گروه علوم اقتصادی

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

اقتصاد انرژی

چهار شنبه

8

11

2003

سمانه

عابدی

اقتصاد انرژی

04/10

11

13

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

3004

بهنام

امین
رستمکلائی

اقتصاد انرژی

03/31

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/07

11

13

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/07

11

13

اقتصاد منابع طبیعی

چهار شنبه

11

14

2003

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/02

8

10

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

04/14

11

13

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد انرژی

04/14

11

13

اقتصاد ایران

چهار شنبه

14

17

2003

محمدرضا

عبداللهی

اقتصاد انرژی

04/02

11

13

تجارت بین الملل

چهار شنبه

14

17

4006

هاترا

وقوعی

اقتصاد انرژی

04/12

8

10

اقتصاد کلان پیشرفته

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/14

11

13

تجارت الکترونیکی 2

چهار شنبه

11

14

3004

فتح اله

تاری

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

03/31

8

10

اقتصاد خرد پیشرفته

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/07

11

13

اقتصاد خرد پیشرفته

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/07

11

13

پول و بانکداری
الکترونیکی

یک شنبه

16

18

2013

محمد

طهرانی

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/03

8

10

اقتصاد کلان پیشرفته

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

اقتصاد و
تجارت الکترونیک

04/14

11

13

برنامه ریزی اقتصادی

چهار شنبه

11

14

2004

شعله

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/04

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/07

11

13

سیستم های دینامیکی 1

چهار شنبه

14

17

2004

محمدمهدی

موسوی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/10

8

10

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/07

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/14

11

13

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/14

11

13

برنامه ریزی ریاضی

چهار شنبه

8

11

2004

بهنام

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

04/01

11

13

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

3004

بهنام

امین رستمکلائی

برنامه ریزی
سیستم های اقتصادی

03/31

11

13

موضوعات انتخابی
در اقتصاد اسلام

چهار شنبه

8

11

2001

فتح اله

تاری

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/09

8

10

برنامه ریزی
اقتصادی

چهار شنبه

11

14

2004

شعله

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/04

11

13

اقتصاد ایران

چهار شنبه

14

17

2003

محمدرضا

عبداللهی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/02

11

13

اقتصاد کلان

یک شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/14

11

13

اقتصاد خرد

یک شنبه

12

14

3004

هاترا

وقوعی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/07

11

13

اقتصاد سنجی

یک شنبه

16

19

3004

بهنام

امین رستمکلائی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

03/31

11

13

اقتصاد کلان

چهار شنبه

14

16

3004

شعله

باقری پرمهر

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/14

11

13

اقتصاد خرد

چهار شنبه

9

11

2005

هاترا

وقوعی

توسعه اقتصادی
و برنامه ریزی

04/07

11

13

 

 

 

گروه علوم اقتصادی

گروه توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

گروه اقتصاد و تجارت الکترونیک

نام درس

نوع

واحد

نام درس

نوع

 واحد

نام درس

نوع

واحد

 

ترم 1

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد سنجی

جبرانی

4

اقتصاد خرد 1

اجباری

4

اقتصاد خرد 1

اجباری

4

اقتصاد خرد

اجباری

4

اقتصاد کلان 1

اجباری

4

اقتصاد کلان 1

اجباری

4

اقتصاد کلان

اجباری

4

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

کلیات فناوری اطلاعات

جبرانی

3

 

اقتصاد اطلاعات

اختیاری

2

زبان تخصصی

جبرانی

3

 

ترم 2

اقتصاد خرد 2

اجباری

3

برنامه ریزی اقتصادی

اجباری

3

تجارت بین الملل

اختیاری

2

اقتصادکلان 2

اجباری

3

اقتصاد توسعه

اجباری

3

تجارت الکترونیک 1

اجباری

3

اقتصاد اسلامی

اجباری

3

 اقتصاد اسلامی 

اجباری

3

تجارت الکترونیک 2

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

اقتصاد سنجی تکمیلی

اجباری

3

مهندسی نرم افزار

جبرانی

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم3

اقتصاد ایران

اختیاری

3

اقتصاد ایران

اختیاری

3

بازاریابی اینترنتی

اجباری

2

برنامه ریزی اقتصادی

اختیاری

3

اقتصاد صنعتی

اختیاری

3

استراتژی های تجارت الکترونیک

اجباری

2

اقتصاد توسعه

اختیاری

3

اقتصاد مالی

اختیاری

3

اقتصاد اطلاعات

اختیاری

2

پایان نامه

 

6

پایان نامه

 

6

 

اختیاری

2

 

 

اختیاری

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترم 4

پایان نامه

6

پایان نامه

6

پایان نامه

 

6

 

نام دانشجو  عنوان پایان نامه  استاد راهنما  استاد مشاور  داور 
فاطمه رضایی  بررسی تاثیر سیاستهای آزادسازی مالی بر عملکرد بانکهای کشور  خانم دکتر وقوعی  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر باقری پرمهر 
هما مطلبی  تاثیر توسعه بخش مالی بر بیکاری  آقای دکتر تاری  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر وقوعی 
سحر علیشاهی  عدم تقارن اثرگذاری شوکهای پولی بر تسهیلات و تولید  خانم دکتر باقری پرمهر  آقای دکتر بالونژاد  آقای دکتر عظیمی 
مهدی آقازاده  بررسی نقش آموزش در تعامل FDI و رشد اقتصادی   خانم دکتر باقری پرمهر  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر پروین 
مریم ماهوتچی  اثر عوامل کلان اقتصادی و درون بانکی بر مطالبات معوق  خانم دکتر باقری پرمهر  خانم دکتر وقوعی  خانم دکتر پروین 
عطیه ابویی مهریزی  آثار توزیعی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی در ایران: مقایسه مدلهای قیمتی و داده- ستانده  آقای دکتر فریدزاد  آقای دکتر بالونژاد  خانم دکتر پروین 
حمیده فقیه عبداللهی  بررسی و تطبیق مدل محیط زیست – جمعیت – فناوری برای اقتصاد ایران  آقای دکتر جهانگرد  خانم دکتر میلانی   آقای دکتر بالونژاد 
فرشته ملک محمودی  رابطه میان مصرف آب و رشد اقتصادی در ایران  آقای دکتر جهانگرد  آقای دکتر دانشمند  خانم دکتر پروین 
مریم ذوقی  بررسی کشش تقاضای انرژی نسبت به تغییر تکنولوژی بخش­های اقتصادی: مطالعه موردی ایران آقای دکتر فریدزاد  آقای دکتر بالونژاد آقای دکتر موسوی نیک

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

4

2

دروس اجباری

20

3

دروس اختیاری

6

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش

4

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

2

--

اقتصاد خرد 1

4

 

3

--

اقتصاد کلان1

4

 

4

1

اقتصاد سنجی تکمیلی

3

 

5

2

اقتصاد خرد 2

3

 

6

3

اقتصاد کلان 2

3

 

7

 

اقتصاد اسلامی

3

 

مجموع

20

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

8

3 و 6

         اقتصاد ایران

3

 

9

4

برنامه ریزی اقتصادی

3

 

10

2

اقتصاد صنعتی

3

 

11

3

اقتصاد مالی

3

 

12

3

اقتصاد پولی

3

 

13

4

اقتصاد سنجی کاربردی

3

 

14

 

اقتصاد ریاضی

3

 

15

2

تجارت بین الملل

3

 

مجموع

6

 

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

16

--

پایان نامه

6

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

3

2

دروس پایه

20

3

دروس اختیاری

6

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش

4

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

2

--

اقتصاد خرد 1

4

 

3

--

اقتصاد کلان 2

4

 

4

1

اقتصاد سنجی 1

3

 

5

2

اقتصاد توسعه

3

 

6

3

برنامه ریزی اقتصادی

3

 

7

 

اقتصاد اسلامی

3

 

مجموع

20

 

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

8

--

اقتصاد ایران

3

 

9

--

اقتصاد صنعتی

3

 

10

1

اقتصاد تولید

3

 

11

2

سیاست گذاری بخش صنعت

3

 

12

4

اقتصاد سنجی کاربردی

3

 

مجموع

6

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

13

--

پایان نامه

6

 

 

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک

ردیف

نام درس

واحد

1

دروس جبرانی

3

2

دروس اجباری

18

3

دروس اختیاری

8

4

پایان نامه

6

مجموع

32

دروس جبرانی: کلیه دانشجویانی که در دوره کارشناسی خود اقتصاد سنجی را نگذرانده اند ملزم به انتخاب اقتصاد سنجی پیش می باشند

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

1

--

اقتصاد سنجی پیش نیاز

4

 

2

--

کلیات فناوری اطلاعات

3

 

3

--

زبان تخصصی

3

 

4

--

مهندسی نرم افزار

3

 

 

 

دروس اجباری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

5

--

اقتصاد خرد

4

 

6

--

اقتصاد کلان

4

 

7

13

       تجارت الکترونیکی 1

3

 

8

7

تجارت الکترونیکی 2

3

 

9

8

بازاریابی اینترنتی

2

 

10

8

استراتژی های

تجارت الکترونیکی

2

 

مجموع

18

 

دروس اختیاری

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

11

5

تجارت بین الملل

2

 

12

1

اقتصاد سنجی

2

 

13

2

اقتصاد اطلاعات

2

 

14

8

تجارت الکترونیکی و نهادهای مالی و پشتیبان

2

 

15

8

مسائل حقوقی  و اخلاقی

تجارت الکترونیکی

2

 

16

6

پول و بانکداری الکترونیکی

2

 

17

8

سازمان های بین المللی متولی توسعه تجارت الکترونیک

2

 

مجموع

8

پایان نامه

ردیف

پیش نیاز

نام درس

واحد

شماره درس

18

--

اقتصاد خرد 1

                 6