گروه معماری

ترم نام درس روز  شروع  پایان کلاس نام  نام خانوادگی  رشته گرایش آزمون از تا
اول کارگاه روش تحقیق چهار شنبه 10 13 2003 فاطمه شاهرودی پژوهش هنر 10/27 9 11
اول آرای متفکران در باب هنر (1) سه شنبه 12 14 3001 سعید حقیر پژوهش هنر 11/8 9 11
اول حکمت هنر اسلامی چهار شنبه 8 10 2003 حمیدرضا بسحاق پژوهش هنر 11/1 9 11
اول مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی سه شنبه 10 12 3001 منصوره محمودی پژوهش هنر 11/11 9 11
اول سیستم های ساختمانی و روش های اجرا پنج شنبه 12 14 2002 سپیده صمدزاده یزدی مدیریت پروژه و  ساخت 11/1 9 11
اول مدیریت تدارکات پروژه پنج شنبه 8 10 2002 امیر فرجی مدیریت پروژه و  ساخت 11/9 9 11
اول نظریه های مدیریت پروژه پنج شنبه 10 12 2002 سعید مشکین فام مدیریت پروژه و  ساخت 10/27 13 15
اول مدیریت مالی پروژه چهار شنبه 15 17 3013 وجیهه افضلی ابرقوئی مدیریت پروژه و  ساخت 11/4 9 11
اول روش های آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت چهار شنبه 17 19 3013 سیدحسین رضوی حاجی آقا مدیریت پروژه و  ساخت 11/2 9 11
اول طرح معماری داخلی یک سه شنبه 13 19 2002 آلان ابریشمی معماری داخلی امتحان ندارد    
اول روش تحقیق چهار شنبه 16 18 5005 امیر فرجی معماری داخلی امتحان ندارد    
اول فن آوری های معماری داخلی چهار شنبه 12 15:30 2013 محمدجواد ثقفی معماری داخلی 11/6 13 15
اول تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی سه شنبه 10 12 2002 مهران دشتی تهرانی معماری داخلی 10/30 13 15
اول گیاه شناسی کاربردی چهار شنبه 11 13 2005 محسن کافی معماری منظر 11/5 9 11
اول طرح منظر 1  شنبه 13 17:30 5004 آزاده شاه چراغی معماری منظر امتحان ندارد    
اول شناخت مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی چهار شنبه 8 11 2013 محمدجواد ثقفی معماری منظر 11/7 13 15
اول روش تحقیق چهار شنبه 14 16 2005 سپیده صمدزاده یزدی معماری منظر 11/2 13 15
اول طرح معماری ارشد 1 چهار شنبه 8 14 5006 معصومه یاوری کلور معماری امتحان ندارد    
اول روش تحقیق و تدوین پایان نامه چهار شنبه 16 18 5005 امیر فرجی معماری امتحان ندارد    
اول برنامه دهی و روش های طراحی سه شنبه 10 12 2005 سعید حقیر معماری 11/1 13 15
اول زبان عمومی سه شنبه 11 14 3002 کیانا ژاله معماری- دکتری 11/9 9 11
اول مباحث منتخب در معماری چهار شنبه 11 14 3006 داراب دیبا معماری- دکتری 11/2 9 11
اول زبان تخصصی چهار شنبه 14 16 3006 کیانا ژاله معماری- دکتری 10/29 13 15
اول زبان مشترک معماری و سایر هنرها چهار شنبه 8 11 3006 سیمون آیوازیان معماری- دکتری 11/6 13 15
اول مطالعات تطبیقی در معماری سه شنبه 14 17 3002 سعید حقیر معماری- دکتری 11/12 13 15