گروه معماری

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

آرای متفکران
در باب هنر
(2)
(زیبایی شناسی)

سه شنبه

12

14

2001

سعید

حقیر

پژوهش هنر

04/14

8

10

نظریه های نقد هنر
از 1900 تا 1980

چهار شنبه

13

15

2002

حمیدرضا

بواسحق

پژوهش هنر

04/03

11

13

اسطوره و هنر

سه شنبه

8

10

2001

آزاده

پشوتنی زاده

پژوهش هنر

04/08

8

10

جامعه شناسی هنر

چهار شنبه

8

10

2002

محمدرضا

مریدی

پژوهش هنر

04/10

8

10

مطالعات تطبیقی
هنر (1)

چهار شنبه

10

13

2002

سمانه

رستم بیگی

پژوهش هنر

04/01

11

13

فناوری های
نوین ساخت

چهار شنبه

15

17

3002

سپیده

صمدزاده یزدی

مدیریت پروژه
و  ساخت

04/07

11

13

سمینار و روش تحقیق

پنج شنبه

10

12

3002

امیر

فرجی

مدیریت پروژه
و  ساخت

03/31

8

10

روش های
مدیریت پروژه 1

چهار شنبه

17

19

3002

احسان

نیک صفت

مدیریت پروژه
و  ساخت

04/02

11

13

پروژه های
موردی مدیریت

پنج شنبه

8

10

3002

امیر

فرجی

مدیریت پروژه
و  ساخت

04/10

11

13

کاربرد کامپیوتر
در مدیریت پروژه

پنج شنبه

12

14

3002

عصمت اله

نورزایی

مدیریت پروژه
و  ساخت

04/12

8

10

مراتب اجرایی ساختمان

چهار شنبه

7

10

3013

محمدجواد

ثقفی

معماری

04/02

11

13

حکمت معماری در ایران

سه شنبه

14

16

2003

سعید

حقیر

معماری

04/08

11

13

طرح معماری ارشد 2

چهار شنبه

10

16

لابراتو
ار 5006

سیمون

آیوازیان

معماری

     

تجزیه و تحلیل آثار
معماری داخلی

سه شنبه

14

16

3002

داراب

دیبا

معماری داخلی

04/04

8

10

طرح معماری
داخلی دو

چهار شنبه

14

20

لابراتوار
5005

مهرانوش

مفیدی

معماری داخلی

     

شیوه های بیان
معماری داخلی

چهار شنبه

10

12

3002

آزاده

شاه چراغی

معماری داخلی

04/09

8

10

کاربرد پیشرفته کامپیوتر
در معماری داخلی

سه شنبه

8

10

3001

آلان

ابریشمی

معماری داخلی

04/12

8

10

فضاهای تفرجگاهی

سه شنبه

14:30

16:30

3004

مهران

دشتی تهرانی

معماری منظر

04/08

11

13

طرح منظر 2

سه شنبه

8

12:30

لابراتوار
5004

مهران

دشتی تهرانی

معماری منظر

     

طراحی فنی منظر

چهار شنبه

10

13

لابراتوار
5004

محمدجواد

ثقفی

معماری منظر

     

تاریخ باغ و منظر جهان

چهار شنبه

13

15

3001

سپیده

صمدزاده یزدی

معماری منظر

04/10

8

10

باغ ایرانی

سه شنبه

12:30

14:30

3001

سپیده

صمدزاده یزدی

معماری منظر

04/05

8

10

منظر معاصر

چهار شنبه

8

10

3001

آزاده

شاه چراغی

معماری منظر

03/31

8

10