گروه روان شناسی و علوم تربیتی

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

 کلاس

استاد

رشته گرایش

 آزمون

از ساعت

اول

نظریه های
پیشرفته
مشاوره و
روان درمانی

شنبه

09

12

203

خدابخشی کولایی

مشاوره خانواده

99/10/30

09

اول

آمار استنباطی
پیشرفته

یک شنبه

16:30

18:30

204

فلسفی نژاد

مشاوره خانواده

99/11/13

13

اول

هدایت و مشورت
در اسلام

یک شنبه

08

10

203

افکاری

مشاوره خانواده

99/11/04

13

اول

نظریه ها و
روش های
مشاوره گروهی

یک شنبه

10

13:30

301

نیکنام

مشاوره خانواده

99/11/07

13

سوم

کارورزی در
مشاوره
خانواده و
ازدواج

شنبه

08

12:30

201

نیکنام

مشاوره خانواده

   

سوم

سمینار مسائل
خانواده و
ازدواج

یک شنبه

11

13

201

حسینیان

مشاوره خانواده

   

سوم

سنجش و ارزیابی
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

شنبه

13

16:30

202

خدابخشی کولایی

مشاوره خانواده

99/11/06

13

سوم

مباحث جدید در
آسیب شناسی
روانی

دو شنبه

10

12

205

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

99/11/05

13

سوم

روانشناسی
اجتماعی
پیشرفته

دو شنبه

08

10

205

پور ابراهیم

روان شناسی عمومی

99/11/12

13

سوم

انگیزش و
هیجان

یک شنبه

10

12

204

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/11/02

09

سوم

روانشناسی
تجربی

یک شنبه

07

10

204

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/10/29

09

سوم

سمینار در نظریه ها
و یافته های
روانشناسی

یک شنبه

13

15

204

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

   

اول

روش های آماری
پیشرفته

یک شنبه

13

16:30

201

فلسفی نژاد

روان شناسی عمومی

99/11/12

09

اول

روانشناسی عمومی
پیشرفته

دو شنبه

13

16

203

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/10/30

13

اول

روانشناسی رشد
پیشرفته

دو شنبه

10

12

203

هاشمی

روان شناسی عمومی

99/11/04

09

اول

پسیکوفیزیولوژی
و نوروپسیکولوژی

دو شنبه

08

10

203

نیکنام

روان شناسی عمومی

99/11/08

13

سوم

آزمونهای
عینی فرافکن
در روانشناسی
بالینی

یک شنبه

16

20:30

203

جراره

روانشناسی بالینی

99/11/12

09

سوم

رفتار درمانی

دو شنبه

10

12:30

202

پور ابراهیم

روانشناسی بالینی

99/11/05

13

سوم

سمینار در روانشناسی
بالینی
و آسیب شناسی
بالینی

دو شنبه

08

10

202

خدابخشی کولایی

روانشناسی بالینی

   

اول

استفاده از روشهای آماری
و پژوهشی پیشرفت
ه در روانشناسی بالینی

یک شنبه

13:30

16

202

پیریائی

روانشناسی بالینی

99/11/04

13

اول

علم النفس از دیدگاه
دانشمند اسلامی

یک شنبه

10

12

202

افکاری

روانشناسی بالینی

99/11/01

13

اول

نظریه های شخصیت

سه شنبه

08

10

202

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

99/11/11

13

اول

تاریخچه سیستمها
در روانشناسی
(مدلها و نظریه ها
و پژوهشها)

یک شنبه

16

18

202

احمدی نوده

روانشناسی بالینی

99/11/08

09

اول

نظریه های
روان درمانی

یک شنبه

08

10

202

خدابخشی کولایی

روانشناسی بالینی

99/10/29

13

اول

آسیب شناسی
پیشرفته

سه شنبه

10

12:30

202

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

99/11/13

13

 

ترم

نام درس

روز ارائه کلاس

ساعت شروع

ساعت پایان

کلاس

استاد

رشته گرایش

آزمون

از ساعت

سوم

ترجمه متون تخصصی
 در آموزش عالی

سه شنبه

16

18

202

محب زادگان

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/10/30

13

سوم

مدیریت امور مالی و
 اداری در دانشگاه ها

دو شنبه

16

18

206

نوه ابراهیم

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/06

13

سوم

سمینار بر مبنای
کارورزی برنامه ریزی
 در آموزش عالی

یک شنبه

16

18

109

صادقی جعفری

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/13

13

سوم

بررسی تطبیقی
مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

شنبه

17

19

203

همایون آریا

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/12

13

اول

اصول مدیریت
 آموزش عالی

دو شنبه

14

16

205

صفری فارفار

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/08

13

اول

جامعه شناسی
 تغییر و نوآوری
در آموزش عالی

یک شنبه

14

16

109

صادقی جعفری

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/05

13

اول

کاربرد روش های
 آماری در
آموزش عالی

شنبه

14

17

203

همایون آریا

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/10/29

13

اول

مدیریت منابع
 انسانی در
 آموزش عالی

سه شنبه

14

16

202

محب زادگان

مدیریت و برنامه ریزی
 آموزش عالی

99/11/12

13