گروه مدیریت

برنامه کلاسی گروه مدیریت نیمسال اول 99-98

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مدیریت منابع انسانی

دو شنبه

16

19

 2002

عباسعلی

حاجی کریمی ساری

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

اخلاق و احکام
 کسب و کار

سه شنبه

13

16

 2002

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

مدیریت بازاریابی

سه شنبه

16

19

 2002

سیدرضا

جلال زاده

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

پیاده سازی
 استراتژی

پنج شنبه

13

16

 2001

سید محمود

حسینی

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

مدیریت مالی

دو شنبه

17

20

 3001

سعید

رحیمیان

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

مدیریت استراتژیک

چهار شنبه

15

18

 3004

سونا

بایرام زاده

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

حسابداری
 برای مدیران

دو شنبه

13

16

 2001

فاطمه

یاری

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

احتمال و آمار
 در مدیریت

دو شنبه

16

19

 2001

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

نظریه های
 سازمان و
مدیریت

سه شنبه

16

19

 2001

سید رضا

سیدجوادین

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

زبان تخصصی

سه شنبه

13

15

 2001

مسعود

کسایی

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

نظریه های سازمان
 و مدیریت پیشرفته

دو شنبه

15

17

 4006

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

روش تحقیق

دو شنبه

17

19

 4006

محمود

آقا حسینعلی شیرازی

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

زبان تخصصی

دو شنبه

13

15

 4006

امید

شریفی

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

مدیریت تولید و
عملیات پیشرفته

چهار شنبه

13

15

 4013

مریم

دانشور

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

تحلیل آماری

چهار شنبه

15

17

 4013

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

اخلاق و احکام کسب و کار

چهار شنبه

17

19

 2005

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

مدیریت
 منابع سازمانی (ERP)

چهار شنبه

15

17

 2005

کاوه

بازرگان هرندی

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

مدیریت انتقال فناوری

چهار شنبه

13

15

 2005

کاوه

بازرگان هرندی

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

سیستم های اطلاعاتی
 مدیریت پیشرفته

شنبه

15

17

 2005

امیر

مانیان

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

مهندسی مجدد
 فرایندهای کسب و کار

شنبه

17

19

 2005

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت صنعتی
-تولید و عملیات

زبان تخصصی

دو شنبه

17

19

 2004

مسعود

کسایی

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

تحلیل آماری

چهار شنبه

13

15

 3001

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

روش تحقیق

دو شنبه

15

17

 2004

محمود

آقا حسینعلی شیرازی

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

مدیریت تولید و
 عملیات پیشرفته

چهار شنبه

15

17

 3001

مریم

دانشور

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

نظریه های سازمان
 و مدیریت پیشرفته

دو شنبه

13

15

 2004

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

اخلاق و احکام
 کسب و کار

سه شنبه

17

19

 3004

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

سیستم های اطلاعاتی
 مدیریت پیشرفته

شنبه

17

19

 2004

امیر

مانیان

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

اصول صف
و شبیه سازی

سه شنبه

15

17

 3004

اشکان

عیوق

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

هوش مصنوعی و
روش های فرا ابتکاری

سه شنبه

13

15

 3004

اشکان

عیوق

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

مهندسی مجدد
 فرایندهای کسب و کار

شنبه

15

17

 2004

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

چهار شنبه

17

19

 3001

مریم

دانشور

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات

چهار شنبه

17

19

 3001

مریم

دانشور

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

اصول مذاکره،مکاتبات
و قراردادهای تجاری

سه شنبه

15

17

 3001

وحید

ناصحی فر

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

مدیریت ارتباطات مشتری
 و عملکرد بازاریابی

سه شنبه

17

19

 3001

فریز

طاهری کیا

مدیریت کسب و کار
-استراتژی

مدیریت استراتژیک
 بازاریابی

سه شنبه

13

15

 3001

سیدمهدی

جلالی

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

اخلاق و احکام
 کسب و کار

چهار شنبه

17

19

 2005

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

مدیریت استراتژیک
 بازاریابی

سه شنبه

13

15

 3001

سیدمهدی

جلالی

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

اصول مذاکرات،
 مکاتبات و
 قراردادهای تجاری

سه شنبه

15

17

 3001

وحید

ناصحی فر

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

مدیریت رفتار
 مصرف کننده

یک شنبه

17

19

 4013

سیدرضا

جلال زاده

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

مدیریت ارتباطات
مشتری و عملکرد
 بازاریابی

سه شنبه

17

19

 3001

فریز

طاهری کیا

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

زبان تخصصی

سه شنبه

15

17

 2003

مسعود

کسایی

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

بازاریابی و
مدیریت
بازار پیشرفته

یک شنبه

15

17

 3006

سیدرضا

جلال زاده

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

تحلیل آماری

یک شنبه

13

15

 3006

مریم

دانشور

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

تحلیل آماری

چهار شنبه

17

19

 3002

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

نظریه های سازمان
 و مدیریت پیشرفته

سه شنبه

17

19

 2003

عباسعلی

حاجی کریمی ساری

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

روش شناسی پژوهش های
 کیفی و آمیخته در مدیریت

یک شنبه

17

19

 3006

محمود

آقا حسینعلی شیرازی

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

روش شناسی پژوهش های
 کیفی و آمیخته در مدیریت

یک شنبه

15

17

 4013

سونا

بایرام زاده

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

بازاریابی و مدیریت
 بازار پیشرفته

یک شنبه

13

15

 1013

سیدرضا

جلال زاده

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

زبان تخصصی

سه شنبه

17

19

 4013

مسعود

کسایی

مدیریت بازرگانی بین الملل

نظریه های سازمان
 و مدیریت پیشرفته

سه شنبه

15

17

 4013

عباسعلی

حاجی کریمی ساری

مدیریت بازرگانی
بین الملل

تحلیل آماری

سه شنبه

13

15

 4013

مریم

دانشور

مدیریت بازرگانی
بین الملل

روش شناسی پژوهش های
 کیفی و آمیخته در مدیریت

یک شنبه

15

17

 1013

محمود

آقا حسینعلی شیرازی

مدیریت بازرگانی
بین الملل

روش شناسی پژوهش های
 کیفی و آمیخته در مدیریت

دو شنبه

13

15

 3004

سونا

بایرام زاده

مدیریت بازرگانی
بین الملل

اصول مذاکرات و قراردادهای
 بازرگانی بین المللی

سه شنبه

17

19

 2005

وحید

ناصحی فر

مدیریت بازرگانی
بین الملل

مدیریت رفتار مصرف کننده

سه شنبه

15

17

 2005

فریز

طاهری کیا

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

بازاریابی بین المللی و صادرات

دو شنبه

17

19

 3004

محمدرضا

کریمی علویجه

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

استراتژی های
 بازرگانی بین المللی

دو شنبه

15

17

 3004

محمدرضا

کریمی علویجه

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

روش شناسی پژوهش های
کیفی و آمیخته در مدیریت

دو شنبه

13

15

 2005

محمود

آقا حسینعلی شیرازی

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

تحلیل آماری

چهار شنبه

17

19

 3002

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

مدیریت استراتژیک
 پیشرفته

چهار شنبه

13

15

 3002

سونا

بایرام زاده

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

نظریه های سازمان و
 مدیریت پیشرفته

دو شنبه

17

19

 2005

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

مدیریت منابع
 انسانی پیشرفته

چهار شنبه

15

17

 3002

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

زبان تخصصی

دو شنبه

15

17

 2005

مسعود

کسایی

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی