گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گروه

گروه روانشناسی و علوم تربیتی

رشته

مشاوره خانواده

روان شناسی عمومی

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

ورودی

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

ورودی 96

ورودی 95

شنبه

سمینار مسائل
خانواده و
ازدواج

دکتر تقی پورابراهیم

10-12

202

نظریه های
پیشرفته در
مشاوره

دکترخدابخشی کولایی

8-11

201

   

بررسی تطبیقی
مدیریت و
برنامه ریزی
آموزش عالی

دکتر آریا

14-16

105

   
   
   

سنجش و
ارزیابی در مشاوره
خانواده و
ازدواج

دکترخدابخشی
کولایی

13-16

202

نظریه ها و
 روش های
مشاوره
گروهی

دکتر
نیکنام

11-14

201

   

متون تخصصی
زبان
انگلیسی

دکتر
محب زادگان

16-18

105

   
   
   

تهیه و کاربرد آزمون های
 هوش و
استعداد

دکتر
خدابخشی
کولایی

16-18

209

       
       
       
       

یکشنبه

کارورزی
در مشاوره
خانواده
و ازدواج

دکتر
حسینیان

10-13

202

آمار استنباطی پیشرفته

دکتر
فلسفی نژاد

13-15

203

روان شناسی
تجربی

دکتر
یزدی

13-15

202

نظریه های رشد پیشرفته

دکتر
پاکدامن

13-15

201

 
 
 
 
 

هدایت و
مشورت
اسلام

دکتر
فضلی خانی

15-17

203

روانشناسی
اجتماعی

دکتر
پاکدامن

15-17

202

روش های
آماری
پیشرفته

دکتر
فلسفی نژاد

15-18

201

 
   
   
   

دوشنبه

   

مباحث جدید
در آسیب شناسی روانی

دکتر
خدابخشی
کولایی

8-10

201

پسیکوفیزیولوژی
و نوروپسیکو
فیزیولوژی

دکتر
نیکنام

10-12

204

 
     
     
     
   

سمینار در
نظریه ها و
یافته های
روانشناسی

دکتر
خدابخشی
کولایی

10-12

201

روان شناسی
عمومی
پیشرفته

دکتر
حسینی المدنی

16-19

204

 
     
     
     
   

انگیزش و هیجان

دکتر حسینی المدنی

14-16

202

   
       
       
       

سه شنبه

         

چهارشنبه

       

برنامه ریزی
درسی در
آموزش عالی

دکتر نیرو

14-16

110

       
       
       
       

سمینار بر مبنای
کارورزی
برنامه ریزی در
آموزش عالی

دکتر عباسیان

16-18

110

       
       
       

پنجشنبه

         

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

دانشگاه خاتم
 دانشکده علوم انسانی

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

برنامه ترم بندی رشته روان شناسی عمومی

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق در روان شناسی

2(نظری)+ 1 (عملی)

روشهای آماری پیشرفته

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

نظریه های شخصیت 2 واحد نظری

روان شناسی عمومی    3 واحد نظری

روان شناسی احساس و ادراک

2 واحد نظری

پیسکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2 واحد نظری

روان شناسی یادگیری و تفکر 2 واحد نظری

 

روان شناسی رشد پیشرفته  2واحد نظری

 

 

روان شناسی کودکان استثنایی

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

جمع واحد : 12

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

اخذ واحد پایان نامه

 

 

انگیزش و هیجان  2

واحد نظری

روان شناسی تجربی 2

واحد نظری

مبحث جدید در آسیب شناسی روانی

2واحد نظری

روان شناسی اجتماعی پیشرفته2

واحد نظری

سمینار در نظریه ها و یافته های روان شناسی

2واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 12

 

برنامه ترم بندی رشته مشاوره خانواده

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

 2واحد(نظری)+1 واحد (عملی)

آمار استنباطی پیشرفته          2 واحد نظری

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1 واحد عملی

هدایت و مشورت در اسلام    2 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

واحد2(نظری)+ 1واحد (عملی)

نظریه های پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

3 واحد نظری

مشاوره ازدواج 3 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی  2واحد(نظری)+  1 واحد(عملی)

جمع واحد : 10

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

پایان نامه

 

 

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

2 واحد (نظری)+  واحد1 (عملی)

کارورزی در مشاوره ازدواج و خانواده

3 واحد عملی

سمینار مسائل خانواده و ازدواج 2 واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 8

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.