گروه علوم اقتصادی

 

درس

روز کلاس

شروع

پایان

کلاس

استاد

گرایش

تاریخ امتحان

شروع

پایان

پایان نامه

 

 

 

 

 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

سه شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

یک شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

یک شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد انرژی

1400/11/10

13

15

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

سه شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد انرژی

1400/11/10

13

15

نظریه قراردادها

دو شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد انرژی

 

 

 

نظریه قراردادها

شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد کلان 2

چهار شنبه

8

11

3005

جوشقانی

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد انرژی

1400/11/06

13

15

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

دو شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد انرژی

1400/11/06

13

15

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

چهار شنبه

16

19

3003

عابدی فر

اقتصاد انرژی

 

 

 

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

دو شنبه

16

19

3005

مروتی 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

یک شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

سه شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد انرژی

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد مالی 2

چهار شنبه

11

14

3005

حق پناه

اقتصاد انرژی

 

 

 

اقتصاد مالی 2*

چهار شنبه

11

14

3005

حق پناه

اقتصاد نظری

1400/10/25

13

15

پایان نامه

 

 

 

 

 

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد مالی 2

شنبه

9

10:30

3005

حق پناه

اقتصاد نظری

1400/10/25

9

11

اقتصاد مالی 2

دو شنبه

9

10:30

3005

حق پناه

اقتصاد نظری

1400/10/25

9

11

نظریه قرارداد

دو شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد نظری

1400/11/02

9

11

نظریه قرارداد

شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

اقتصاد نظری

1400/11/02

9

11

اقتصاد سنجی 2

شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد نظری

1400/11/06

13

15

اقتصاد سنجی 2

دو شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

اقتصاد نظری

1400/11/06

13

15

اقتصاد کلان 2

دو شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

1400/10/28

13

15

اقتصاد کلان 2

شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

1400/10/28

13

15

اقتصاد کلان 2*

چهار شنبه

8

11

3005

جوشقانی

اقتصاد نظری

1400/10/28

9

11

روش تحقیق و
کاربرد بسته های
نرم افزاری

چهار شنبه

16

19

3003

عابدی فر

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

سه شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

یک شنبه

11

12:30

4013

حسینی

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

یک شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

سه شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

اقتصاد نظری

 

 

 

اقتصاد بانکداری

یک شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد نظری

1400/11/10

13

15

اقتصاد بانکداری

سه شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

اقتصاد نظری

1400/11/10

13

15

روش تحقیق و
کاربرد بسته های
نرم افزاری

دو شنبه

16

19

3005

مروتی 

اقتصاد نظری

 

 

 

مباحث پیشرفته
در تجارت
الکترونیکی

یک شنبه

18

20

3002

دقیقی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/11/05

9

11

بازاریابی
اینترنتی

دو شنبه

11

13

2002

جلال زاده

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/10/28

9

11

استراتژی های
تجارت الکترونیکی

یک شنبه

16

18

3001

رئیس صفری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/11/11

9

11

اقتصاد ایران
(آموزش محور)

شنبه

16

19

2013

عبداللهی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/10/26

13

15

اقتصاد توسعه
(آموزش محور)

شنبه

13

16

2013

رجب پور

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

1400/11/03

13

15

پایان نامه

 

 

 

 

 

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

 

 

 

اقتصاد توسعه

شنبه

13

16

2013

رجب پور

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

1400/11/03

13

15

اقتصاد ایران

شنبه

16

19

2013

عبداللهی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

1400/10/26

13

15

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

دو شنبه

16

19

3005

مروتی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

نظریه قراردادها

دو شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

نظریه قراردادها

شنبه

14

15:30

3005

کمالی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد اسلامی

یک شنبه

12

15

3004

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/11/10

9

11

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

یک شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد نفت،
پتروشیمی و
بازارهای انرژی

سه شنبه

16

17:30

4013

مروتی 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

برنامه ریزی
اقتصادی

دو شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/28

13

15

برنامه ریزی
اقتصادی

شنبه

16

17:30

3003

جوشقانی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/28

13

15

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

سه شنبه

11

12:30

4013

حسینی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/27

9

11

اقتصاد توسعه
پیشرفته 1

یک شنبه

11

12:30

4013

حسینی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/10/27

9

11

اقتصاد مالی 2

چهار شنبه

11

14

3005

حق پناه

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

یک شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصاد بانکداری

سه شنبه

14

15:30

3005

عابدی فر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/11/06

13

15

اقتصادسنجی
پیشرفته 1

دو شنبه

11

12:30

3003

امن زاده

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

1400/11/06

13

15

پایان نامه

 

 

 

 

 

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

 

 

 

روش تحقیق
و کاربرد بسته های
نرم افزاری

چهار شنبه

16

19

3003

عابدی فر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی