گروه فلسفه

گروه

گروه فلسفه

رشته

دکتری فلسفه

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

   

یکشنبه

   

دوشنبه

   

سه شنبه

   

چهارشنبه

کانت و ایدئالیسم آلمانی

متن فلسفی به زبان عربی

خانم دکتر معماری

خانم دکتر معماری

12-14

14-16

 

109

فلسفه افلاطون

زبان یونانی

دکتر شفیع بیگ

دکتر شفیع بیگ

14-16

16-20

202

202

پنجشنبه

فلسفه اسلامی مشاء

فلسفه اسلامی 1

خانم دکتر فنا

خانم دکتر فنا

11-13

9-11

208

208

تاریخ فلسفه یونان و رم

متون فلسفه به زبان انگلیسی

دکتر مینایی

خانم دکتر مینایی

13-16

11-13

206

اتاق کنفرانس طبقه 4

 

تاریخ فلسفه یونان و رم

 

خانم دکتر مینایی

 

13-16

 

اتاق کنفرانس طبقه 4

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.