گروه معماری

برنامه کلاسی گروه معماری نیمسال اول 99-98

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

انسان و محیط

سه شنبه

10

12

 2001

داراب

دیبا

معماری

حقوق معماری ارشد

چهار شنبه

08

10

 2005

اصغر

ساعد سمیعی

معماری

طرح معماری ارشد 3

سه شنبه

14

20

لابراتوار
 5006

داراب

دیبا

معماری

خاستگاه های نظریه
 معماری در دوران معاصر

سه شنبه

08

10

 2001

سعید

حقیر

معماری

طرح معماری ارشد 1

چهار شنبه

08

14

لابراتوار
 5006

معصومه

یاوری کلور

معماری

برنامه دهی و
 روش های طراحی

سه شنبه

10

12

 2002

سعید

حقیر

معماری

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

چهار شنبه

14

16

 2003

سپیده

صمدزاده یزدی

معماری

طرح منظر 1

سه شنبه

08

14

لابراتوار
 5004

آزاده

شاه چراغی

معماری منظر

روش تحقیق

چهار شنبه

16

18

 201

امیر

فرجی

معماری منظر

شناخت مصالح و
جزئیات اجرایی محوطه سازی

چهار شنبه

08

11

 2013

محمدجواد

ثقفی

معماری منظر

گیاه شناسی کاربردی

چهار شنبه

11

13

 2013

محسن

کافی

معماری منظر

طرح منظر 3

چهار شنبه

10

14

لابراتوار
 5004

اصغر

ساعد سمیعی

معماری منظر

منظر شهری

چهار شنبه

8

10

 2004

مهرانوش

مفیدی

معماری منظر

مبانی نظری و حکمت منظر

سه شنبه

8

10

 2005

اسماعیل

بنی اردلان

معماری منظر

طرح معماری داخلی سه

سه شنبه

14

20

لابراتوار
 5005

مهران

دشتی تهرانی

معماری داخلی

سمینار هنر معماری
در بینش اسلامی

سه شنبه

08

10

 3001

سیمون

آیوازیان

معماری داخلی

سمینار معماری داخلی
 وعرصه های وابسته

سه شنبه

10

12

 3001

سیمون

آیوازیان

معماری داخلی

تاریخ و مبانی نظری
 معماری داخلی

سه شنبه

10

12

 3004

مهران

دشتی تهرانی

معماری داخلی

طرح معماری
 داخلی یک

چهار شنبه

08

14

لابراتوار
 5005

آلان

ابریشمی

معماری داخلی

فن آوری های
معماری داخلی

چهار شنبه

14

16

 2013

محمدجواد

ثقفی

معماری داخلی

روش تحقیق

چهار شنبه

16

18

 201

امیر

فرجی

معماری داخلی

زبان مشترک
معماری و سایر هنرها

چهار شنبه

08

11

 2001

سیمون

آیوازیان

معماری- معماری

مباحث منتخب
 در معماری

چهار شنبه

11

14

 2001

داراب

دیبا

معماری- معماری

مطالعات تطبیقی
 در معماری

سه شنبه

15

18

 3002

سعید

حقیر

معماری- معماری

زبان عمومی

سه شنبه

11

14

 3002

کیانا

ژاله

معماری- معماری

مطالعات تطبیقی
هنر (2)

چهار شنبه

8

10

 3001

ایلناز

رهبر

پژوهش هنر

نقد هنری

چهار شنبه

13

15

 2004

فاطمه

شاهرودی

پژوهش هنر

نماد و
نشانه شناسی هنر

سه شنبه

08

10

 2003

آزاده

پشوتنی زاده

پژوهش هنر

آرای متفکران
 در باب هنر (1)

سه شنبه

13

15

 2004

سعید

حقیر

پژوهش هنر

مبانی زیبا شناسی
 هنر اسلامی

سه شنبه

11

13

 2004

اسماعیل

بنی اردلان

پژوهش هنر

حکمت هنر اسلامی

چهار شنبه

08

10

 2003

حمیدرضا

بواسحق

پژوهش هنر

حکمت هنر اسلامی

چهار شنبه

10

12

 2004

حمیدرضا

بواسحق

پژوهش هنر

کارگاه روش تحقیق

چهار شنبه

10

12

 2003

فاطمه

شاهرودی

پژوهش هنر

مدیریت سیستم
اطلاعاتی

پنج شنبه

08

10

 3001

نگار

ارمغان

مدیریت پروژه و ساخت

قوانین و مقررات پیمان

پنج شنبه

10

12

 3001

امیر

فرجی

مدیریت پروژه و ساخت

روش های مدیریت
پروژه 2

پنج شنبه

12

14

 3001

احسان

نیک صفت

مدیریت پروژه و ساخت

سیستم های ساختمانی
و روش های اجرا

چهار شنبه

12

14

 3002

سپیده

صمدزاده یزدی

مدیریت پروژه و ساخت

روش های آماری و
 تحقیق در عملیات در مدیریت

چهار شنبه

14

16

 2013

وجیهه

افضلی ابرقوئی

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت مالی پروژه

چهار شنبه

16

18

 2013

وجیهه

افضلی ابرقوئی

مدیریت پروژه و ساخت

نظریه های مدیریت پروژه

پنج شنبه

10

12

 3002

سعید

مشکین فام

مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت تدارکات پروژه

پنج شنبه

08

10

 3002

امیر

فرجی

مدیریت پروژه و ساخت