گروه مدیریت

گروه

گروه مدیریت نیم سال دوم 1397-98

رشته

گرایش استراتژیک MBA

مدیریت بازرگانی بازاریابی

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)

مدیریت بازرگانی بین الملل

ورودی

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

شنبه

                 
                 
                 

یکشنبه

 

اصول علم اقتصاد

بازاریابی صنعتی و خدمات

   

تحقیق در عملیات نرم

کاربرد تئوری تصمیم گیری

مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

 
 

دکتر جمشیدی

دکتر جلالی

   

دکتر دری

دکتر دانشور

دکتر رضوی

 
 

14-17

18-20

   

16-18

14-16

14-16

 
 

2013

2004

   

2001

2002

2003

 
 

تصمیم گیری رای مدیران

     

مدیریت استراتژیک پیشرفته

مدیریت استراتژیک پیشرفته

   
 

دکتر رضوی

     

دکتر بایرام زاده

دکتر بایرام زاده

   
 

17-20

     

18-20

16-18

   
 

2013

     

2001

2002

   

دوشنبه

مدیریت مالی

مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته

 

اخلاق و احکام کسب و کار

       

اخلاق و احکام کسب و کار

دکتر یاری

دکتر حاجی کریمی

 

دکتر کریمی

       

دکتر کریمی

16-19

17-20

 

14-16

       

16-18

2004

2005

 

3001

       

3002

     

مدیریت تبلیغات و برند

       

مدیریت تبلیغات و برند

     

دکتر جلال زاده

       

دکتر جلال زاده

     

16-18

       

18-20

     

3001

       

3002

     

کاربرد تئوری تصمیم گیری

         
     

دکتر دانشور

         
     

18-20

         
     

3001

         

سه شنبه

   

مدیریت استراتژیک پیشرفته

         

کاربرد تئوری تصمیم گیری

   

دکتر بایرام زاده

         

دکتر دانشور

   

14-16

         

14-16

   

3001

         

2002

   

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

         

مدیریت استراتژیک پیشرفته

   

دکتر حاجی کریمی

         

دکتر بایرام زاده

   

16-18

         

16-18

   

3001

         

2002

               

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

               

دکتر حاجی کریمی

               

18-20

               

2002

چهارشنبه

 

مدیریت استراتژیک پیشرفته

   

پویایی سیستم ها

کاربرد تئوری تصمیم گیری

برنامه ریزی و کنترل موجودی

   
 

دکتر بایرام زاده

   

دکتر عموزاد

دکتر دانشور

دکتر زندیه

   
 

14-17

   

18-20

10-12

14-16

   
 

3001

   

2002

2002

2001

   
 

مدیریت عملیات

     

تحقیق در عملیات پیشرفته

تحقیق در عملیات پیشرفته

   
 

دکتر زندیه

     

دکتر رضوی

دکتر رضوی

   
 

17-20

     

14-16

16-18

   
 

3001

     

2002

2001

   
         

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

   
         

دکتر کریمی

دکتر کریمی

   
         

16-18

18-20

   
         

2002

2001

   

پنجشنبه