گروه علوم اقتصادی

گروه

گروه علوم اقتصادی

رشته

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

اقتصاد نظری

توسعه اقتصادی و انرژی

اقتصاد توسعه

تجارت الکترونیک

ورودی

96

 95

96

96

95

96

شنبه

         

تجارت الکترونیک 1

         

دکتر مانیان

         

10-12:30

         

201

         

تجارت الکترونیک 2

         

دکتر مانیان

         

13-14:30

         

201

         

اقتصاد کلان 1

         

دکتر بالونژاد

         

15-17

         

201

یکشنبه

           

دوشنبه

         

مهندسی نرم افزار

         

دکتر اخترکاوان

         

12:30-15

         

201

         

اقتصاد کلان 1

         

دکتر بالونژاد

         

15-17

         

201

سه شنبه

اقتصاد ایران

   

اقتصاد منابع

اقتصاد ایران

 

 دکتر باقری

   

 دکتر وقوعی

 دکتر باقری

 

12-14:30

   

12-14:30

12-14:30

 

202

   

201

201

 

سیستم های دینامیک

   

اقتصاد ایران

اقتصاد منابع

 

دکتر موسوی

   

 دکتر باقری

 دکتر وقوعی

 

15-17:30

   

12-14:30

12-14:30

 

205

   

202

201

 
     

اقتصاد توسعه

اقتصاد توسعه

 
     

دکتر صفرزاده

دکتر صفرزاده

 
     

15-17:30

15-17:30

 
     

201

201

 

چهارشنبه

برنامه ریزی اقتصادی

   

اقتصاد صنعتی

برنامه ریزی اقتصادی

 

 دکتر باقری

   

؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 دکتر باقری

 

12-14:30

   

13-15:30

12-14:30

 

205

     

205

 

برنامه ریزی ریاضی

   

اقتصاد انرژی

اقتصاد صنعتی

 

دکتر بالونژاد

   

 دکتر عابدی

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

15-17

   

16-18:30

13-15:30

 

110

   

208

   
       

اقتصاد انرژی

 
       

 دکتر عابدی

 
       

16-18:30

 
       

208

 
       

اقتصاد اسلامی

 
       

دکتر تاری

 
       

15-17:30

 
           

پنجشنبه

اقتصادسنجی تکمیلی

   

اقتصادسنجی تکمیلی

 

نرم افزار اقتصادسنجی

دکتر موسوی

   

دکتر موسوی

 

دکتر موسوی

8-10:30

   

8-10:30

 

11-13:30

301

   

301

 

301

نرم افزار اقتصادسنجی

   

نرم افزار اقتصادسنجی

   

دکتر موسوی

   

دکتر موسوی

   

11-13:30

   

11-13:30

   

301

   

301