گروه مدیریت

 

برنامه درسی نیمسال اول1401-1400 گروه مدیریت

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اول

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

سهشنبه

13

15

2001

صائمیان

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/11/11

9

11

اول

آمار و روش تحقیق

یکشنبه

13

15

2001

دانشور

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/11/07

13

15

اول

زبان تخصصی

سهشنبه

15

17

2001

کسایی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/11/04

13

15

اول

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

یکشنبه

15

17

2001

جلال زاده

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/11/02

13

15

اول

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

سهشنبه

17

19

2001

حاجی کریمی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/10/25

9

11

سوم

مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی

شنبه

17

19

3001

جلالی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/11/06

9

11

سوم

مدیریت رفتار مصرف کننده

دوشنبه

17

19

3004

جلال زاده

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/11/03

9

11

سوم

مدیریت استراتژیک بازاریابی

دوشنبه

13

15

3004

جلال زاده

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/10/28

9

11

سوم

اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری

شنبه

15

17

3001

ناصحی فر

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

1400/10/25

9

11

اول

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

یکشنبه

17

19

2002

مهاجرانی

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/11/11

9

11

اول

آمار و روش تحقیق

یکشنبه

15

17

2002

دانشور

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/11/07

13

15

اول

زبان تخصصی

سهشنبه

17

19

2002

کسایی

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/11/04

13

15

اول

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

یکشنبه

13

15

2002

جلال زاده

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/11/02

13

15

اول

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

سهشنبه

15

17

2002

حاجی کریمی

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/10/25

9

11

سوم

استراتژی های بازرگانی بین المللی

سهشنبه

15

17

2004

جلال زاده

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/11/09

9

11

سوم

بازاریابی بین المللی و صادرات

شنبه

15

17

3002

جلالی

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/11/05

13

15

سوم

مدیریت رفتار مصرف کننده

سهشنبه

13

15

2004

جلال زاده

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/11/03

9

11

سوم

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی

شنبه

17

19

3002

ناصحی فر

مدیریت بازرگانی بین الملل

1400/10/25

9

11

اول

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

چهارشنبه

17

19

2013

کریمی جعفری

مدیریت دولتی

1400/11/11

9

11

اول

آمار و روش تحقیق

چهارشنبه

13

15

2013

دانشور

مدیریت دولتی

1400/11/07

9

11

اول

زبان تخصصی

دوشنبه

15

17

3002

کسایی

مدیریت دولتی

1400/11/04

13

15

اول

مدیریت استراتژیک پیشرفته

دوشنبه

17

19

3002

بایرام زاده

مدیریت دولتی

1400/10/28

13

15

اول

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

چهارشنبه

15

17

2013

کریمی جعفری

مدیریت دولتی

1400/10/25

9

11

اول

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

دوشنبه

13

15

3002

صائمیان

مدیریت دولتی

1400/11/02

9

11

سوم

مهارت آموزی ، آموزش و توسعه منابع انسانی

دوشنبه

17

19

2003

کریمی جعفری

مدیریت دولتی

1400/11/06

13

15

سوم

مدیریت حقوق و دستمزد

دوشنبه

13

15

2003

کریمی جعفری

مدیریت دولتی

1400/11/03

13

15

سوم

برنامه ریزی منابع انسانی در بخش دولتی

سهشنبه

13

15

3002

سیدجوادین

مدیریت دولتی

1400/10/29

9

11

سوم

حقوق اساسی سازمان های دولتی

سهشنبه

15

17

3002

علاءالدینی

مدیریت دولتی

1400/10/26

13

15

اول

روش تحقیق

یکشنبه

17

19

2003

شیرازی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/11/10

13

15

اول

تحلیل آماری

سهشنبه

15

17

3001

رضوی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/11/07

13

15

اول

زبان تخصصی

یکشنبه

15

17

2003

کسایی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/11/04

13

15

اول

تحقیق در عملیات

سهشنبه

13

15

3001

دانشور

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/11/02

9

11

اول

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

سهشنبه

17

19

3001

دانشور

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/10/28

13

15

اول

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

یکشنبه

13

15

2003

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/10/25

9

11

سوم

اصول صف و شبیه سازی

چهارشنبه

15

17

2003

رضوی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/11/09

13

15

سوم

هوش مصنوعی و روش های فرا ابتکاری

چهارشنبه

17

19

2003

عیوق

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/11/06

13

15

سوم

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

شنبه

15

17

3004

مانیان

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/11/03

9

11

سوم

اخلاق و احکام کسب و کار

چهارشنبه

13

15

2003

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/10/29

9

11

سوم

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

شنبه

17

19

3004

رضوی

مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات

1400/10/26

9

11

اول

روش تحقیق

یکشنبه

15

17

2004

شیرازی

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/11/10

13

15

اول

تحلیل آماری

سهشنبه

17

19

3013

رضوی

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/11/07

13

15

اول

زبان تخصصی

یکشنبه

13

15

2004

کسایی

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/11/04

13

15

اول

تحقیق در عملیات

سهشنبه

13

15

3001

دانشور

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/11/02

9

11

اول

مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

سهشنبه

15

17

3013

دانشور

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/10/28

13

15

اول

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

یکشنبه

17

19

2004

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/10/25

9

11

سوم

مدیریت انتقال فناوری

سهشنبه

17

19

2003

موتمنی

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/11/10

9

11

سوم

مدیریت منابع سازمانی (ERP)

سهشنبه

15

17

2003

مجیبیان

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/11/05

13

15

سوم

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته

شنبه

17

19

3013

مانیان

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/11/03

9

11

سوم

اخلاق و احکام کسب و کار

سهشنبه

13

15

2003

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/10/29

9

11

سوم

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

شنبه

15

17

3013

دانشور

مدیریت صنعتی-تولید و عملیات

1400/10/26

9

11

اول

حسابداری برای مدیران

دوشنبه

13

16

3001

یاری

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/11/09

13

15

اول

زبان تخصصی

یکشنبه

17

19

2005

کسایی

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/11/04

13

15

اول

مدیریت عملیات

دوشنبه

16

19

3001

توفیقی

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/11/02

9

11

اول

مدیریت استراتژیک

یکشنبه

14

17

2005

بایرام زاده

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/10/28

13

15

اول

نظریه های سازمان و مدیریت

سهشنبه

16

19

2013

سیدجوادین

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/10/25

9

11

سوم

مدیریت منابع انسانی

دوشنبه

17

20

3013

حاجی کریمی

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/11/11

9

11

سوم

روش های تحقیق کسب و کار

چهارشنبه

13

16

2005

بایرام زاده

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/11/07

9

11

سوم

پیاده سازی استراتژی

چهارشنبه

16

19

2005

بایرام زاده

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/11/05

9

11

سوم

مدیریت عملیات

شنبه

13

16

2003

توفیقی

مدیریت کسب و کار-استراتژی

1400/11/02

9

11