گروه زبان انگلیسی

گروه گروه زبان انگلیسی
رشته آموزش زبان انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی مطالعات ترجمه
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
سه شنبه         نقد کاربردی در ادبیات انگلیسی مبانی نظری ترجمه
        دکتر بلوری خانم دکتر واعظیان
        18-20 12-14
        202 209
          مقاله نویسی
          خانم دکتر واعظیان
          14-16
          208
          کارگاه ترجمه
          دکتر بلوری
          16-18
          209
           
           
           
           
چهارشنبه آموزش زبان خارجی آزمون سازی نقد ادبی 2 شعر دوره رمانتیک ارزشیابی پیشرفته در ترجمه  
خانم دکتر استاجی دکتر حاج ملک خانم دکتر شبرنگ خانم دکتر شبرنگ خانم دکتر فرحزاد  
12-14 10-12 12-14 10-12 14-16  
209 110 206 208 209  
سمینار اصول و روش تدریس  ادبیات اروپا مبانی کامپیوتر سمینار  
خانم دکتر استاجی دکتر عنانی سراب خانم دکتر پرویزی دکتر حاج ملک خانم دکتر فرحزاد  
14-16 12-14 14-16 12-14 16-18  
208 110 206 208 209  
  روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان ادبیات قرن هفده و هجده      
  دکتر رضایی خانم دکتر آرین      
  14-16 16-18      
  110 206      
پنجشنبه جامعه شناسی زبان نگارش متون علمی دانشگاهی سمینار مقاله نویسی زبان شناسی کاربردی و ترجمه فلسفه تعلیم و تربیت
دکتر حاج ملک دکتر حاج ملک خانم دکتر پرویزی خانم دکتر شبرنگ دکتر میرسعید موسوی رضوی خانم دکتر عالی
12-14 10-12 8-10 8-10 8-10 8-10
101 110 208 202 201 209
اصول و روش تدریس مهارت ها زبانشناسی در آموزش زبان روش تحقیق داستان کوتاه ادب فارسی در ادبیات جهان بررسی و ترجمه آثار اسلامی
دکتر محمدنبی کریمی دکتر سیری خانم دکتر شبرنگ خانم دکتر پرویزی خانم دکتر واعظیان دکتر میرسعید موسوی رضوی
14-16 12-14 10-12 10-12 10-12 10-12
101 110 208 202 201 209
    شعر معاصر انگلیسی نقد و بررسی ادبیات فارسی کاربرد رایانه در ترجمه واژه شناسی و معادل گزینی در ترجمه
    خانم دکتر منتخبی دکتر حبیب زاده خانم دکتر واعظیان خانم دکتر حیدرپور
    12-14 12-14 12-14 12-14
    208 202 201 209