گروه معماری

گروه

گروه معماری

رشته

معماری منظر

معماری مدیریت ساخت و پروژه

معماری داخلی

معماری

ورودی

ورودی 96

ورودی 96

ورودی 96

ورودی 96

شنبه

       

یکشنبه

       

دوشنبه

       

سه شنبه

طرح منظر 2

 

عکاسی پایه

حکمت معماری در ایران

دکتر فرزین

 

دکتر آیوازیان

دکتر حقیر

8-12

 

10-12

8-10

آتلیه معماری

 

209

207

منظر معاصر

 

شیوه های بیان معماری داخلی

طرح معماری 2

خانم دکتر شاهچراغی

 

خانم دکتر شاهچراغی

دکتر آیوازیان

12-14

 

14-16

14-19

207

 

207

آتلیه

چهارشنبه

تاریخ و باغ و منظر جهان

فناوری های نوین ساخت

آشنایی با معماری معاصر

مراتب اجرایی ساختمان

دکتر متدین

دکتر فشارکی

دکتر دیبا

دکتر ثقفی

8-10

14-16

10-12

8-10

201

203

206

206

طراحی فنی

روش های مدیریت پروژه 1

طراحی داخلی 2

 

دکتر ثقفی

دکتر شعفی

آقای مهندس احمدیان

 

10-14

16-18

14-18

 

آتلیه

203

آتلیه

 

پنجشنبه

 

قوانین و مقررات پیمان

   
 

دکتر فرجی

   
 

8-10

   
 

302

   
 

سمینار و روش تحقیق

   
 

دکتر فرجی

   
 

10-12

   
 

302

   
 

کاربرد کامپیوتر

   
 

دکتر نورزایی

   
 

14-16

   
 

302