گروه معماری

 

گروه

  گروه هنر و معماری نیم سال دوم 1397-98

رشته

معماری معماری

معماری مدیریت ساخت و پروژه

معماری داخلی

معماری منظر

پژوهش هنر

ورودی

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 97

شنبه

                 
                 
                 

یکشنبه

                 
                 
                 

دوشنبه

                 
                 
                 

سه شنبه

 

حکمت معماری در ایران

     

کاربرد پیشرفته کامپیوتر در معماری داخلی

 

طرح منظر 2

اسطوره و هنر

 

دکتر حقیر

     

دکتر آیوازیان

 

دکتر ساعدسمیعی

دکتر پشو تنی زاده

 

8-10

     

8-10

 

8-10

8-10

 

3002

     

2001

 

آتلیه منظر

3001

 

طرح معماری 2

     

تجزیه و تحلیل آثار معماری داخلی

 

طرح منظر 2

آرای متفکران در باب هنر 2

 

دکتر آیوازیان

     

دکتر دیبا

 

دکتر ساعد سمیعی

دکتر حقیر

 

14-16

     

10-12

 

10-12

10-12

 

آتلیه

     

2001

 

آتلیه منظر

3001

 

طرح معماری  2

     

طراحی داخلی 2

 

فضاهای تفرجگاهی

 
 

دکتر آیوازیان

     

مهندس احمدیان

 

دکتر دشتی

 
 

16-19

     

14-16

 

14-16

 
 

آتلیه

     

آتلیه

 

2001

 
         

طراحی داخلی 2

     
         

مهندس احمدیان

     
         

16-18

     
         

آتلیه

     

چهارشنبه

 

مراتب اجرایی ساختمان

 

فناوری های نوین ساخت

 

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

 

باغ ایرانی

جامعه شناسی هنر

 

دکتر ثقفی

 

دکتر فشارکی

 

دکتر فرجی

 

دکتر صمدزاده

محمدرضا مریدی

 

8-10

 

14-16

 

16-18

 

8-10

8-10

 

3002

 

3004

 

3002

 

2013

2001

     

روش های مدیریت پروژه 1

 

شیوه های بیان معماری داخلی

 

طراحی فنی (منظر)

مطالعات تطبیقی هنر 1

     

دکتر نیک صفت

 

دکتر شاهچراغی

 

دکتر ثقفی

رستم بیگی

     

16-18

 

14-16

 

10-12

10-12

     

3004

 

3002

 

آتلیه

2001

             

منظر معاصر

نظریه های نقد هنر از 1900 تا1980

             

دکتر شاهچراغی

بواسحق

             

12-14

12-14

             

3013

2002

پنجشنبه

     

پروژه های مدیریت پروژه

     

تاریخ و باغ و منظر جهان

 
     

دکتر فرجی

     

دکتر متدین

 
     

8-10

     

14-16

 
     

آتلیه

     

3013

 
     

سمینار و روش تحقیق

         
     

دکتر فرجی

         
     

10-12

         
     

آتلیه

         
     

کاربردکامپیوتر

         
     

دکتر نورزایی

         
     

12-14

         
     

لابراتوار یا 3001