گروه مالی

برنامه کلاسی گروه مالی نیمسال اول 99-98

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مدل سازی مالی

یک شنبه

16

18

 4005

سعید

رحیمیان

بانکداری

علوم و ریاضیات اکچواری

شنبه

14

16

 2013

رباب

کلانتری

بانکداری

زبان تخصصی

یک شنبه

14

16

 3013

سیمین

عبدالعلیزاده
 شهیر

بانکداری

بازارها و نهادهای مالی

یک شنبه

18

20

 3001

مهدی

آسیما

بانکداری

تحلیل آماری

شنبه

16

18

 2013

رباب

کلانتری

بانکداری

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

شنبه

18

20

 2013

محمد

پور غلامعلی

بانکداری

مدیریت ریسک در بانک ها

یک شنبه

16

18

 2005

احمد

پویانفر

بانکداری

بانکداری بین المللی

یک شنبه

14

16

 2005

مهدی

رشیدی

بانکداری

مدیریت مالی پیشرفته

دو شنبه

14

17

 3013

سعید

رحیمیان

بانکداری

روش ها و مدل های
 ارزشیابی سرمایه گذاری ها

دو شنبه

17

19

 3013

احمد

پویانفر

بانکداری

هوش مصنوعی و
 روش های فرا ابتکاری

سه شنبه

13

15

 3004

اشکان

عیوق

بانکداری

حقوق بانکی
 (داخلی و بین المللی)

سه شنبه

08

10

 207

یاسر

مرادی

بانکداری

مدیریت استراتژیک

چهار شنبه

13

15

 3002

سونا

بایرام زاده

بانکداری

علوم و ریاضیات
 اکچواری

دو شنبه

14

16

 3002

رباب

کلانتری

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

علوم و ریاضیات
 اکچواری

دو شنبه

10

12

 3002

رباب

کلانتری

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

مدل سازی مالی

یک شنبه

14

16

 4005

سعید

رحیمیان

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

تحلیل آماری

دو شنبه

16

18

 3002

رباب

کلانتری

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

بازارها و نهادهای مالی

یک شنبه

18

20

 3002

امیر

هامونی

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

زبان تخصّصی

یک شنبه

16

18

 3002

سیمین

عبدالعلیزاده
 شهیر

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

تجزیه و تحلیل
صورت های مالی

دو شنبه

18

20

 3002

سید فرهنگ

حسینی

مهندسی مالی
و مدیریت ریسک

روش ها و مدل های
 ارزشیابی سرمایه گذاری ها

دو شنبه

15

17

 3001

احمد

پویانفر

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

مهندسی مالی پیشرفته

یک شنبه

18

20

 3013

محمد علی

رستگار
 سرخه

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

ابزارهای مالی اسلامی

یک شنبه

16

18

 3013

مجتبی

کباری

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

مدیریت مالی پیشرفته

دو شنبه

17

20

 3002

سعید

رحیمیان

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

مدیریت استراتژیک

چهار شنبه

13

15

 3002

سونا

بایرام زاده

مهندسی مالی
و مدیریت ریسک

حقوق بانکی
 (داخلی و بین المللی)

سه شنبه

08

10

 207

یاسر

مرادی

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک

هوش مصنوعی و
 روش های فرا ابتکاری

سه شنبه

13

15

 4001

اشکان

عیوق

مهندسی مالی
 و مدیریت ریسک