گروه فلسفه

گروه

گروه فلسفه نیم سال دوم 1397-98

رشته

دکتری فلسفه

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 97

شنبه

     
     

یکشنبه

   

فلسفه اشراق

   

خانم دکتر نوربخش

   

8-10

   

202

دوشنبه

     
     
     

سه شنبه

     
     
     

چهارشنبه

 

حکمت مشاء

متن فلسفی به زبان انگلیسی

 

دکتر طاهری

دکتر شفیع بیگ

 

8-10

14-18

 

202

202

فلسفه کانت

فلسفه کانت

 

دکتر طالبزاده

دکتر طالبزاده

 

10-12

10-12

 

202

202

 

پنجشنبه

فلسفه علم

فلسفه علم

فلسفه قرون وسطی

دکتر مسگری

دکتر مسگری

خانم دکتر معماری

8-10

8-10

8-10

202

202

201

متون فلسفی به زبان آلمانی

متون فلسفی به زبان آلمانی

متون فلسفی به زبان آلمانی

     

10-12

10-12

10-12

202

202

202

   

فلسفه قرون وسطی

   

خانم دکتر معماری

   

12-14

   

201

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.