گروه مدیریت

گروه

گروه مدیریت

رشته

گرایش استراتژیک MBA

مدیریت بازرگانی بازاریابی

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

ورودی

95

96

95

96

95

96

95-
گروه 1

95-
گروه 2

96

شنبه

حسابداری برای مدیران

               

 دکتر یاوری

               

13-16

               

206

               

یکشنبه

 

مدیریت عملیات

             
 

 دکتر
دانشور

             
 

13-16

             
 

201

             
 

تصمیم گیری برای مدیران

             
 

دکتر
رضوی

             
 

16-19

             
 

201

             

دوشنبه

 

مدیریت
رفتار سازمانی پیشرفته

بازاریابی صنعتی و خدمات

           
 

دکتر حاجی کریمی

دکتر
جلالی

           
 

16-19

18-20

           
 

204

203

           

سه شنبه

 

اصول علم اقتصاد

 

کاربرد تئوری
تصمیم
گیری

 

کاربرد تئوری
تصمیم
گیری

   

کاربرد تئوری
تصمیم
گیری

 

دکتر
جمشیدی

 

 دکتر
دانشور

 

 دکتر
دانشور

   

 دکتر
دانشور

 

14-17

 

14-16

 

14-16

   

12-14

 

209

 

204

 

204

   

204

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

   

مدیریت تبلیغات و برند

 

 دکتر بایرام زاده

 

دکتر حاجی کریمی

 

دکتر حاجی کریمی

   

دکتر
جلال زاده

 

17-20

 

16-18

 

16-18

   

16-18

 

209

 

204

 

204

   

207

     

مدیریت تبلیغات و برند

       

مدیریت
منابع
انسانی پیشرفته

     

دکتر
جلال زاده

       

دکتر
حاجی
کریمی

     

18-20

       

18-20

     

204

       

207

چهارشنبه

       

پویایی سیستم ها

تحقیق در عملیات پیشرفته

     
       

دکتر عموزاد

 دکتر
دانشور

     
       

8-10

14-16

     
       

207

201

     
         

تحقیق در عملیات نرم

     
         

دکتر دری

     
         

16-18

     
         

201

     

پنجشنبه

     

مدیریت استراتژیک پیشرفته

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

اخلاق و احکام
کسب و
کار

     

 دکتر بایرام زاده

 

 دکتر
بایرام زاده

دکتر رضوی

دکتر
رضوی

 دکتر
قجاوند

     

8-10

 

8-10

10-12

8-10

8-10

     

206

 

206

205

205

110

     

اخلاق و احکام
کسب
و کار

     

استراتژی های بازرگانی
بین الملل

مدیریت استراتژیک پیشرفته

     

 دکتر
کریمی

     

دکتر
آقایی

 دکتر بایرام زاده

     

10-12

     

10-12

10-12

     

206

     

105

110