گروه علوم اقتصادی

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اقتصاد انرژی

چهار شنبه

8

11

2003

سمانه

عابدی

اقتصاد انرژی

04/10

11

13

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

3004

بهنام

امین
رستمکلائی

اقتصاد انرژی

03/31

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/07

11

13

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/07

11

13

اقتصاد منابع طبیعی

چهار شنبه

11

14

2003

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/02

8

10

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

04/14

11

13

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

04/14

11

13

اقتصاد ایران

چهار شنبه

14

17

2003

محمدرضا

عبداللهی

اقتصاد انرژی

04/02

11

13

تجارت بین الملل

چهار شنبه

14

17

4006

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/12

8

10

اقتصاد کلان پیشرفته

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/14

11

13

تجارت الکترونیکی 2

چهار شنبه

11

14

3004

فتح اله

تاری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

03/31

8

10

اقتصاد خرد پیشرفته

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/07

11

13

اقتصاد خرد پیشرفته

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/07

11

13

پول و بانکداری
الکترونیکی

یک شنبه

16

18

2013

محمد

طهرانی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/03

8

10

اقتصاد کلان پیشرفته

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/14

11

13

برنامه ریزی اقتصادی

چهار شنبه

11

14

2004

شعله

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/04

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/07

11

13

سیستم های دینامیکی 1

چهار شنبه

14

17

2004

محمدمهدی

موسوی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/10

8

10

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/07

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/14

11

13

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/14

11

13

برنامه ریزی ریاضی

چهار شنبه

8

11

2004

بهنام

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/01

11

13

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

3004

بهنام

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

03/31

11

13

موضوعات انتخابی
در اقتصاد اسلام

چهار شنبه

8

11

2001

فتح اله

تاری

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/09

8

10

برنامه ریزی
اقتصادی

چهار شنبه

11

14

2004

شعله

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/04

11

13

اقتصاد ایران

چهار شنبه

14

17

2003

محمدرضا

عبداللهی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/02

11

13

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/14

11

13

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/07

11

13

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

3004

بهنام

امین رستمکلائی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

03/31

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/14

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/07

11

13