گروه معماری

دانشکده

دانشکده هنر و معماری

گروه

گروه هنر

رشته

معماری معماری

معماری مدیریت ساخت و پروژه

ورودی

ورودی 95

ورودی 95

سه شنبه

برنامه دهی و روش های طراحی

دکتر حقیر

10-12

204

مدیریت مالی پروژه

دکتر پویانفر

8-10

201

طراحی معماری 1

دکتر آیوازیان

13-20

آتلیه معماری

روش های آماری و تحقیق در عملیات

دکتر رضوی

10-12

201

چهارشنبه

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

خانم دکتر نایبی

9-11

207

مدیریت تدارکات پروژه

دکتر فرجی

8-10

209

 

سیستم های ساختمان و روش های اجرا

دکتر فشارکی

11-13

209

 
 
 
 

نظریه های مدیریت پروژه

دکتر طوسی

14-18 (یک در هفته در میان)

207

 
 
 
 

گروه معماری با مدیریت آقای دکترسیمون آیوازیان در 2 گرایش کارشناسی ارشد مهندسي معماري و مديريت پروژه و ساخت دانشجو می پذیرد.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.