گروه مدیریت

 
ترم نام درس روز  شروع  پایان کلاس نام  نام خانوادگی  رشته گرایش آزمون از تا
اول زبان تخصصی سه شنبه 15 17 2001 مسعود کسایی  بازرگانی-بازاریابی 11/5 9 11
اول تحلیل آماری سه شنبه 13 15 2001 مریم دانشور  بازرگانی-بازاریابی 11/12 13 15
اول نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته سه شنبه 17 19 2001 عباسعلی حاجی کریمی  بازرگانی-بازاریابی 10/29 9 11
اول روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت یک شنبه 17 19 2005 سونا بایرام زاده  بازرگانی-بازاریابی 10/27 13 15
اول بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته یک شنبه 15 17 2005 سیدرضا جلال زاده  بازرگانی-بازاریابی 11/8 9 11
اول نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته سه شنبه 15 17 200 عباسعلی حاجی کریمی   بازرگانی بین الملل 10/29 9 11
اول زبان تخصصی سه شنبه 13 15 2003 مسعود کسایی  بازرگانی بین الملل 11/5 9 11
اول تحلیل آماری سه شنبه 17 19 2003 مریم دانشور  بازرگانی بین الملل 11/12 13 15
اول روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت یک شنبه 15 17 2013 سونا بایرام زاده  بازرگانی بین الملل 10/27 13 15
اول بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته یک شنبه 13 15 2013 سیدرضا جلال زاده  بازرگانی بین الملل 11/8 9 11
اول تحلیل آماری چهارشنبه 13 15 3004 سیدحسین رضوی   دولتی-توسعه منابع انسانی 11/12 13 15
اول نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته چهارشنبه 15 17 3004 فاطمه کریمی جعفری  دولتی-توسعه منابع انسانی 10/29 9 11
اول روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت دو شنبه 13 15 3002 سونا بایرام زاده  دولتی-توسعه منابع انسانی 10/27 13 15
اول مدیریت منابع انسانی پیشرفته دو شنبه 17 19 3002 صدیقه صائمیان  دولتی-توسعه منابع انسانی 11/7 9 11
اول زبان تخصصی دو شنبه 15 17 3002 مسعود کسایی  دولتی-توسعه منابع انسانی 11/5 9 11
اول تحلیل آماری چهارشنبه 15 17 2001 سیدحسین رضوی   صنعتی-تحقیق در عملیات 11/12 13 15
اول مدیریت تولید و عملیات پیشرفته چهارشنبه 17 19 2001 مریم دانشور  صنعتی-تحقیق در عملیات 11/1 9 11
اول تحقیق در عملیات چهارشنبه 13 15 2001 مریم دانشور  صنعتی-تحقیق در عملیات 11/9 9 11
اول نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته یک شنبه 13 15 2003 فاطمه کریمی جعفری  صنعتی-تحقیق در عملیات 10/29 9 11
اول روش تحقیق یک شنبه 17 19 2003 محمود  شیرازی  صنعتی-تحقیق در عملیات 11/7 13 15
اول زبان تخصصی یک شنبه 15 17 2003 مسعود کسایی  صنعتی-تحقیق در عملیات 11/5 9 11
اول تحلیل آماری چهارشنبه 15 17 2001 سیدحسین رضوی   صنعتی-تولید و عملیات 11/12 13 15
اول مدیریت تولید و عملیات پیشرفته چهارشنبه 15 17 2003 مریم دانشور  صنعتی-تولید و عملیات 11/1 9 11
اول تحقیق در عملیات چهارشنبه 13 15 2001 مریم دانشور  صنعتی-تولید و عملیات 11/9 9 11
اول زبان تخصصی یک شنبه 13 15 2004 مسعود کسایی  صنعتی-تولید و عملیات 11/5 9 11
اول نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته یک شنبه 17 19 2004 فاطمه کریمی جعفری  صنعتی-تولید و عملیات 10/29 9 11
اول روش تحقیق یک شنبه 15 17 2004 محمود  شیرازی  صنعتی-تولید و عملیات 11/7 13 15
اول مدیریت استراتژیک چهارشنبه 13 16 3001 امیرعلی مهاجرانی  کسب و کار-استراتژی 11/1 13 15
اول نظریه های سازمان و مدیریت دو شنبه 16 19 2005 سید رضا سیدجوادین  کسب و کار-استراتژی 10/29 9 11
اول حسابداری برای مدیران دو شنبه 13 16 2005 فاطمه یاری  کسب و کار-استراتژی 11/8 9 11
اول احتمال و آمار در مدیریت یک شنبه 13 16 3001 مریم دانشور  کسب و کار-استراتژی 11/12 13 15
اول زبان تخصصی یک شنبه 17 19 3001 مسعود کسایی  کسب و کار-استراتژی 11/5 9 11