:00

11:00

الکترونیک
قدرت 1

چهارشنبه

16:00

19:00

202

بطحائی

کنترل

1400/10/28

9:00

11:00

سیستم های
خبره و
هوش مصنوعی

پنجشنبه

13:00

16:00

201

مجیدی

کنترل

1400/11/03

13:00

15:00

شبکه های
عصبی

پنجشنبه

16:00

19:00

201

مجیدی

کنترل

1400/11/07

13:00

15:00

الکترونیک
قدرت 1

چهارشنبه

16:00

19:00

202

بطحائی

قدرت

1400/10/28

9:00

11:00

اصول کنترل
مدرن

چهارشنبه

13:00

16:00

202

شمیسا

قدرت

1400/11/02

13:00

15:00

حفاظت پیشرفته
سیستم های قدرت

پنجشنبه

9:00

12:00

202

خدابخشی جوینانی

قدرت

1400/11/05

13:00

15:00

توزیع انرژی
الکتریکی

پنجشنبه

13:00

16:00

202

رادمنش

قدرت

1400/11/10

9:00

11:00

شبکه های
مخابراتی*

پنجشنبه

9:00

12:00

203

مشیری

مخابرات سیستم

1400/10/27

13:00

15:00

شبکه های
عصبی

پنجشنبه

16:00

19:00

201

مجیدی

مخابرات سیستم

1400/11/07

13:00

15:00

سیستم های
خبره و هوش
مصنوعی

پنجشنبه

13:00

16:00

201

مجیدی

مخابرات سیستم

1400/11/03

13:00

15:00

 

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

به نام خدا

اطلاعیه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

1- حذف و اضافه حضوری در روز سه شنبه 94/6/31 انجام می‌شود. برای انجام این کار به دفتر گروه برق مراجعه نمایید. تغییرات برنامه ترم اول 95-94 در تابلو گروه نصب شده است.

2- دانشجویانی که باید دروس جبرانی اخذ کنند، در روز حذف و اضافه مراجعه نمایند.

3- دانشجویان ورودی 94 برای تکمیل فرم "دروس گذرانده در مقاطع قبلی" به دفتر گروه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.

4- آخرین مهلت دفاع از سمینار کارشناسی ارشد (درس دکتر بطحایی) روز چهارشنبه 94/7/1 ساعت 11 تا 12می‌باشد (کسانی که در جلسه قبلی غایب بوده‌اند). در این تاریخ صحافی سمینار در سه نسخه تحویل گردد.

5- آخرین مهلت تصویب پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد (پروپوزال) تا انتهای مهرماه 1394 است. لذا زیر نظر استاد راهنمای خود سریعا برای تحویل آن اقدام کنید. فرم‌های مربوطه از آموزش دانشگاه تحویل گرفته شود.

گروه مهندسی برق

  1. سیستم های کنترل چند متغیره
  2. بررسی حالت های گذرا
  3. الکترونیک قدرت 2
  4. کنترل صنعتی 2
  5. کنترل صنعتی پیشرفته
  6. کنترل غیر خطی
  7. سمینار