گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گروه گروه روانشناسی و علوم تربیتی
رشته مشاوره خانواده روان شناسی  عمومی
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه سنجش و اندازه گیری در مشاوره خانواده و ازدواج نظریه های مشاوره و روان درمانی    
خانم دکتر خدابخشی کولایی خانم دکتر خدابخشی کولایی    
13-16 9-12    
202 201    
سمینار در مسائل خانواده و ازدواج هدایت و مشورت در اسلام    
دکتر احمدی نوده دکتر نظرزاده زارع    
16-18 13-15    
202 201    
یکشنبه کارورزی در خانواده و ازدواج نظریه ها و روش های مشاوره گروهی روانشناسی تجربی پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکوفیولوژی
خانم دکتر حسینیان خانم دکتر نیکنام دکتر شهریاری خانم دکتر نیکنام
10-13 13-16 8-10 10-12
110 201 208 202
  آمار استنباطی روان شناسی انگیزش و هیجان روش های آماری پیشرفته
  دکتر فلسفی نژاد دکتر شهریاری دکتر فلسفی نژاد
  16-18 10-12 13-16
  201 208 202
    سمینار  
    خانم دکتر خدابخشی کولایی  
    13-15  
    208  
دوشنبه     روانشناسی اجتماعی نظریه های رشد پیشرفته
    دکتر پورابراهیم دکتر حسینی المدنی
    8-10 13-15
    207 207
    مباحث جدید در آسیب شناسی روانی روان شناسی عمومی پیشرفته
    خانم دکتر خدابخشی کولایی دکتر حسینی المدنی
    10-12 15-18
    207 207