گروه زبان انگلیسی

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت
شروع

ساعت پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

مشخصات
آزمون

از ساعت

سوم

سمینار

چهارشنبه

16

18

204

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

99/11/01

13

سوم

ادبیات اروپا

پنج شنبه

10

12

204

پرویزی

ادبیات زبان انگلیسی

99/11/11

09

سوم

نقد ادبی 2

چهارشنبه

12

14

204

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

99/10/29

09

سوم

شعر معاصر
انگلیسی

پنج شنبه

12

14

204

حبیب زاده

ادبیات زبان انگلیسی

99/11/07

09

سوم

نمایشنامه
معاصر
انگلیسی

پنج شنبه

08

10

204

رضائی

ادبیات زبان انگلیسی

   

سوم

ادبیات قرن
هفده و هجده

چهارشنبه

14

16

204

رضائی

ادبیات زبان انگلیسی

99/11/13

13

 

آموزش زبان و
ادبیات انگلیسی
(ویژه سیستم
آموزش محور)

پنج شنبه

08

10

204

رضائی

ادبیات زبان انگلیسی

   
 

تجزیه و
تحلیل گفتار
(ویژه سیستم
آموزش محور)

چهارشنبه

14

16

202

رضایی

ادبیات زبان انگلیسی

   

اول

نقد ادبی 1

چهارشنبه

10

12

203

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

99/11/08

09

اول

نقد و بررسی
ادبیات فارسی

پنج شنبه

12

14

203

فرهمندفر

ادبیات زبان انگلیسی

99/10/27

09

اول

مقاله نویسی

پنج شنبه

10

12

203

شب رنگ

ادبیات زبان انگلیسی

99/11/02

09

اول

شعر دوره

رمانتیک

چهارشنبه

08

10

203

پورصنعتی

ادبیات زبان انگلیسی

99/11/04

09

اول

داستان کوتاه

پنج شنبه

08

10

203

پرویزی

ادبیات زبان انگلیسی

99/10/30

13

سوم

درآمدی بر
تحلیل گفتمان

چهارشنبه

14

16

202

رضایی

آموزش زبان انگلیسی

   

سوم

سمینار در مسائل
آموزش زبان

پنج شنبه

10

12

202

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

99/11/01

13

سوم

سنجش و
ارزشیابی زبان

پنج شنبه

08

10

202

استاجی

آموزش زبان انگلیسی

99/11/09

09

سوم

نظریه های
جامعه شناسی
زبان

چهارشنبه

16

18

202

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

99/11/06

13

اول

نرم افزار های
پژوهشی
 در آموزش
زبان

چهارشنبه

14

16

203

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

   

اول

نگارش متون
علمی دانشگاهی

چهارشنبه

10

12

202

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

99/11/05

09

اول

زبانشناسی در
 آموزش زبان

پنج شنبه

12

14

202

سیری

آموزش زبان انگلیسی

99/11/12

09

اول

روش تحقیق کمی و
کیفی در آموزش زبان

پنج شنبه

14

16

202

سیری

آموزش زبان انگلیسی

99/11/01

13

اول

آزمون سازی زبان

چهارشنبه

12

14

202

حاج ملک

آموزش زبان انگلیسی

99/11/08

13

اول

اصول و روش تدریس
 زبان های خارجی

چهارشنبه

08

10

202

خطیب

آموزش زبان انگلیسی

99/10/29

13

اول

روشهای پیشرفته
 تحقیق و ترجمه

پنج شنبه

12

14

207

احتشامی

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/13

09

سوم

کاربرد رایانه
در ترجمه

پنج شنبه

12

14

208

ارجانی

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/13

13

سوم

نقد کاربردی
(در ادبیات انگلیسی)

چهارشنبه

12

14

207

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/07

13

سوم

زبانشناسی
کاربردی
 و ترجمه

پنج شنبه

08

10

208

موسوی رضوی

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/09

09

سوم

سمینار مسایل
ترجمه

پنج شنبه

10

12

208

احتشامی

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/01

13

سوم

ادب فارسی در
ادبیات جهان

چهارشنبه

16

18

207

احتشامی

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/04

09

سوم

ارزشیابی
پیشرفته
و ترجمه

چهارشنبه

14

16

207

فرحزاد

مترجمی زبان انگلیسی

99/10/27

13

اول

واژه شناسی و
معادل گزینی
در ترجمه

چهارشنبه

14

16

206

حیدرپوربیگدلی

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/09

09

اول

بررسی و
ترجمه آثار
اسلامی
(از فارسی
به انگلیسی)

پنج شنبه

10

12

207

موسوی رضوی

مترجمی زبان انگلیسی

99/10/29

09

اول

فلسفه تعلیم
و تربیت

پنج شنبه

08

10

207

عالی

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/04

13

اول

کارگاه ترجمه

چهارشنبه

18

20

206

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/06

09

اول

مبانی نظری
ترجمه

چهارشنبه

16

18

206

بلوری

مترجمی زبان انگلیسی

99/11/01

09