گروه مالی

گروه گروه مالی
رشته مالی بانکداری مالی گرایش مدیریت و ریسک
ورودی ورودی 96 (آموزش محور) ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
یکشنبه مالی بین الملل مدیریت ریسک در بانک ها تحلیل آماری ارزشیابی سرمایه گذاری ها علوم و ریاضی اکچوری
دکتر علی جمالی دکتر پویان فر خانم دکتر کلانتری دکتر پویان فر دکتر مجبیان فر
8-10 16-18 8-10 14-16 8-10
3004 2013 3001 3004 3002
تحلیل فعال پرتفولیو   علوم و ریاضی اکچوری مهندسی مالی پیشرفته تحلیل آماری
دکتر علی جمالی   دکتر محبیان فر دکتر رستگار دکتر پورعلی زاده
10-12   10-12 16-18 10-12
3004   3001 3004 3002
حقوق قراردادها بازارها و نهادهای مالی (ورودی 97) زبان تخصصی مالی زبان تخصصی مال (ورودی 97) تحلیل تکنیکال
دکتر سجادی دکتر جمالیان خانم دکتر دادبین خانم دکتر دادبین دکتر حسینی
12-14 16-18 14-16 16-18 14-16
3004 3001 3001 3002 3002
دوشنبه   بانکداری بین الملل تجزیه و تحلیل صورت های مالی ابزارهای مالی اسلامی مدلسازی مالی
  دکتر رشیدی دکتر پورغلامعلی دکتر حمیدرضا آرین دکتر سعید رحیمیان
  13-16 16-18 13-15 16-18
  3001 3002 3004 3006
  مدیریت مالی پیشرفته مدلسازی مالی مدیریت مالی پیشرفته بازارها و نهادهای مالی
  دکتر آسیما دکتر سعید رحیمیان دکتر مهرگان دکتر آسیما
  16-18 18-20 15-18 18-20
  3001 3002 3004 3006