گروه زبان انگلیسی

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام 

نام خانوادگی 

رشته گرایش

آزمون

از

تا

نرم افزار های پژوهشی
در آموزش زبان

پنج شنبه

12

14

302
لابراتوار

مسعود

سیری

آموزش زبان انگلیسی

04/05

8

10

بررسی آموزش
زبان در ایران

پنج شنبه

10

12

208

محمدمهدی

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

04/03

11

13

انگلیسی برای
اهداف ویژه

چهار شنبه

10

12

208

معصومه

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

04/07

11

13

تهیه و تدوین
مطالب درسی

چهار شنبه

12

14

208

معصومه

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

04/11

8

10

روش تدریس

چهار شنبه

14

16

208

محمدمهدی

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

04/01

8

10

روش تدریس
مهارتهای زبان

چهار شنبه

8

10

208

محمد

خطیب

آموزش زبان انگلیسی

04/09

11

13

روش تدریس

پنج شنبه

8

10

208

محمدمهدی

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

04/01

8

10

شناخت ادبیات

پنج شنبه

12

14

207

حامد

حبیب زاده

ادبیات زبان انگلیسی

04/03

11

13

داستان بلند

پنج شنبه

10

12

207

فریبا

پرویزی برجوئی راکی

ادبیات زبان انگلیسی

04/14

8

10

ادبیات آمریکا

چهار شنبه

8

10

207

سوسن

پورصنعتی

ادبیات زبان انگلیسی

04/08

11

13

ادبیات از دیدگاه
زبانشناسی

چهار شنبه

12

14

207

تهمینه

حیدرپوربیگدلی

ادبیات زبان انگلیسی

04/10

8

10

نقد ادبی 1

پنج شنبه

8

10

207

هدا

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

04/12

8

10

بررسی آثار نمایشنامه
نویسان بزرگ جهان

چهار شنبه

10

12

207

طاهره

رضائی

ادبیات زبان انگلیسی

04/05

8

10

روش تحقیق

پنج شنبه

14

16

207

هدا

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

04/01

8

10

فرهنگ و جامعه شناسی
در ترجمه

چهار شنبه

16

18

206

مزدک

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

04/14

11

13

روشهای پیشرفته
تحقیق و ترجمه

پنج شنبه

8

10

203

ثمر

احتشامی

مترجمی زبان انگلیسی

04/11

11

13

مدلهای ترجمه

پنج شنبه

10

12

203

سیدحسین

ارجانی

مترجمی زبان انگلیسی

04/07

8

10

نظریه های ترجمه

چهار شنبه

12

14

206

کاوه

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

04/03

8

10

نقد و بررسی
آثار ترجمه شده

چهار شنبه

14

16

206

فرزانه

فرحزاد

مترجمی زبان انگلیسی

03/31

11

13