گروه زبان انگلیسی

گروه

گروه زبان انگلیسی نیم سال دوم 1397-98

رشته

ترجمه

آموزش

ادبیات

ورودی

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

شنبه

     
     
     

یکشنبه

     
     
     

دوشنبه

 

روش تدریس زبان

 
 

دکتر حاج ملک

 
 

8-12

 
 

207

 

سه شنبه

     
     
     

چهارشنبه

نقد و بررسی آثار ترجمه شده

انگلیسی با اهداف ویژه

بررسی آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان

خانم دکتر فرحزاد

خانم دکتر استاجی

خانم دکتر شبرنگ

14-16

10-12

8-10

209

207

209

نظریه های ترجمه

تهیه و تدوین مطالب درسی

دوره تجدید حیات ادبی

دکتر کاوه بلوری

خانم دکتر استاجی

دکتر طاهره رضایی

16-18

12-14

10-12

209

207

209

فرهنگ و جامعه شناسی در ترجمه

درآمدی بر تحلیل گفتمان

ادبیات امریکا

دکتر مزدک بلوری

دکتر سعید رضایی

خانم دکتر روشنک اکرمی

18-20

14-16

12-14

209

207

209

پنجشنبه

روش های پیشرفته تحقیق و ترجمه

بررسی آموزش زبان در ایران

نقد ادبی 1

خانم دکتر واعظیان

دکتر حاج ملک

خانم دکتر شبرنگ

8-10

10-12

8-10

203

204

209

مدل های ترجمه

SPSS

داستان بلند

خانم دکتر واعظیان

دکتر سیری

خانم دکتر پرویزی

10-12

12-14

10-12

203

302

209

   

شناخت ادبیات

   

دکتر حبیب زاده

   

12-14

   

209