گروه مهندسی برق

 

گروه

گروه مهندسی برق و الکترونیک

رشته

کنترل

قدرت سیستم

مخابرات سیستم

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

           

یکشنبه

           

دوشنبه

           

سه شنبه

           

چهارشنبه

ریاضی مهندسی پیشرفته

دکتر نکویی

16-19

202

کنترل
بهینه

دکتر شمیسا

13-16

302

بهره برداری
از سیستم های قدرت

دکتر دوستی زاده

13-16

203

دینامیک
سیستم های
قدرت 1

دکتر بطحایی

9-12

209

پردازش
سیگنال دیجیتال
پیشرفته

دکتر شمس الهی

13-16

208

فرآیندهای
تصادفی

دکتر ایمانی

9-12

207

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

دکتر نکویی

16-19

302

کنترل
محرکه های الکتریکی

دکتر افجه ای

16-19

203

الکترونیک
قدرت 1

دکتر افجه ای

13-16

209

تئوری
تخمین

دکتر شمیسا

16-19

208

مخابرات
دیجیتال

دکتر محامدپور

13-16

207

 
 
 
         

پردازش سیگنال دیجیتال

دکتر شمس الهی

16-19

207

         
         
         

پنجشنبه

شناسایی
سیستم

دکتر
شمیسا

9-12

202

کنترل
دیجیتال

دکتر
افشار

9-12

204

 

تحلیل
سیستم های الکتریکی 2

دکتر
سیادتان

9-12

301

سیستم های
فازی

دکتر
ایمانی

9-12

303

شبکه های
عصبی

دکتر
ایمانی

13-16

202

 
 
 

شبکه های
عصبی

دکتر
ایمانی

13-16

202

کنترل
مدرن

دکتر
شمیسا

13-16

204

 

ماشین های الکتریکی 3

دکتر
سیادتان

13-16

301

   
     
     
     

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

به نام خدا

اطلاعیه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق

1- حذف و اضافه حضوری در روز سه شنبه 94/6/31 انجام می‌شود. برای انجام این کار به دفتر گروه برق مراجعه نمایید. تغییرات برنامه ترم اول 95-94 در تابلو گروه نصب شده است.

2- دانشجویانی که باید دروس جبرانی اخذ کنند، در روز حذف و اضافه مراجعه نمایند.

3- دانشجویان ورودی 94 برای تکمیل فرم "دروس گذرانده در مقاطع قبلی" به دفتر گروه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه عواقب آن به عهده دانشجو می‌باشد.

4- آخرین مهلت دفاع از سمینار کارشناسی ارشد (درس دکتر بطحایی) روز چهارشنبه 94/7/1 ساعت 11 تا 12می‌باشد (کسانی که در جلسه قبلی غایب بوده‌اند). در این تاریخ صحافی سمینار در سه نسخه تحویل گردد.

5- آخرین مهلت تصویب پیشنهاد پروژه کارشناسی ارشد (پروپوزال) تا انتهای مهرماه 1394 است. لذا زیر نظر استاد راهنمای خود سریعا برای تحویل آن اقدام کنید. فرم‌های مربوطه از آموزش دانشگاه تحویل گرفته شود.

گروه مهندسی برق

  1. سیستم های کنترل چند متغیره
  2. بررسی حالت های گذرا
  3. الکترونیک قدرت 2
  4. کنترل صنعتی 2
  5. کنترل صنعتی پیشرفته
  6. کنترل غیر خطی
  7. سمینار

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.