گروه روان شناسی و علوم تربیتی

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از

تا

آسیب شناسی روانی

شنبه

9

11

201

ماندانا

نیکنام

مشاوره خانواده

03/31

11

13

نظریه ها و روش های
مشاوره خانواده

شنبه

11:30

15

202

آناهیتا

خدابخشی کولایی

مشاوره خانواده

04/03

11

13

تمرین فنون مشاوره
در آزمایشگاه

یک شنبه

10

12

201

سیمین

حسینیان

مشاوره خانواده

04/10

8

10

روش های تحقیق
پیشرفته در
علوم تربیتی
و روان شناسی

یک شنبه

13

16

207

محمدرضا

فلسفی نژاد

مشاوره خانواده

04/14

11

13

مشاوره ازدواج

شنبه

15

18:30

202

خدابخش

احمدی نوده

مشاوره خانواده

04/07

8

10

روانشناسی
احساس و ادراک

دو شنبه

10

12

208

مرضیه

هاشمی

روان شناسی عمومی

04/02

8

10

روشهای تحقیق
در روانشناسی

یک شنبه

16:30

20

207

محمدرضا

فلسفی نژاد

روان شناسی عمومی

04/14

11

13

روانشناسی
یادگیری و تفکر

دو شنبه

13

15

209

مرضیه

هاشمی

روان شناسی عمومی

03/31

11

13

روانشناسی
کودکان استثنائی

یک شنبه

10

13

207

آناهیتا

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

04/04

8

10

روان سنجی
پیشرفته

شنبه

8

11:30

203

آناهیتا

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

04/08

8

10

نظریه های
شخصیت

دو شنبه

8

10

201

ماندانا

نیکنام

روان شناسی عمومی

04/11

8

10

کلیاتی درباره
درمانهای
فیزیکی و
داروئی در
بیماریهای
عصبی و روانی

دو شنبه

16

18

208

امید

رضائی

روانشناسی بالینی

04/07

8

10

روانشناسی پزشکی
و نوروپسیکولوژی

دو شنبه

13

15

208

بهروز

دولتشاهی

روانشناسی بالینی

04/05

8

10

گروه درمانی

سه شنبه

13:30

16

201

ماندانا

نیکنام

روانشناسی بالینی

04/03

11

13

خانواده درمانی

دو شنبه

10

12:30

201

آناهیتا

خدابخشی کولایی

روانشناسی بالینی

04/01

8

10

آسیب شناسی
پیشرفته

سه شنبه

8

10:30

208

رسول

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

04/09

8

10

فنون مصاحبه
تشخیصی

سه شنبه

10:30

13:30

208

رسول

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

04/11

11

13

روانشناسی رشد
پیشرفته

دو شنبه

8

10

208

مرضیه

هاشمی

روانشناسی بالینی

04/14

8

10

روش های تحقیق
در مدیریت
و برنامه ریزی
آموزش عالی

شنبه

16

19

204

عبدالرحیم

نوه ابراهیم

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

04/04

11

13

مدیریت
منابع انسانی
در آموزش عالی

یک شنبه

14

16

109

یوسف

محب زادگان

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

04/08

11

13

برنامه ریزی درسی
در آموزش عالی

شنبه

14

16

204

محمد

نیرو

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

03/31

8

10

نظارت و ارزشیابی
در آموزش عالی

یک شنبه

16

18

203

رحیم

صفری فارفار

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

04/12

8

10