گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گروه گروه روانشناسی و علوم تربیتی
رشته مشاوره خانواده روان شناسی  عمومی
ورودی ورودی 96 ورودی 97 ورودی 96 ورودی 97
شنبه سنجش و اندازه گیری در مشاوره خانواده و ازدواج نظریه های مشاوره و روان درمانی    
خانم دکتر خدابخشی کولایی خانم دکتر خدابخشی کولایی    
13-16 9-12    
206 201    
سمینار در مسائل خانواده و ازدواج هدایت و مشورت در اسلام    
دکتر احمدی نوده دکتر نظرزاده زارع    
16-18 13-15    
201 201    
یکشنبه کارورزی در خانواده و ازدواج نظریه ها و روش های مشاوره گروهی روانشناسی تجربی پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکوفیولوژی
خانم دکتر حسینیان خانم دکتر نیکنام دکتر شهریاری خانم دکتر نیکنام
10-13 13-16 8-10 10-12
110 201 208 202
  آمار استنباطی روان شناسی انگیزش و هیجان روش های آماری پیشرفته
  دکتر فلسفی نژاد دکتر شهریاری دکتر فلسفی نژاد
  16-18 10-12 13-16
  201 208 202
    سمینار  
    خانم دکتر خدابخشی کولایی  
    13-15  
    208  
دوشنبه     روانشناسی اجتماعی نظریه های رشد پیشرفته
    دکتر پورابراهیم دکتر حسینی المدنی
    8-10 13-15
    207 207
    مباحث جدید در آسیب شناسی روانی روان شناسی عمومی پیشرفته
    خانم دکتر خدابخشی کولایی دکتر حسینی المدنی
    10-12 15-18
    207 207

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

دانشگاه خاتم
 دانشکده علوم انسانی

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

برنامه ترم بندی رشته روان شناسی عمومی

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق در روان شناسی

2(نظری)+ 1 (عملی)

روشهای آماری پیشرفته

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

نظریه های شخصیت 2 واحد نظری

روان شناسی عمومی    3 واحد نظری

روان شناسی احساس و ادراک

2 واحد نظری

پیسکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2 واحد نظری

روان شناسی یادگیری و تفکر 2 واحد نظری

 

روان شناسی رشد پیشرفته  2واحد نظری

 

 

روان شناسی کودکان استثنایی

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

جمع واحد : 12

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

اخذ واحد پایان نامه

 

 

انگیزش و هیجان  2

واحد نظری

روان شناسی تجربی 2

واحد نظری

مبحث جدید در آسیب شناسی روانی

2واحد نظری

روان شناسی اجتماعی پیشرفته2

واحد نظری

سمینار در نظریه ها و یافته های روان شناسی

2واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 12

 

برنامه ترم بندی رشته مشاوره خانواده

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

 2واحد(نظری)+1 واحد (عملی)

آمار استنباطی پیشرفته          2 واحد نظری

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1 واحد عملی

هدایت و مشورت در اسلام    2 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

واحد2(نظری)+ 1واحد (عملی)

نظریه های پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

3 واحد نظری

مشاوره ازدواج 3 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی  2واحد(نظری)+  1 واحد(عملی)

جمع واحد : 10

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

پایان نامه

 

 

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

2 واحد (نظری)+  واحد1 (عملی)

کارورزی در مشاوره ازدواج و خانواده

3 واحد عملی

سمینار مسائل خانواده و ازدواج 2 واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 8

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.