گروه معماری

 

برنامه درسی نیمسال اول 1401-1400 گروه معماری و هنر

ترم

نام درس

روز

ساعت شروع

 پایان

 کلاس

 استاد

رشته گرایش

تاریخ آزمون

از ساعت

تا ساعت

اول

آرای متفکران در باب هنر (1)

سه شنبه

12

14

2013

حاج ملکی

پژوهش هنر

1400/10/25

9

11

اول

حکمت هنر اسلامی

چهار شنبه

8

10

2001

بسحاق

پژوهش هنر

1400/10/28

9

11

اول

مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی

سه شنبه

14

16

2013

محمودی

پژوهش هنر

1400/11/02

9

11

اول

کارگاه روش تحقیق

چهار شنبه

10

12

2001

نجاتی

پژوهش هنر

 

 

 

سوم

نماد و نشانه شناسی هنر

سه شنبه

8

10

2004

پشوتنی زاده

پژوهش هنر

1400/10/27

9

11

سوم

نقد هنری

چهار شنبه

13

15

2002

بسحاق

پژوهش هنر

1400/10/29

9

11

سوم

اسطوره و هنر

چهار شنبه

8

10

2002

پشوتنی زاده

پژوهش هنر

1400/11/03

13

15

سوم

مطالعات تطبیقی هنر (2)

چهار شنبه

10

13

2002

رهبر

پژوهش هنر

1400/11/06

9

11

اول

مدیریت مالی پروژه

چهار شنبه

12

14

3001

افضلی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/27

13

15

اول

سیستم های ساختمانی و روش های اجرا

پنج شنبه

10

12

2002

صمدزاده یزدی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/30

9

11

اول

نظریه های مدیریت پروژه

چهار شنبه

14

16

3001

مشکین فام

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/03

9

11

اول

مدیریت تدارکات پروژه

پنج شنبه

8

10

2002

فرجی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/06

13

15

اول

روش های آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت

چهار شنبه

10

12

3001

دانشور

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/09

9

11

سوم

قوانین و مقررات پیمان

پنج شنبه

10

12

3002

فرجی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/26

9

11

سوم

روش های مدیریت پروژه 2

پنج شنبه

12

14

3002

نیک صفت

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/29

13

15

سوم

مدیریت سیستم اطلاعاتی

پنج شنبه

14

16

3002

سلطانی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/04

9

11

اول

برنامه دهی و روش های طراحی

سه شنبه

10

12

2002

حاج ملکی

معماری

1400/11/05

9

11

اول

طرح معماری ارشد 1

چهار شنبه

8

14

5006

یاوری کلور

معماری

 

 

 

اول

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

چهار شنبه

16

18

3002

فرجی

معماری

 

 

 

سوم

خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر

سه شنبه

8

10

2001

حاج ملکی

معماری

1400/10/26

13

15

سوم

حقوق معماری ارشد

چهار شنبه

8

10

2013

نجاتی

معماری

1400/10/30

13

15

سوم

انسان و محیط

سه شنبه

10

12

2001

دیبا

معماری

1400/11/02

13

15

سوم

طرح معماری ارشد 3

سه شنبه

14

20

5006

دیبا

معماری

 

 

 

اول

تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی

سه شنبه

10

12

3001

دشتی تهرانی

معماری داخلی

1400/10/27

13

15

اول

فن آوری های معماری داخلی

چهار شنبه

12

15

4013

ثقفی

معماری داخلی

1400/11/11

9

11

اول

طرح معماری داخلی یک

سه شنبه

13

19

5014

ابریشمی

معماری داخلی

 

 

 

اول

روش تحقیق

چهار شنبه

16

18

3002

فرجی

معماری داخلی

 

 

 

سوم

سمینار هنر معماری در بینش اسلامی

سه شنبه

8

10

2013

آیوازیان

معماری داخلی

1400/10/28

9

11

سوم

سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته

سه شنبه

10

12

2013

آیوازیان

معماری داخلی

1400/11/03

9

11

سوم

طرح معماری داخلی سه

سه شنبه

14

20

5005

دشتی تهرانی

معماری داخلی

 

 

 

اول

شناخت مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی

چهار شنبه

8

11

3013

ثقفی

معماری منظر

1400/11/04

9

11

اول

گیاه شناسی کاربردی

چهار شنبه

11

13

3013

کافی

معماری منظر

1400/11/09

13

15

اول

روش تحقیق

چهار شنبه

14

16

3013

صمدزاده یزدی

معماری منظر

 

 

 

اول

طرح منظر 1

سه شنبه

8

14

5004

شاه چراغی

معماری منظر

 

 

 

سوم

مبانی نظری و حکمت منظر

سه شنبه

12

14

2002

محمودی

معماری منظر

1400/10/25

13

15

سوم

منظر شهری

چهار شنبه

8

10

2004

مفیدی

معماری منظر

1400/11/09

9

11

سوم

طرح منظر 3

چهار شنبه

10

13

5004

صمدزاده یزدی

معماری منظر

 

 

 

سوم

طرح منظر 3

چهار شنبه

13

15

5004

مفیدی

معماری منظر

 

 

 

 

 

برنامه درسی نیمسال اول 1401-1400 گروه معماری و هنر

ترم

نام درس

روز

ساعت شروع

 پایان

 کلاس

 استاد

رشته گرایش

تاریخ آزمون

از ساعت

تا ساعت

اول

آرای متفکران در باب هنر (1)

سه شنبه

12

14

2013

حاج ملکی

پژوهش هنر

1400/10/25

9

11

اول

حکمت هنر اسلامی

چهار شنبه

8

10

2001

بسحاق

پژوهش هنر

1400/10/28

9

11

اول

مبانی زیبا شناسی هنر اسلامی

سه شنبه

14

16

2013

محمودی

پژوهش هنر

1400/11/02

9

11

اول

کارگاه روش تحقیق

چهار شنبه

10

12

2001

نجاتی

پژوهش هنر

 

 

 

سوم

نماد و نشانه شناسی هنر

سه شنبه

8

10

2004

پشوتنی زاده

پژوهش هنر

1400/10/27

9

11

سوم

نقد هنری

چهار شنبه

13

15

2002

بسحاق

پژوهش هنر

1400/10/29

9

11

سوم

اسطوره و هنر

چهار شنبه

8

10

2002

پشوتنی زاده

پژوهش هنر

1400/11/03

13

15

سوم

مطالعات تطبیقی هنر (2)

چهار شنبه

10

13

2002

رهبر

پژوهش هنر

1400/11/06

9

11

اول

مدیریت مالی پروژه

چهار شنبه

12

14

3001

افضلی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/27

13

15

اول

سیستم های ساختمانی و روش های اجرا

پنج شنبه

10

12

2002

صمدزاده یزدی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/30

9

11

اول

نظریه های مدیریت پروژه

چهار شنبه

14

16

3001

مشکین فام

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/03

9

11

اول

مدیریت تدارکات پروژه

پنج شنبه

8

10

2002

فرجی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/06

13

15

اول

روش های آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت

چهار شنبه

10

12

3001

دانشور

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/09

9

11

سوم

قوانین و مقررات پیمان

پنج شنبه

10

12

3002

فرجی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/26

9

11

سوم

روش های مدیریت پروژه 2

پنج شنبه

12

14

3002

نیک صفت

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/10/29

13

15

سوم

مدیریت سیستم اطلاعاتی

پنج شنبه

14

16

3002

سلطانی

مدیریت پروژه و  ساخت

1400/11/04

9

11

اول

برنامه دهی و روش های طراحی

سه شنبه

10

12

2002

حاج ملکی

معماری

1400/11/05

9

11

اول

طرح معماری ارشد 1

چهار شنبه

8

14

5006

یاوری کلور

معماری

 

 

 

اول

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

چهار شنبه

16

18

3002

فرجی

معماری

 

 

 

سوم

خاستگاه های نظریه معماری در دوران معاصر

سه شنبه

8

10

2001

حاج ملکی

معماری

1400/10/26

13

15

سوم

حقوق معماری ارشد

چهار شنبه

8

10

2013

نجاتی

معماری

1400/10/30

13

15

سوم

انسان و محیط

سه شنبه

10

12

2001

دیبا

معماری

1400/11/02

13

15

سوم

طرح معماری ارشد 3

سه شنبه

14

20

5006

دیبا

معماری

 

 

 

اول

تاریخ و مبانی نظری معماری داخلی

سه شنبه

10

12

3001

دشتی تهرانی

معماری داخلی

1400/10/27

13

15

اول

فن آوری های معماری داخلی

چهار شنبه

12

15

4013

ثقفی

معماری داخلی

1400/11/11

9

11

اول

طرح معماری داخلی یک

سه شنبه

13

19

5014

ابریشمی

معماری داخلی

 

 

 

اول

روش تحقیق

چهار شنبه

16

18

3002

فرجی

معماری داخلی

 

 

 

سوم

سمینار هنر معماری در بینش اسلامی

سه شنبه

8

10

2013

آیوازیان

معماری داخلی

1400/10/28

9

11

سوم

سمینار معماری داخلی و عرصه های وابسته

سه شنبه

10

12

2013

آیوازیان

معماری داخلی

1400/11/03

9

11

سوم

طرح معماری داخلی سه

سه شنبه

14

20

5005

دشتی تهرانی

معماری داخلی

 

 

 

اول

شناخت مصالح و جزئیات اجرایی محوطه سازی

چهار شنبه

8

11

3013

ثقفی

معماری منظر

1400/11/04

9

11

اول

گیاه شناسی کاربردی

چهار شنبه

11

13

3013

کافی

معماری منظر

1400/11/09

13

15

اول

روش تحقیق

چهار شنبه

14

16

3013

صمدزاده یزدی

معماری منظر

 

 

 

اول

طرح منظر 1

سه شنبه

8

14

5004

شاه چراغی

معماری منظر

 

 

 

سوم

مبانی نظری و حکمت منظر

سه شنبه

12

14

2002

محمودی

معماری منظر

1400/10/25

13

15

سوم

منظر شهری

چهار شنبه

8

10

2004

مفیدی

معماری منظر

1400/11/09

9

11

سوم

طرح منظر 3

چهار شنبه

10

13

5004

صمدزاده یزدی

معماری منظر

 

 

 

سوم

طرح منظر 3

چهار شنبه

13

15

5004

مفیدی

معماری منظر

 

 

 

 

 

گروه معماری با مدیریت آقای دکترسیمون آیوازیان در 2 گرایش کارشناسی ارشد مهندسي معماري و مديريت پروژه و ساخت و یک رشته دکتری معماری دانشجو می پذیرد.

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

برنده دوره‌ ۳۰م جایزه معماری جهانی در بخش دانشجویی با طرح
a Place for Being Together
World Architecture (WA) Awards
برنده دوره ۳۱م جایزه معماری جهانی در بخش دانشجویی با طرح
The Home For Living, Not Only Shelter For Survival
World Architecture (WA) Awards
و فینالیست مسابقه بین‌المللی طراحی دانشجویی تایوان
Taiwan International Student Design Competition
TISDC) 2019)
در بخش تولید محصول به عنوان بزرگترین رقابت طراحی محصول بین‌المللی دانشجویی
پوستر، فراخوان‌، لینک‌های مرتبط و فایل سرتیفیکت‌ها به صورت پیوست ارسال میگردد.
 

لینک اعلام فینالیست های مسابقه بین المللی طراحی دانشجوی تایوان :

https://www.tisdc.org/en/news/1200

لینک توضیحات مسابقه بین المللی طراحی دانشجویی تایوان:

https://www.tisdc.org/en/about/history

 

لینک پروژه a Place for Being Together برنده دوره 30م جایزه معماری جهانی در بخش دانشجویی :

https://worldarchitecture.org/architecture-projects/hcpvz/a-place-for-being-together-respect-for-nature-and-return-to-the-culture-of-the-past-along-with-moder-project-pages.html

لینک برندگان دوره 30 م جایزه معماری جهانی:

https://worldarchitecture.org/architecture-projects/awards-winners/?winarchive=30th%20Cycle&cyc=30  

لینک پروژه  The Home For Living, Not Only Shelter For Survival برنده دوره 31م معماری جهانی : 

https://worldarchitecture.org/architecture-projects/heeph/the-home-for-living-not-only-shelter-for-survival-project-pages.html

  لینک برندگان دوره 31 م جایزه معماری جهانی:

https://worldarchitecture.org/architecture-projects/awards-winners/?winarchive=31st%20Cycle&cyc=31

لینک پروفایل ثبت شده به عنوان دانشجوی دانشگاه خاتم  جهت ارسال آثار و شرکت در بخش دانشجویی:

https://worldarchitecture.org/profiles/ezezp/mohsenkheirmand-parizi-profile-page.html

لینک اطلاعات جایزه معماری جهانی به عنوان یکی از رقابتهای با سابقه طولانی و یکی از وب سایت های معروف معماری :

https://worldarchitecture.org/architecture-awards/

همچنین با توجه به جشنواره ملی حرکت، که هر ساله با حضور دانشگاه‌های مختلف به میزبانی یکی از دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود و انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها دستاوردهای خود را به نمایش می‌گذارند، به دلیل نبود انجمن ثبت شده و فعال فرصت معرفی بهتر دانشگاه، نمایش فعالیت ها و دستاوردهای دانشجویی را از دانشگاه، اساتید و دانشجویان دریغ شده است.

لینک جشنواره ملی حرکت :

http://harekatfest.ir/