گروه علوم اقتصادی

شماره ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

مکان

استاد

اول

اقتصاد اطلاعات

سه شنبه

10

12

کلاس3013

وقوعی

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

یک شنبه

14

16

کلاس2004

وقوعی

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

سه شنبه

14

16

کلاس2013

وقوعی

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

سه شنبه

12

14

کلاس2005

وقوعی

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

یک شنبه

12

14

کلاس2013

وقوعی

اول

اقتصاد سنجی

چهار شنبه

11

13

کلاس3002

وقوعی

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

سه شنبه

16

18

کلاس2013

باقری پرمهر

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

یک شنبه

16

18

کلاس2004

باقری پرمهر

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

سه شنبه

14

16

کلاس2005

موسوی نیک

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

یک شنبه

14

16

کلاس2013

موسوی نیک

اول

تجارت الکترونیکی 1

چهار شنبه

08

11

کلاس3002

تاری

اول

کلیات فناوری
اطلاعات و ارتباطات

سه شنبه

12

15

کلاس3013

دقیقی

اول

مهندسی نرم افزار

سه شنبه

15

18

کلاس3013

دقیقی

سوم

استراتژی های
تجارت الکترونیکی

چهار شنبه

15

17

کلاس2002

رئیس صفری

سوم

بازاریابی اینترنتی

چهار شنبه

17

19

کلاس2002

رئیس صفری

سوم

تجارت الکترونیکی 2

چهار شنبه

11

14

کلاس2002

تاری

سوم

مباحث پیشرفته
در تجارت الکترونیکی

چهار شنبه

09

11

کلاس2002

مجاهدی مؤخر

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

کلاس2013

وقوعی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

12

14

کلاس2005

وقوعی

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

14

16

کلاس2004

وقوعی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

14

16

کلاس2013

وقوعی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

12

14

کلاس2005

وقوعی

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

کلاس2013

وقوعی

اول

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

کلاس2013

امین رستمکلائی

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

کلاس2013

موسوی نیک

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

14

16

کلاس2005

موسوی نیک

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

16

18

کلاس2013

باقری پرمهر

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

16

18

کلاس2004

باقری پرمهر

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

14

16

کلاس2005

موسوی نیک

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

کلاس2013

موسوی نیک

اول

اقتصادسنجی
 پیش نیاز

پنج شنبه

08

12

لابراتوار 5004

باقری پرمهر

سوم

اقتصاد ایران

دو شنبه

13

16

کلاس4013

عبداللهی

سوم

اقتصاد صنعتی

دو شنبه

16

19

کلاس4013

جمالی

 

شماره ترم

نام درس

استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از ساعت

تا ساعت

اول

اقتصاد اطلاعات

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/12

09

11

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد پیشرفته

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد سنجی

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/05

09

11

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

باقری پرمهر

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

باقری پرمهر

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

موسوی نیک

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان پیشرفته

موسوی نیک

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/01

13

15

اول

تجارت الکترونیکی 1

تاری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/14

09

11

اول

کلیات فناوری
اطلاعات و ارتباطات

دقیقی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/07

13

15

اول

مهندسی نرم افزار

دقیقی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/02

09

11

سوم

استراتژی های
تجارت الکترونیکی

رئیس صفری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/07

09

11

سوم

بازاریابی اینترنتی

رئیس صفری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/10

09

11

سوم

تجارت الکترونیکی 2

تاری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/11/05

13

15

سوم

مباحث پیشرفته
در تجارت الکترونیکی

مجاهدی مؤخر

اقتصاد و تجارت الکترونیک

98/10/29

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/10/28

13

15

اول

اقتصاد سنجی

امین رستمکلائی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/05

09

11

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/01

13

15

اول

اقتصادسنجی
 پیش نیاز

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/05

13

15

سوم

اقتصاد ایران

عبداللهی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/06

09

11

سوم

اقتصاد صنعتی

جمالی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

98/11/02

13

15