گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گرایش مشاوره خانواده

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

 کلاس

استاد

اول

آمار استنباطی
پیشرفته

یک شنبه

16:30

18:30

 207

فلسفی نژاد

اول

نظریه ها و
روش های
 مشاوره
گروهی

یک شنبه

10

13:30

 209

نیکنام

اول

نظریه های
پیشرفته
مشاوره و
روان درمانی

شنبه

09

12

 208

خدابخشی
کولایی

اول

هدایت و
مشورت
 در اسلام

یک شنبه

08

10

 209

افکاری

سوم

سمینار
مسائل
خانواده و
ازدواج

یک شنبه

11

13

 201

حسینیان

سوم

سنجش و
ارزیابی
در مشاوره
خانواده و
ازدواج

شنبه

13

16:30

 208

خدابخشی
کولایی

سوم

کاربرد
آزمون
های
هوش ،
استعداد و
رغبت در
مشاوره

یک شنبه

13

15

 106

خدابخشی
کولایی

سوم

کارورزی
در مشاوره
 خانواده و
ازدواج

شنبه

08

12:30

 209

نیکنام

 

گرایش روانشناسی بالینی

اول

استفاده از
روشهای
آماری
 و پژوهشی
پیشرفته در
روانشناسی
بالینی

یک شنبه

13:30

16

 202

نیرو

اول

آزمونهای
شناختی
در روانشناسی
بالینی

سه شنبه

10

13

 206

روشن
چسلی

اول

تاریخچه
سیستمها
در روانشناسی
 (مدلها و
نظریه ها
و پژوهشها)

یک شنبه

16

18

 202

احمدی نوده

اول

علم النفس از
دیدگاه
 دانشمند
اسلامی

یک شنبه

10

12

 202

افکاری

اول

نظریه های
روان
درمانی

یک شنبه

08

10

 202

خدابخشی
کولایی

اول

نظریه های
 شخصیت

سه شنبه

08

10

 206

روشن
چسلی

 

گرایش روان شناسی عمومی

اول

پسیکوفیزیولوژی
 و نوروپسیکولوژی

دو شنبه

10

12

 209

نیکنام

اول

روانشناسی
رشد
 پیشرفته

دو شنبه

14

16

 206

حسینی
المدنی

اول

روانشناسی
عمومی
 پیشرفته

دو شنبه

16

19

 206

حسینی
المدنی

اول

روش های
آماری
 پیشرفته

یک شنبه

13

16:30

 207

فلسفی نژاد

سوم

انگیزش
و هیجان

یک شنبه

11

13

 207

شهریاری
احمدی

سوم

روانشناسی
احساس
 و ادراک

دو شنبه

08

10

 206

هاشمی

سوم

روانشناسی
تجربی

یک شنبه

08

11

 207

شهریاری
احمدی

سوم

سمینار در
نظریه ها
و یافته های
روانشناسی

دو شنبه

10

12

 206

خدابخشی
کولایی

سوم

مباحث
جدید در
 آسیب شناسی
روانی

یک شنبه

15

17

 209

خدابخشی
کولایی

 

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

اول

برنامه ریزی
توسعه ی
 آموزش
عالی

یک شنبه

14

16

 109

محب زادگان

اول

برنامه ریزی
درسی
 در آموزش
عالی

شنبه

16

18

 204

نیرو

اول

اصول
مدیریت
 آموزش
عالی

شنبه

14

16

 204

صفری فارفار

اول

کاربرد
روش های
 آماری در
آموزش عالی

یک شنبه

16

19

 201

همایون
آریا

سوم

بررسی تطبیقی مدیریت و
 برنامه ریزی آموزش عالی

شنبه

14

16

 203

صفری
فارفار

سوم

ترجمه متون
تخصصی
 در آموزش
عالی

دو شنبه

16

18

 208

محب زادگان

سوم

سمینار بر
مبنای کارورزی
برنامه ریزی
در آموزش عالی

دو شنبه

14

16

 209

نوه ابراهیم

سوم

مدیریت
امور مالی
 و اداری در
دانشگاه ها

شنبه

16

18

 203

نوه ابراهیم

 

امتحانات

گرایش  مشاوره خانواده

ترم

نام درس

استاد

تاریخ امتحان

شروع

پایان

اول

آمار
استنباطی
پیشرفته

فلسفی نژاد

98/10/29

13

15

اول

نظریه ها
و روش های
 مشاوره گروهی

نیکنام

98/11/07

09

11

اول

نظریه های
پیشرفته
مشاوره و روان
درمانی

خدابخشی
کولایی

98/11/14

13

15

اول

هدایت و مشورت
 در اسلام

افکاری

98/11/03

09

11

سوم

سمینار مسائل
خانواده و ازدواج

حسینیان

98/11/14

13

15

سوم

سنجش
و ارزیابی
در مشاوره
خانواده و
ازدواج

خدابخشی
کولایی

98/10/30

09

11

سوم

کاربرد
آزمون های هوش ،
استعداد و
رغبت در مشاوره

خدابخشی کولایی

98/11/12

13

15

سوم

کارورزی
در مشاوره
 خانواده و
ازدواج

نیکنام

98/11/14

09

11

 

گرایش روانشناسی بالینی

اول

استفاده از روشهای آماری
 و پژوهشی پیشرفته در
روانشناسی بالینی

نیرو

98/11/02

09

11

اول

آزمونهای شناختی
در روانشناسی بالینی

روشن چسلی

98/11/13

13

15

اول

تاریخچه سیستمها در روانشناسی
 (مدلها و نظریه ها و پژوهشها)

احمدی نوده

98/11/06

09

11

اول

علم النفس از دیدگاه
 دانشمند اسلامی

افکاری

98/10/30

09

11

اول

نظریه های
روان درمانی

خدابخشی کولایی

98/10/28

13

15

اول

نظریه های
 شخصیت

روشن چسلی

98/11/08

13

15

 

گرایش روان شناسی عمومی

اول

پسیکوفیزیولوژی
 و نوروپسیکولوژی

نیکنام

98/11/01

13

15

اول

روانشناسی رشد
 پیشرفته

حسینی المدنی

98/11/03

13

15

اول

روانشناسی عمومی
 پیشرفته

حسینی المدنی

98/11/07

13

15

اول

روش های آماری
 پیشرفته

فلسفی نژاد

98/10/29

13

15

سوم

انگیزش و هیجان

شهریاری
احمدی

98/11/08

09

11

سوم

روانشناسی احساس
 و ادراک

هاشمی

98/10/30

13

15

سوم

روانشناسی تجربی

شهریاری
احمدی

98/11/13

13

15

سوم

سمینار در نظریه ها
و یافته های روانشناسی

خدابخشی
کولایی

98/11/14

13

15

سوم

مباحث جدید در
 آسیب شناسی روانی

خدابخشی
کولایی

98/11/05

09

11

 

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

اول

برنامه ریزی توسعه ی
 آموزش عالی

محب زادگان

98/10/30

13

15

اول

برنامه ریزی درسی
 در آموزش عالی

نیرو

98/11/08

13

15

اول

اصول مدیریت
 آموزش عالی

صفری فارفار

98/11/06

13

15

اول

کاربرد روش های
 آماری در آموزش عالی

همایون آریا

98/11/02

13

15

سوم

بررسی تطبیقی مدیریت و
 برنامه ریزی آموزش عالی

صفری فارفار

98/11/06

13

15

سوم

ترجمه متون تخصصی
 در آموزش عالی

محب زادگان

98/11/12

13

15

سوم

سمینار بر مبنای کارورزی
برنامه ریزی در آموزش عالی

نوه ابراهیم

98/11/14

13

15

سوم

مدیریت امور مالی
 و اداری در دانشگاه ها

نوه ابراهیم

98/11/03

13

15