گروه مهندسی برق

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اتوماسیون صنعتی

پنج شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

قدرت

03/31

11

13

بررسی حالات گذرا
 در سیستم های قدرت

چهار شنبه

8

11

203

سید محمد تقی

بطحائی

قدرت

04/04

11

13

تحلیل سیستم های
 انرژی الکتریکی 2

چهار شنبه

16

19

203

مهرداد

عابدی

قدرت

04/14

8

10

تئوری جامع
ماشین های الکتریکی

پنج شنبه

9

12

202

عبداله

شمیسا

قدرت

04/11

11

13

روش تحقیق و سمینار

چهار شنبه

11

13

202

عبداله

شمیسا

قدرت

     

بهره برداری
از سیستم های قدرت

چهار شنبه

13

16

203

مهرداد

عابدی

قدرت

04/07

11

13

اتوماسیون صنعتی

پنج شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

کنترل

03/31

11

13

سیستم های
خبره و هوش
 مصنوعی

چهار شنبه

16

19

202

محمدحسین

نورانیان

کنترل

04/05

8

10

کنترل چند متغیره

چهار شنبه

8

11

202

مریم

فتاحی وانانی

کنترل

04/12

8

10

روش تحقیق
 و سمینار

چهار شنبه

11

13

202

عبداله

شمیسا

کنترل

     

کنترل غیرخطی

چهار شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

کنترل

04/09

8

10

تئوری جامع
ماشین های
 الکتریکی

پنج شنبه

9

12

202

عبداله

شمیسا

کنترل

04/11

11

13

سیستم های
مخابرات بی سیم

چهار شنبه

13

16

204

کمال

محامد پور

مخابرات سیستم

04/12

8

10

روش تحقیق
و سمینار

چهار شنبه

11

13

202

عبداله

شمیسا

مخابرات سیستم

     

پردازش سیگنال
 دیجیتال پیشرفته

چهار شنبه

16

19

204

محمدباقر

شمس الهی

مخابرات سیستم

04/02

11

13

سیستم های خبره
 و هوش مصنوعی

چهار شنبه

16

19

202

محمدحسین

نورانیان

مخابرات سیستم

04/05

8

10

تئوری پیشرفته
مخابرات

چهار شنبه

8

11

204

وحید

طباطباوکیلی

مخابرات سیستم

04/08

11

13

اتوماسیون
صنعتی

پنج شنبه

13

16

202

عبداله

شمیسا

مخابرات سیستم

03/31

11

13

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

به نام خدا

اطلاعیه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

1- حذف و اضافه حضوری در روز سه شنبه 94/6/31 انجام می‌شود. برای انجام این کار به دفتر گروه برق مراجعه نمایید. تغییرات برنامه ترم اول 95-94 در تابلو گروه نصب شده است.

2- دانشجویانی که باید دروس جبرانی اخذ کنند، در روز حذف و اضافه مراجعه نمایند.

3- دانشجویان ورودی 94 برای تکمیل فرم "دروس گذرانده در مقاطع قبلی" به دفتر گروه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.

4- آخرین مهلت دفاع از سمینار کارشناسی ارشد (درس دکتر بطحایی) روز چهارشنبه 94/7/1 ساعت 11 تا 12می‌باشد (کسانی که در جلسه قبلی غایب بوده‌اند). در این تاریخ صحافی سمینار در سه نسخه تحویل گردد.

5- آخرین مهلت تصویب پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد (پروپوزال) تا انتهای مهرماه 1394 است. لذا زیر نظر استاد راهنمای خود سریعا برای تحویل آن اقدام کنید. فرم‌های مربوطه از آموزش دانشگاه تحویل گرفته شود.

گروه مهندسی برق

  1. سیستم های کنترل چند متغیره
  2. بررسی حالت های گذرا
  3. الکترونیک قدرت 2
  4. کنترل صنعتی 2
  5. کنترل صنعتی پیشرفته
  6. کنترل غیر خطی
  7. سمینار

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.