گروه مدیریت

 

 

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اخلاق و احکام
 کسب و کار

سه شنبه

16

18

2001

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

04/01

8

10

کاربرد تئوری
 تصمیم گیری

یک شنبه

18

20

2002

مریم

دانشور

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

04/04

11

13

مدیریت تبلیغات
و برند

یک شنبه

14

16

2002

سیدرضا

جلال زاده

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

04/11

8

10

مدیریت زنجیره
تامین بین المللی
 و واردات

شنبه

14

16

2013

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

04/10

11

13

مدیریت استراتژیک
 پیشرفته

سه شنبه

14

16

2001

سونا

بایرام زاده

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

04/09

11

13

مدیریت منابع انسانی
 پیشرفته

یک شنبه

16

18

2002

حسن

رنگریز

مدیریت بازرگانی
 بین الملل

04/14

8

10

کاربرد تئوری
 تصمیم گیری

سه شنبه

14

16

2002

مریم

دانشور

مدیریت بازرگانی-
بازاریابی

04/04

11

13

پویایی سیستم ها

سه شنبه

16

18

2003

فاطمه

مجیبیان

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

04/02

8

10

بازاریابی صنعتی
 و خدمات

دو شنبه

16

18

2013

سیدرضا

جلال زاده

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

04/04

8

10

مدیریت منابع
 انسانی پیشرفته

یک شنبه

18

20

2003

حسن

رنگریز

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

04/14

8

10

مدیریت زنجیره
 تامین بین المللی
 و واردات

شنبه

14

16

2013

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

04/10

11

13

مدیریت استراتژیک
 پیشرفته

سه شنبه

16

18

2002

سونا

بایرام زاده

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

04/09

11

13

اخلاق و احکام
 کسب و کار

سه شنبه

18

20

2002

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

04/01

8

10

مدیریت تبلیغات و برند

یک شنبه

16

18

2003

سیدرضا

جلال زاده

مدیریت بازرگانی
-بازاریابی

04/11

8

10

راهبردهای مدیریت
 منابع انسانی

سه شنبه

16

18

2004

عباسعلی

حاجی کریمی ساری

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

04/14

8

10

ارزشیابی عملکرد
دولت و
سازمان های دولتی

دو شنبه

16

18

3002

حسن

رنگریز

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

04/11

11

13

مدیریت رفتار
 سازمانی پیشرفته

دو شنبه

14

16

3002

صدیقه

صائمیان

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

04/08

8

10

اداره امورعمومی
 در اسلام

سه شنبه

14

16

2004

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

04/03

8

10

نظریه های
 مدیریت دولتی

دو شنبه

18

20

3002

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت دولتی-
توسعه منابع انسانی

04/01

11

13

پویایی سیستم ها

سه شنبه

16

18

2003

فاطمه

مجیبیان

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

04/02

8

10

کاربرد تئوری
 تصمیم گیری

چهار شنبه

16

18

2002

مریم

دانشور

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

04/04

11

13

تحقیق در
عملیات پیشرفته

چهار شنبه

18

20

2002

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

04/11

11

13

تحقیق در
عملیات نرم

یک شنبه

14

16

2005

بهروز

دری نوکورانی

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

04/01

8

10

مدیریت منابع
انسانی پیشرفته

چهار شنبه

14

16

3006

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

04/14

8

10

مدیریت استراتژیک
 پیشرفته

یک شنبه

16

18

2005

سونا

بایرام زاده

مدیریت صنعتی-
تحقیق در عملیات

04/09

11

13

مدیریت منابع
 انسانی پیشرفته

چهار شنبه

18

20

3013

فاطمه

کریمی جعفری

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

04/14

8

10

تحقیق در

عملیات پیشرفته

چهار شنبه

14

16

3013

مریم

دانشور

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

04/11

11

13

سمیناردرمدیریت
 تولید و

عملیات

دو شنبه

16

18

2003

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

04/04

11

13

مدیریت استراتژیک
 پیشرفته

یک شنبه

18

20

2013

سونا

بایرام زاده

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

04/09

11

13

برنامه ریزی و
 کنترل تولید و
 موجودی

یک شنبه

14

16

2013

اشکان

عیوق

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

04/01

11

13

کاربرد تئوری
 تصمیم گیری

چهار شنبه

16

18

3013

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت صنعتی-
تولید و عملیات

04/04

11

13

مدیریت مالی

پنج شنبه

13

16

3001

فاطمه

یاری

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

04/04

8

10

مدیریت عملیات

یک شنبه

17

20

3002

اشکان

عیوق

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

03/31

11

13

اصول اقتصاد

چهار شنبه

17

20

2001

ابوالقاسم

جمشیدی

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

04/11

8

10

مدیریت عملیات

شنبه

17

20

2002

سیدحسین

رضوی حاجی آقا

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

03/31

11

13

مدیریت استراتژیک
 پیشرفته

چهار شنبه

14

17

2001

سید امیر علی

مهاجرانی

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

04/09

11

13

مدیریت
رفتار سازمانی

دو شنبه

17

20

3001

عباسعلی

حاجی کریمی ساری

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

04/02

11

13

تصمیم گیری
 برای مدیران

یک شنبه

14

17

3002

مریم

دانشور

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

04/14

11

13

حسابداری
 برای مدیران

پنج شنبه

9

12

3001

الهام

حمیدی باروق

مدیریت کسب و کار-
استراتژی

04/09

11

13