گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گروه

گروه روانشناسی و علوم تربیتی نیم سال دوم 1397-98

رشته

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

مشاوره خانواده

روانشناسی عمومی

ورودی

ورودی 97

ورودی 97

ورودی 97

شنبه

نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی

آسیب شناسی روانی

 

دکتر صفری فارفار

خانم دکتر خدابخشی کولایی

 

14-16

9-11

 
 

208

 

جامعه شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالی

نظریه ها و روش های مشاوره خانواده

 

دکتر صادقی جعفری

خانم دکتر خدابخشی کولایی

 

16-18

11-14

 
 

208

 
 

مشاوره ازدواج

 
 

دکتر احمدی توده

 
 

15-18

 
 

208

 

یکشنبه

مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه

آسیب شناسی کودک/روان شناسی شخصیت

دکتر محب زادگان

خانم دکتر حسینیان

خانم دکتر نیکنام

14-16

10-12

10-12/13-15

 

کلینیک مشاوره

203

روش تحقیق در مدیریت و برنامه ریزی در آموزش عالی

روش تحقیق

روان سنجی پیشرفته

دکتر آریا

دکتر فلسفی نژاد

خانم دکتر خدابخشی کولایی

16-19

13-16

13-16

 

201

205

 

تهیه و کاربرد آزمون های هوش و استعداد

روش تحقیق

 

خانم دکتر خدابخشی کولایی

دکتر فلسفی نژاد

 

13-15

16-19

 

205

201

دوشنبه

   

روان شناسی کودکان استثنائی

   

خانم دکتر خدابخشی کولایی

   

10-13

   

201

   

روان شناسی اجتماعی

   

دکتر حسینی المدنی

   

14-16

   

201

   

روان شناسی یادگیری و تفکر

   

دکتر حسینی المدنی

   

16-18

   

201

سه شنبه

     
     
     

چهارشنبه

     
     
     

پنجشنبه