گروه مالی

 

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام

نام خانوادگی

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اول

تحلیل آماری

دو شنبه

14

16

3006

رباب

کلانتری

بانکداری

11/13

9

11

اول

تجزیه و تحلیل
صورتهای مالی

دو شنبه

18

20

4013

محمد

پور غلامعلی

بانکداری

11/2

9

11

اول

علوم و ریاضیات
اکچواری

دو شنبه

16

18

3006

رباب

کلانتری

بانکداری

11/11

9

11

اول

بازارها و
نهادهای مالی

یک شنبه

18

20

3002

امیر

هامونی

بانکداری

10/29

9

11

اول

مدل سازی مالی

یک شنبه

14

16

3002

سعید

رحیمیان

بانکداری

11/8

9

11

اول

زبان تخصصی

یک شنبه

16

18

3002

سیمین

عبدالعلیزاده شهیر

بانکداری

11/5

9

11

سوم

روش ها و مدل های
ارزشیابی
سرمایه گذاری ها

دو شنبه

17

19

3013

احمد

پویانفر

بانکداری

11/1

13

15

سوم

مدیریت مالی
پیشرفته

دو شنبه

14:30

17

3013

سعید

رحیمیان

بانکداری

11/6

9

11

سوم

مدیریت ریسک
در بانک ها

یک شنبه

17

19

3004

احمد

پویانفر

بانکداری

10/27

9

11

سوم

روش تحقیق

یک شنبه

19

21

3004

احمد

پویانفر

بانکداری

11/13

13

15

سوم

بانکداری
بین المللی

یک شنبه

14

17

3004

مهدی

رشیدی

بانکداری

11/9

9

11

اول

علوم و ریاضیات
اکچواری

دو شنبه

16

18

3006

رباب

کلانتری

مالی و مدیریت ریسک

11/11

9

11

اول

تجزیه و تحلیل
صورت های مالی

دو شنبه

18

20

3006

   

مالی و مدیریت ریسک

11/2

9

11

اول

تحلیل آماری

دو شنبه

14

16

3006

رباب

کلانتری

مالی و مدیریت ریسک

11/13

9

11

اول

مدل سازی مالی

یک شنبه

14

16

3002

سعید

رحیمیان

مالی و مدیریت ریسک

11/8

9

11

اول

بازارها و
نهادهای مالی

یک شنبه

18

20

3002

امیر

هامونی

مالی و مدیریت ریسک

10/29

9

11

اول

زبان تخصّصی

یک شنبه

16

18

3002

سیمین

عبدالعلیزاده شهیر

مالی و مدیریت ریسک

11/5

9

11

سوم

روش ها و مدل های
ارزشیابی
سرمایه گذاری ها

دو شنبه

15

17

4006

احمد

پویانفر

مالی و مدیریت ریسک

11/1

13

15

سوم

مدیریت
مالی پیشرفته

دو شنبه

17

19

4006

سعید

رحیمیان

مالی و مدیریت ریسک

11/6

9

11

سوم

ابزارهای مالی اسلامی

یک شنبه

16

18

3006

   

مالی و مدیریت ریسک

11/12

9

11

سوم

مهندسی مالی
پیشرفته

یک شنبه

14

16

3006

محمد علی

رستگار سرخه

مالی و مدیریت ریسک

10/27

13

15

سوم

روش تحقیق

یک شنبه

19

21

3004

احمد

پویانفر

مالی و مدیریت ریسک

11/13

13

15