گروه علوم اقتصادی

ترم

نام درس

روز کلاس

شروع

پایان

کلاس

استاد

گرایش

اول

اقتصاد اطلاعات

سه شنبه

10

12

کلاس  3013

وقوعی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

اول

اقتصاد سنجی

چهار شنبه

11

13

کلاس  3002

وقوعی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

اول

تجارت الکترونیکی 1

چهار شنبه

08

11

کلاس  3002

تاری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

اول

کلیات فناوری
اطلاعات و ارتباطات

سه شنبه

12

15

کلاس  3013

دقیقی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

اول

مهندسی نرم افزار

سه شنبه

15

18

کلاس  3013

دقیقی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

سوم

استراتژی های
تجارت الکترونیکی

چهار شنبه

15

17

کلاس  2002

رئیس صفری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

سوم

بازاریابی اینترنتی

چهار شنبه

17

19

کلاس  2002

رئیس صفری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

سوم

تجارت الکترونیکی 2

چهار شنبه

11

14

کلاس  2002

تاری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

سوم

مباحث پیشرفته در
تجارت الکترونیکی

چهار شنبه

09

11

کلاس  2002

مجاهدی مؤخر

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

 

 

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

14

16

کلاس  2004

وقوعی

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

کلاس  2013

وقوعی

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

14

16

کلاس  2013

وقوعی

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

12

14

کلاس  2005

وقوعی

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

کلاس  2013

امین رستمکلائی

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

16

18

کلاس  2004

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

16

18

کلاس  2013

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

کلاس  2013

موسوی نیک

اقتصاد انرژی

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

14

16

کلاس  2005

موسوی نیک

اقتصاد انرژی

اول

اقتصادسنجی پیش نیاز

پنج شنبه

08

12

لابراتوار  5004

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

سوم

اقتصاد ایران

دو شنبه

13

16

کلاس  4013

عبداللهی

اقتصاد انرژی

سوم

اقتصاد توسعه

دو شنبه

10

13

کلاس  4013

جوادی

اقتصاد انرژی

 

 

 

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

14

16

کلاس  2004

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

کلاس  2013

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

14

16

کلاس  2013

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

12

14

کلاس  2005

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

کلاس  2013

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

16

18

کلاس  2004

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

16

18

کلاس  2013

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

کلاس  2013

موسوی نیک

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

14

16

کلاس  2005

موسوی نیک

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

اول

اقتصادسنجی پیش نیاز

پنج شنبه

08

12

لابراتوار  5004

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

سوم

اقتصاد توسعه

دو شنبه

10

13

کلاس  4013

جوادی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

سوم

برنامه ریزی اقتصادی

دو شنبه

15

18

کلاس  4006

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

 

 

 

اول

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

کلاس  2013

وقوعی

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

اول

اقتصاد خرد

سه شنبه

12

14

کلاس  2005

وقوعی

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

اول

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

کلاس  2013

امین رستمکلائی

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

اول

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

کلاس  2013

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

اول

اقتصاد کلان

سه شنبه

14

16

کلاس  2005

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

اول

اقتصادسنجی پیش نیاز

پنج شنبه

08

12

لابراتوار  5004

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

سوم

اقتصاد ایران

دو شنبه

13

16

کلاس  4013

عبداللهی

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

سوم

اقتصاد صنعتی

دو شنبه

16

19

کلاس  4013

جمالی

توسعه اقتصادی و
برنامه ریزی

 

 

 

اول

اقتصاد خرد 1

سه شنبه

11

12:30

کلاس  3005

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد خرد 1

یک شنبه

11

12:30

کلاس  3005

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد ریاضی

دو شنبه

08:30

10:30

کلاس  3005

صلواتی

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد ریاضی

شنبه

08:30

10:30

کلاس  3005

صلواتی

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد سنجی 1

یک شنبه

14

16

کلاس  3005

شیوا

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد سنجی 1

سه شنبه

14

16

کلاس  3005

شیوا

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد مالی 1

دو شنبه

11

12:30

کلاس  3005

حیدری

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد مالی 1

شنبه

11

12:30

کلاس  3005

حیدری

اقتصاد نظری

اول

اقتصاد مالی 1*

پنج شنبه

08

12

کلاس  3005

حیدری

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد انرژی

دو شنبه

16

17:30

کلاس  3003

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد انرژی

شنبه

16

17:30

کلاس  3003

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد توسعه

سه شنبه

09

10:30

کلاس  3003

حسینی

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد توسعه

یک شنبه

09

10:30

کلاس  3003

حسینی

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد کلان 2

دو شنبه

14

15:30

کلاس  3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد کلان 2

شنبه

14

15:30

کلاس  3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد کلان 2*

پنج شنبه

15

18

کلاس  3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد مالی 2

دو شنبه

09

12:30

کلاس  3003

حق پناه

اقتصاد نظری

سوم

اقتصاد مالی 2*

پنج شنبه

12

15

کلاس  3003

حق پناه

اقتصاد نظری

سوم

روش تحقیق

چهار شنبه

08

11

کلاس  3005

جوشقانی

اقتصاد نظری

سوم

روش تحقیق

چهار شنبه

08

11

کلاس  3003

کمالی شهدادی

اقتصاد نظری

سوم

روش تحقیق

چهار شنبه

11

14

کلاس  3003

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

سوم

روش تحقیق

چهار شنبه

11

14

کلاس  3005

حیدری

اقتصاد نظری

سوم

روش تحقیق

چهار شنبه

14

17

کلاس  3005

حق پناه

اقتصاد نظری

سوم

مدل های نظریه جستجو و کاربرد

سه شنبه

15

16:30

کلاس  3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

سوم

مدل های نظریه جستجو و کاربرد

یک شنبه

15

16:30

کلاس  3003

جوشقانی

اقتصاد نظری

سوم

نظریه قرارداد

چهار شنبه

14

17

کلاس  3003

کمالی شهدادی

اقتصاد نظری

 

 

 

امتحانات

 

ترم

نام درس

استاد

گرایش

تاریخ امتحان

شروع

پایان

اول

اقتصاد اطلاعات

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/12

09

11

اول

اقتصاد سنجی

وقوعی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/05

09

11

اول

تجارت الکترونیکی 1

تاری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/14

09

11

اول

کلیات فناوری
 اطلاعات و ارتباطات

دقیقی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/07

13

15

اول

مهندسی نرم افزار

دقیقی

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/02

09

11

سوم

استراتژی های تجارت الکترونیکی

رئیس صفری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/07

09

11

سوم

بازاریابی اینترنتی

رئیس صفری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/10

09

11

سوم

تجارت الکترونیکی 2

تاری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/11/05

13

15

سوم

مباحث پیشرفته در تجارت الکترونیکی

مجاهدی مؤخر

اقتصاد و تجارت الکترونیک

1398/10/29

13

15

 

 

 

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

اقتصاد انرژی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

اقتصاد انرژی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

اقتصاد انرژی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

اقتصاد انرژی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد سنجی

امین رستمکلائی

اقتصاد انرژی

1398/11/05

09

11

اول

اقتصاد کلان

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

اقتصاد انرژی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

اقتصاد انرژی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصادسنجی پیش نیاز

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

1398/11/05

13

15

سوم

اقتصاد ایران

عبداللهی

اقتصاد انرژی

1398/11/06

09

11

سوم

اقتصاد توسعه

جوادی

اقتصاد انرژی

1398/11/13

13

15

 

 

 

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد سنجی

امین رستمکلائی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/11/05

09

11

اول

اقتصاد کلان

باقری پرمهر

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

باقری پرمهر

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصادسنجی پیش نیاز

باقری پرمهر

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/11/05

13

15

سوم

اقتصاد توسعه

جوادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/11/13

13

15

سوم

برنامه ریزی اقتصادی

باقری پرمهر

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

1398/10/29

09

11

 

 

 

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد

وقوعی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد سنجی

امین رستمکلائی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/11/05

09

11

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصاد کلان

موسوی نیک

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/11/01

13

15

اول

اقتصادسنجی پیش نیاز

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/11/05

13

15

سوم

اقتصاد ایران

عبداللهی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/11/06

09

11

سوم

اقتصاد صنعتی

جمالی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1398/11/02

13

15

 

 

 

اول

اقتصاد خرد 1

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد خرد 1

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

1398/10/28

13

15

اول

اقتصاد ریاضی

صلواتی

اقتصاد نظری

1398/11/10

13

15

اول

اقتصاد ریاضی

صلواتی

اقتصاد نظری

1398/11/10

13

15

اول

اقتصاد سنجی 1

شیوا

اقتصاد نظری

1398/11/05

09

11

اول

اقتصاد سنجی 1

شیوا

اقتصاد نظری

1398/11/05

09

11

اول

اقتصاد مالی 1

حیدری

اقتصاد نظری

1398/11/01

09

11

اول

اقتصاد مالی 1

حیدری

اقتصاد نظری

1398/11/01

09

11

اول

اقتصاد مالی 1*

حیدری

اقتصاد نظری

1398/11/01

13

15

سوم

اقتصاد انرژی

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

1398/11/07

09

11

سوم

اقتصاد انرژی

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

1398/11/07

09

11

سوم

اقتصاد توسعه

حسینی

اقتصاد نظری

1398/11/13

13

15

سوم

اقتصاد توسعه

حسینی

اقتصاد نظری

1398/11/13

13

15

سوم

اقتصاد کلان 2

جوشقانی

اقتصاد نظری

1398/11/02

13

15

سوم

اقتصاد کلان 2

جوشقانی

اقتصاد نظری

1398/11/02

13

15

سوم

اقتصاد کلان 2*

جوشقانی

اقتصاد نظری

1398/11/02

09

11

سوم

اقتصاد مالی 2

حق پناه

اقتصاد نظری

1398/11/01

09

11

سوم

اقتصاد مالی 2*

حق پناه

اقتصاد نظری

1398/11/01

13

15

سوم

روش تحقیق

جوشقانی

اقتصاد نظری

1398/11/05

13

15

سوم

روش تحقیق

کمالی شهدادی

اقتصاد نظری

1398/11/05

13

15

سوم

روش تحقیق

مروتی شریف آبادی

اقتصاد نظری

1398/11/05

13

15

سوم

روش تحقیق

حیدری

اقتصاد نظری

1398/11/05

13

15

سوم

روش تحقیق

حق پناه

اقتصاد نظری

1398/11/05

13

15

سوم

مدل های نظریه جستجو و کاربرد

جوشقانی

اقتصاد نظری

1398/10/28

13

15

سوم

مدل های نظریه جستجو و کاربرد

جوشقانی

اقتصاد نظری

1398/10/28

13

15

سوم

نظریه قرارداد

کمالی شهدادی

اقتصاد نظری

1398/11/14

09

11