گروه مدیریت

 

ترم

نام درس

روز ارائه
کلاس

ساعت
شروع

ساعت
پایان

کلاس

نام استاد

استاد

رشته گرایش

 آزمون

از ساعت

سوم

ترجمه متون تخصصی
 در آموزش عالی

سه شنبه

16

18

202

یوسف

محب زادگان

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/10/30

13

سوم

مدیریت امور مالی
و اداری در دانشگاه ها

دو شنبه

16

18

206

عبدالرحیم

نوه ابراهیم

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

99/11/06

13

سوم

سمینار بر مبنای
کارورزی برنامه ریزی
در آموزش عالی

یک شنبه

16

18

109

جواد

صادقی جعفری

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

99/11/13

13

سوم

بررسی تطبیقی
مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

شنبه

17

19

203

شاهین

همایون آریا

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/12

13

اول

اصول مدیریت
آموزش عالی

دو شنبه

14

16

205

رحیم

صفری فارفار

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/08

13

اول

جامعه شناسی
تغییر و نوآوری در
آموزش عالی

یک شنبه

14

16

109

جواد

صادقی جعفری

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/05

13

اول

کاربرد روش های
آماری در
آموزش عالی

شنبه

14

17

203

شاهین

همایون آریا

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/10/29

13

اول

مدیریت منابع
انسانی در
آموزش عالی

سه شنبه

14

16

202

یوسف

محب زادگان

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/12

13