گروه روان شناسی و علوم تربیتی
گروه گروه روانشناسی و علوم تربیتی
رشته مشاوره و راهنمایی
ورودی 94
نظریه های مشاوره گروهی
خانم دکتر نیکنام
8-11
201
مشاوره خانواده روان شناسی عمومی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
ورودی ورودی 95 ورودی 94 ورودی 95 ورودی 95
شنبه نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی
خانم دکتر خدابخشی کولایی
8-11
202
    برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
دکترمحب زادگان
14-16
208
   
   
   
  نظریه های مشاوره و روان درمانی (پیش نیاز)
خانم دکتر خدابخشی کولایی
11-14
202
    کاربرد روشهای آماری در آموزش عالی
دکتر آریا
16-19
208
     
     
     
یکشنبه کارورزی
دکتر حسینیان
8-10
204
نظریه های مشاوره گروهی
دکتر نیکنام
8-11
207
آسیب شناسی روانی پیشرفته
دکترخدابخشی کولایی
8-10
206
روان شناسی رشد پیشرفته
دکتر حمیدی
9-11
201
 
 
 
 
تهیه و کاربرد آزمون های روان شناختی در مشاوره
دکتر خدابخشی
10-13
202
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته
دکتر اکرمی
11-13
207
سمینار در
روان شناسی
دکتر حسینیان
10-12
206
روشهای
آماری پیشرفته
دکتر فلسفی نژاد
13-16
202
 
 
 
 
  آمار استنباطی
دکتر فلسفی نژاد
16-18
101
نوروسایکولوژی
دکتر اعتمادی
14-16
207
نوروسایکولوژی
دکتر اعتمادی
16-18
202
 
   
   
   
دوشنبه     روان شناسی شخصیت
دکتر پاکدامن
8-10
202
روان شناسی عمومی (اصلی)
دکتر رضابخش
8-11
206
 
     
     
     
    روان شناسی اجتماعی
دکتر پاکدامن
10-12
202
   
       
       
       
    روان شناسی تجربی
دکتر یزدی
14-16
107
   
       
       
       
چهارشنبه         اصول مدیریت آموزش عالی
دکتر عباسیان
14-16
206
       
       
       
        مدیریت امور مالی و اداری دردانشگاه ها
دکتر نوه ابراهیم
16-18
206
       
       
       

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

دانشگاه خاتم
 دانشکده علوم انسانی

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

برنامه ترم بندی رشته روان شناسی عمومی

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق در روان شناسی

2(نظری)+ 1 (عملی)

روشهای آماری پیشرفته

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

نظریه های شخصیت 2 واحد نظری

روان شناسی عمومی    3 واحد نظری

روان شناسی احساس و ادراک

2 واحد نظری

پیسکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2 واحد نظری

روان شناسی یادگیری و تفکر 2 واحد نظری

 

روان شناسی رشد پیشرفته  2واحد نظری

 

 

روان شناسی کودکان استثنایی

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

جمع واحد : 12

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

اخذ واحد پایان نامه

 

 

انگیزش و هیجان  2

واحد نظری

روان شناسی تجربی 2

واحد نظری

مبحث جدید در آسیب شناسی روانی

2واحد نظری

روان شناسی اجتماعی پیشرفته2

واحد نظری

سمینار در نظریه ها و یافته های روان شناسی

2واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 12

 

برنامه ترم بندی رشته مشاوره خانواده

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

 2واحد(نظری)+1 واحد (عملی)

آمار استنباطی پیشرفته          2 واحد نظری

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1 واحد عملی

هدایت و مشورت در اسلام    2 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

واحد2(نظری)+ 1واحد (عملی)

نظریه های پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

3 واحد نظری

مشاوره ازدواج 3 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی  2واحد(نظری)+  1 واحد(عملی)

جمع واحد : 10

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

پایان نامه

 

 

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

2 واحد (نظری)+  واحد1 (عملی)

کارورزی در مشاوره ازدواج و خانواده

3 واحد عملی

سمینار مسائل خانواده و ازدواج 2 واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 8

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.