گروه زبان انگلیسی

 

ترم

نام درس

روز کلاس

شروع

پایان

شماره کلاس

استاد

گرایش

اول

داستان کوتاه

پنج شنبه

10

12

کلاس 204

پرویزی
برجوئی راکی

ادبیات زبان انگلیسی

اول

شعر دوره
رمانتیک

پنج شنبه

08

10

کلاس 204

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

اول

مقاله نویسی

چهار شنبه

08

10

کلاس 201

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

اول

نقد و بررسی
ادبیات فارسی

پنج شنبه

12

14

کلاس 204

حبیب زاده

ادبیات زبان انگلیسی

سوم

ادبیات اروپا

پنج شنبه

08

10

کلاس 209

پرویزی
برجوئی راکی

ادبیات زبان انگلیسی

سوم

ادبیات قرن
هفده و هجده

چهار شنبه

08

10

کلاس 204

رضائی

ادبیات زبان انگلیسی

سوم

روش تحقیق

چهار شنبه

14

16

کلاس 201

پرویزی
برجوئی راکی

ادبیات زبان انگلیسی

سوم

سمینار

پنج شنبه

10

12

کلاس 208

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

سوم

شعر معاصر
انگلیسی

پنج شنبه

12

14

کلاس 208

فرهمندفر

ادبیات زبان انگلیسی

سوم

نقد ادبی 2

چهار شنبه

10

12

کلاس 201

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

 

 

اول

اصول و روش تدریس
زبان های خارجی

چهار شنبه

10

12

کلاس 206

خطیب

آموزش زبان انگلیسی

اول

آزمون سازی زبان

پنج شنبه

10

12

کلاس 104

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

اول

روش تحقیق کمی و
کیفی در آموزش زبان

چهار شنبه

14

16

کلاس 206

رضایی

آموزش زبان انگلیسی

اول

زبانشناسی
در آموزش زبان

پنج شنبه

08

10

کلاس 206

مصطفایی علایی

آموزش زبان انگلیسی

اول

نگارش متون
علمی دانشگاهی

چهار شنبه

12

14

کلاس 206

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

سوم

آزمون
زبان خارجی

چهار شنبه

10

12

کلاس 207

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

سوم

روش تدریس
مهارتهای زبان

چهار شنبه

08

10

کلاس 207

خطیب

آموزش زبان انگلیسی

سوم

سمینار در
مسائل آموزش زبان

چهار شنبه

12

14

کلاس 207

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

سوم

نظریه های
جامعه شناسی زبان

پنج شنبه

08

10

کلاس 208

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

 

 

اول

بررسی و ترجمه
آثار اسلامی
(از فارسی به انگلیسی)

پنج شنبه

10

12

کلاس 202

موسوی رضوی

مترجمی زبان انگلیسی

اول

فلسفه تعلیم و تربیت

پنج شنبه

08

10

کلاس 202

عالی

مترجمی زبان انگلیسی

اول

کارگاه ترجمه

چهار شنبه

16

18

کلاس 208

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

اول

مبانی نظری ترجمه

چهار شنبه

12

14

کلاس 209

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

اول

مقاله نویسی به
زبان انگلیسی

چهار شنبه

14

16

کلاس 209

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

اول

واژه شناسی و
معادل گزینی در ترجمه

چهار شنبه

10

12

کلاس 208

حیدرپوربیگدلی

مترجمی زبان انگلیسی

سوم

ادب فارسی
در ادبیات جهان

پنج شنبه

10

12

کلاس 203

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

سوم

ارزشیابی پیشرفته
و ترجمه

چهار شنبه

14

16

کلاس 207

فرحزاد

مترجمی زبان انگلیسی

سوم

زبانشناسی کاربردی
و ترجمه

پنج شنبه

08

10

کلاس 203

موسوی رضوی

مترجمی زبان انگلیسی

سوم

سمینار مسایل
ترجمه

چهار شنبه

16

18

کلاس 207

احتشامی

مترجمی زبان انگلیسی

سوم

کاربرد رایانه
در ترجمه

پنج شنبه

12

14

کلاس 203

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

سوم

نقد کاربردی
(در ادبیات انگلیسی)

چهار شنبه

18

20

کلاس 207

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

امتحانات

ترم

نام درس

استاد

گرایش

تاریخ امتحان

شروع

پایان

اول

داستان کوتاه

پرویزی برجوئی راکی

ادبیات زبان انگلیسی

1398/11/01

09

11

اول

شعر دوره رمانتیک

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

1398/11/06

13

15

اول

مقاله نویسی

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

1398/11/03

09

11

اول

نقد و بررسی
ادبیات فارسی

حبیب زاده

ادبیات زبان انگلیسی

1398/10/28

13

15

سوم

ادبیات اروپا

پرویزی برجوئی راکی

ادبیات زبان انگلیسی

1398/11/07

13

15

سوم

ادبیات قرن
هفده و هجده

رضائی

ادبیات زبان انگلیسی

1398/11/10

13

15

سوم

روش تحقیق

پرویزی برجوئی راکی

ادبیات زبان انگلیسی

1398/11/14

13

15

سوم

سمینار

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

1398/11/03

13

15

سوم

شعر معاصر
انگلیسی

فرهمندفر

ادبیات زبان انگلیسی

1398/10/30

13

15

سوم

نقد ادبی 2

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

1398/10/28

13

15

 

 

اول

اصول و روش
تدریس زبان های خارجی

خطیب

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/12

13

15

اول

آزمون سازی زبان

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/05

09

11

اول

روش تحقیق کمی و
کیفی در آموزش زبان

رضایی

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/14

09

11

اول

زبانشناسی در
آموزش زبان

مصطفایی علایی

آموزش زبان انگلیسی

1398/10/30

09

11

اول

نگارش متون
علمی دانشگاهی

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/08

13

15

سوم

آزمون زبان خارجی

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/10

13

15

سوم

روش تدریس
مهارتهای زبان

خطیب

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/12

13

15

سوم

سمینار در مسائل
آموزش زبان

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/03

13

15

سوم

نظریه های
جامعه شناسی زبان

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

1398/11/07

09

11

 

 

اول

بررسی و ترجمه
 آثار اسلامی
(از فارسی
 به انگلیسی)

موسوی رضوی

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/10

13

15

اول

فلسفه تعلیم و تربیت

عالی

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/05

13

15

اول

کارگاه ترجمه

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

1398/10/28

09

11

اول

مبانی نظری ترجمه

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/07

09

11

اول

مقاله نویسی
به زبان انگلیسی

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/03

09

11

اول

واژه شناسی و
معادل گزینی در ترجمه

حیدرپوربیگدلی

مترجمی زبان انگلیسی

1398/10/30

09

11

سوم

ادب فارسی
در ادبیات جهان

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/08

09

11

سوم

ارزشیابی پیشرفته
و ترجمه

فرحزاد

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/06

13

15

سوم

زبانشناسی کاربردی
و ترجمه

موسوی رضوی

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/12

09

11

سوم

سمینار مسایل
ترجمه

احتشامی

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/03

13

15

سوم

کاربرد رایانه
در ترجمه

واعظیان

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/14

13

15

سوم

نقد کاربردی
(در ادبیات انگلیسی)

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

1398/11/10

13

15