گروه زبان

گروه

گروه زبان

رشته

آموزش زبان

ادبیات انگلیسی

مطالعات ترجمه

ورودی

ورودی 96

ورودی 96

ورودی 96

شنبه

     

یکشنبه

     

دوشنبه

     

سه شنبه

     

چهارشنبه

روش تدریس زبان

بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان

نقد و بررسی آثار ترجمه شده

دکتر فتحی

خانم دکتر نیلچیان

خانم دکتر فرحزاد

10-12

12-14

14-16

207

206

204

روش تدریس

دوره تجدید حیات ادبی

نظریه های ترجمه

دکتر فتحی

خانم دکتر طاهره رضایی

دکتر بلوری

12-14

14-16

16-18

207

206

204

تجزیه و تحلیل کلام

نقد ادبی 1

فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه

دکتر رضایی

خانم دکتر آرین

دکتر بلوری

14-16

16-18

18-20

207

206

204

پنجشنبه

انگلیسی با اهداف ویژه

ادبیات امریکا

روش های پیشرفته تحقیق در ترجمه

خانم دکتر استاجی

خانم دکتر شبرنگ

خانم دکتر واعظیان

8-10

8-10

8-10

201

202

207

تهیه و تدوین مطالب درسی

داستان بلند

مدل های ترجمه

خانم دکتر استاجی

خانم دکتر پرویزی

خانم دکتر واعظیان

10-12

10-12

10-12

201

202

207

بررسی آموزش زبان در ایران

سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی

 

دکتر حاج ملک

خانم دکتر نیلچیان

 

12-14

12-14

 

201

202