گروه علوم اقتصادی

گروه گروه اقتصاد
رشته اقتصاد انرژی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی توسعه اقتصادی تجارت الکترونیک
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه             مسائل حقوقی و اخلاق در تجارت اقتصاد خرد
            دکتر لبانی دکتر بالونژاد
            9-10:30 8-10
            2006 2013
            اقتصادسنجی اقتصاد اطلاعات
            خانم دکتر وقوعی دکتر بالونژاد
            10:30-12:30 10:30-12
            2006 2013
            تجارت بین الملل زبان تخصصی
            13:30-15:30 دکتر سعیدیان
            خانم دکتر وقوعی 13-14:30
            2006 2013
               
               
               
               
یکشنبه   اقتصاد خرد   اقتصاد خرد 1   اقتصاد خرد 1    
  خانم دکتر وقوعی   خانم دکتر وقوعی   خانم دکتر وقوعی    
  8-9:45   8-9:45   8-9:45    
  2013   2013   2013    
  اقتصاد کلان 1   اقتصاد کلان 1   اقتصاد کلان 1    
  دکتر بالونژاد   دکتر بالونژاد   دکتر بالونژاد    
  10-11:45   10-11:45   10-11:45    
  2013   2013        
  اقتصادسنجی پیشرفته   اقتصادسنجی   اقتصادسنجی پیشرفته    
  دکتر محمدمهدی موسوی   دکتر محمدمهدی موسوی   دکتر محمدمهدی موسوی    
  13-14:30   13-14:30   13-14:30    
  2013   2013        
سه شنبه اقتصاد ایران اقتصاد خرد 1 اقتصاد ایران اقتصاد خرد1 اقتصاد ایران اقتصاد خرد 1    
دکتر صفرزاده خانم دکتر وقوعی دکتر صفرزاده خانم دکتر وقوعی دکتر صفرزاده خانم دکتر وقوعی    
8-10:45 8-9:45 8-10:45 8-9:45 8-10:45 8-9:45    
3002 2004 3002 2004 3002 2004    
تجارت بین الملل اقتصاد کلان 1 تجارت بین الملل اقتصاد کلان 1 تجارت بین الملل اقتصاد کلان 1    
دکتر محمدمهدی موسوی دکتربالونژاد دکتر محمد مهدی موسوی دکتر بالونژاد دکتر محمدمهدی موسوی دکتر بالونژاد    
11-14 10-11:45 11-14 10-12 11-14 10-11:45    
3002 2004 3002 2004 3002 2004    
اقتصاد توسعه اقتصادسنجی پیشرفته اقتصاد توسعه اقتصادسنجی اقتصاد توسعه اقتصادسنجی پیشرفته    
دکتر صفرزاده دکتر محمدمهدی موسوی دکتر صفرزاده دکتر محمدمهدی موسوی دکتر صفرزاده دکتر محمدمهدی موسوی    
14:30-17:30 14-15:30 14:30-17:30 14-15:30 14:30-17:30 14-15:30    
3002 2004 3002 2004 3002 2004    
               
               
               
               
چهارشنبه             استراتژی های تجارت اقتصاد خرد
            خانم دکتر نیاکان دکتر بالونژاد
            12-13:30 8-10
            2001 2003
            بازاریابی الکترونیک زبان تخصصی
            خانم دکتر نیاکان دکتر سعیدیان
            14:30-16 13-14:30
            2001 2003
            مدیریت ارتباط کلیات فناوری
            خانم دکتر نیاکان دکتر اخترکاوان
            16:30-18 15-18
            2001 2003
پنجشنبه   نرم افزار EVIEWS   نرم افزار EVIEWS   نرم افزار EVIEWS    
  دکتر محمدمهدی موسوی   دکتر محمدمهدی موسوی   دکتر محمدمهدی موسوی    
  9-10:30   9-10:30   9-10:30    
  2002   2002   2002    
  اقتصادسنجی پیش نیاز   اقتصادسنجی پیش نیاز   اقتصادسنجی پیش نیاز    
  دکتر محمدمهدی موسوی   دکتر محمدمهدی موسوی   دکتر محمدمهدی موسوی    
  11-15   11-15   11-15    
  2002   2002   2002