گروه علوم اقتصادی

گروه

 گروه اقتصاد نیم سال دوم 1397-98

رشته

اقتصاد انرژی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

توسعه اقتصادی

تجارت الکترونیک

ورودی

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

ورودی 96

ورودی 97

شنبه

             

اقتصاد کلان پیشرفته

             

دکتر موسوی نیک

             

8-10

             

2005

             

تجارت بین الملل

             

دکتر وقوعی

             

10-12

             

2005

             

مهندسی نرم افزار

             

دکتر دقیقی

             

13-16

             

2005

یکشنبه

 

اقتصاد منابع طبیعی

 

سیستم های دینامیکی 1

       
 

دکتروقوعی

 

دکتر موسوی

       
 

13-16

 

13-16

       
 

2005

 

3001

       
 

اقتصاد انرژی

 

برنامه ریزی ریاضی

       
 

دکتر عابدی

 

دکتر احمدی

       
 

16-19

 

16-19

       
 

2005

 

3001

       

دوشنبه

               
               
               

سه شنبه

 

تجارت بین الملل

 

اقتصاد ایران

 

اقتصاد توسعه

   
 

دکتر وقوعی

 

دکتر عبدالهی

 

دکتر صفرزاده

   
 

8-11

 

16-19

 

13-16

   
 

2002

 

2005

 

2005

   

چهارشنبه

         

موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام

 

اقتصاد کلان پیشرفته

         

دکتر فتح الله تاری

 

دکتر موسوی نیک

         

8-11

 

8-10

         

3001

 

2005

         

برنامه ریزی اقتصادی

 

تجارت الکترونیکی 1

         

دکتر بزازان

 

دکتر فتح الله تاری

         

11-14

 

11-14

         

3001

 

2005

پنجشنبه

 

نرم افزار اقتصادسنجی

 

نرم افزاراقتصاد سنجی

 

نرم افزاراقتصاد سنجی

   
 

دکتر رستم کلائی

 

دکتر رستم کلائی

 

دکتر رستم کلائی

   
 

10-12

 

10-12

 

10-12

   
 

لابراتور

 

لابراتور

 

لابراتور

   
 

اقتصاد سنجی

 

اقتصاد سنجی

 

اقتصاد سنجی

   
 

دکتر رستم کلائی

 

دکتر رستم کلائی

 

دکتر رستم کلائی

   
 

12:30-15:30

 

12:30-15:30

 

12:30-15:30

   
 

لابراتور

 

لابراتور

 

2001