گروه مالی

گروه

گروه مالی نیم سال دوم 1397-98

رشته

مالی بانکداری

مالی گرایش مدیریت و ریسک

ورودی

ورودی 96 (آموزش محور)

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

شنبه

         
         
         

یکشنبه

   

اقتصاد سنجی

 

فرآیندهای تصادفی

   

دکتر پویانفر

 

خانم دکتر کلانتری

   

14-16

 

14-16

   

3004

 

3002

   

مهندسی مالی و ریسک

 

مدیریت سرمایه گذاری

   

دکتر رستگار

 

دکتر جمالیان

   

16-18

 

16-18

   

3004

 

3002

   

مدیریت سرمایه گذاری

 

مهندسی مالی و ریسک

   

دکتر جمالیان

 

دکتر رستگار

   

18-20

 

18-20

   

3004

 

3002

دوشنبه

   

مدیریت بانک

 

تئوری های سازمان

   

دکتر پورغلامعلی

 

دکتر پویانفر

   

16-18

 

16-18

   

3013

 

3004

   

تئوری سازمان

 

اقتصاد سنجی

   

دکتر پویانفر

 

دکتر رحیمیان

   

18-20

 

18-20

   

3013

 

لابراتوار

سه شنبه

         
         
         
         

چهارشنبه

         
         
         
         

پنجشنبه