گروه معماری

روه

گروه هنر

رشته

معماری معماری

معماری مدیریت ساخت و پروژه

معماری داخلی

معماری منظر

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 96

ورودی 96

شنبه

           

یکشنبه

           

دوشنبه

           

سه شنبه

خاستگاه ها ی نظریه ی معماری معاصر

برنامه دهی و روش های طراحی

   

تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی

طرح منظر 1

دکتر حقیر

دکتر حقیر

   

دکتر دشتی

خانم دکتر شاهچراغی

8-10

10-12

   

10-12

8-10 & 10-12

202

204

   

209

آتلیه معماری

انسان و محیط

         

دکتر دیبا

         

10-12

         

202

         

طرح معماری 3

         

آقای مهندس احمدیان

         

14-16 & 16-19

         

آتلیه معماری

         

چهارشنبه

حقوق معماری

روش تحقیق

روش های مدیریت پروژه 2

روش های آماری و تحقیق در عملیات

طرح معماری داخلی 1

شناخت جزئیات اجرایی محوطه

دکتر ساعدسمیعی

دکتر رضوی

دکتر حاجی یخچالی

دکتر رضوی

دکتر آیوازیان

دکتر ثقفی

8-10

12-14

14-16

14-16

8-12

8-10

202

105

101

303

آتلیه معماری

208

 

طرح یک معماری

مدیریت مالی

مدیریت مالی

فن آوری های معماری داخلی

گیاه شناسی کاربردی

 

دکتر آیوازیان

دکتر نورزاد

دکتر نورزاد

12-14

دکتر کافی

 

14-16 & 16-19

16-18

16-18

دکتر ثقفی

10-12

 

آتلیه معماری

101

101

107

208

         

روش تحقیق

         

دکتر رضوی

         

12-14

         

105

پنجشنبه

   

سیستم های اطلاعات مدیریت

مدیریت تدارکات پروژه

   
   

خانم دکتر ارمغان

دکتر فرجی

   
   

8-10

8-10

   
   

205

209

   
   

پروژه های موردی مدیریت پروژه

سیستم های ساختمانی

   
   

دکتر فرجی

دکتر جعفری فشارکی

   
   

10-12

10-12

   
   

205

209

   
     

نظریه های مدیریت پروژه

   
     

دکتر مشکین فام

   
     

14-16

   
     

209

   

 

گروه معماری با مدیریت آقای دکترسیمون آیوازیان در 2 گرایش کارشناسی ارشد مهندسي معماري و مديريت پروژه و ساخت دانشجو می پذیرد.

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.