گروه روان شناسی و علوم تربیتی

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

مشخصات آزمون

از

تا

آسیب شناسی روانی

شنبه

9

11

201

ماندانا

نیکنام

مشاوره خانواده

03/31

11

13

نظریه ها و روش های
مشاوره خانواده

شنبه

11:30

15

202

آناهیتا

خدابخشی کولایی

مشاوره خانواده

04/03

11

13

تمرین فنون مشاوره
در آزمایشگاه

یک شنبه

10

12

201

سیمین

حسینیان

مشاوره خانواده

04/10

8

10

روش های تحقیق
پیشرفته در
علوم تربیتی
و روان شناسی

یک شنبه

13

16

207

محمدرضا

فلسفی نژاد

مشاوره خانواده

04/14

11

13

مشاوره ازدواج

شنبه

15

18:30

202

خدابخش

احمدی نوده

مشاوره خانواده

04/07

8

10

روانشناسی
احساس و ادراک

دو شنبه

10

12

208

مرضیه

هاشمی

روان شناسی عمومی

04/02

8

10

روشهای تحقیق
در روانشناسی

یک شنبه

16:30

20

207

محمدرضا

فلسفی نژاد

روان شناسی عمومی

04/14

11

13

روانشناسی
یادگیری و تفکر

دو شنبه

13

15

209

مرضیه

هاشمی

روان شناسی عمومی

03/31

11

13

روانشناسی
کودکان استثنائی

یک شنبه

10

13

207

آناهیتا

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

04/04

8

10

روان سنجی
پیشرفته

شنبه

8

11:30

203

آناهیتا

خدابخشی کولایی

روان شناسی عمومی

04/08

8

10

نظریه های
شخصیت

دو شنبه

8

10

201

ماندانا

نیکنام

روان شناسی عمومی

04/11

8

10

کلیاتی درباره
درمانهای
فیزیکی و
داروئی در
بیماریهای
عصبی و روانی

دو شنبه

16

18

208

امید

رضائی

روانشناسی بالینی

04/07

8

10

روانشناسی پزشکی
و نوروپسیکولوژی

دو شنبه

13

15

208

بهروز

دولتشاهی

روانشناسی بالینی

04/05

8

10

گروه درمانی

سه شنبه

13:30

16

201

ماندانا

نیکنام

روانشناسی بالینی

04/03

11

13

خانواده درمانی

دو شنبه

10

12:30

201

آناهیتا

خدابخشی کولایی

روانشناسی بالینی

04/01

8

10

آسیب شناسی
پیشرفته

سه شنبه

8

10:30

208

رسول

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

04/09

8

10

فنون مصاحبه
تشخیصی

سه شنبه

10:30

13:30

208

رسول

روشن چسلی

روانشناسی بالینی

04/11

11

13

روانشناسی رشد
پیشرفته

دو شنبه

8

10

208

مرضیه

هاشمی

روانشناسی بالینی

04/14

8

10

روش های تحقیق
در مدیریت
و برنامه ریزی
آموزش عالی

شنبه

16

19

204

عبدالرحیم

نوه ابراهیم

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

04/04

11

13

مدیریت
منابع انسانی
در آموزش عالی

یک شنبه

14

16

109

یوسف

محب زادگان

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

04/08

11

13

برنامه ریزی درسی
در آموزش عالی

شنبه

14

16

204

محمد

نیرو

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

03/31

8

10

نظارت و ارزشیابی
در آموزش عالی

یک شنبه

16

18

203

رحیم

صفری فارفار

مدیریت و برنامه ریزی
آموزش عالی

04/12

8

10

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

دانشگاه خاتم
 دانشکده علوم انسانی

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

برنامه ترم بندی رشته روان شناسی عمومی

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق در روان شناسی

2(نظری)+ 1 (عملی)

روشهای آماری پیشرفته

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

نظریه های شخصیت 2 واحد نظری

روان شناسی عمومی    3 واحد نظری

روان شناسی احساس و ادراک

2 واحد نظری

پیسکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2 واحد نظری

روان شناسی یادگیری و تفکر 2 واحد نظری

 

روان شناسی رشد پیشرفته  2واحد نظری

 

 

روان شناسی کودکان استثنایی

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

جمع واحد : 12

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

اخذ واحد پایان نامه

 

 

انگیزش و هیجان  2

واحد نظری

روان شناسی تجربی 2

واحد نظری

مبحث جدید در آسیب شناسی روانی

2واحد نظری

روان شناسی اجتماعی پیشرفته2

واحد نظری

سمینار در نظریه ها و یافته های روان شناسی

2واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 12

 

برنامه ترم بندی رشته مشاوره خانواده

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

 2واحد(نظری)+1 واحد (عملی)

آمار استنباطی پیشرفته          2 واحد نظری

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1 واحد عملی

هدایت و مشورت در اسلام    2 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

واحد2(نظری)+ 1واحد (عملی)

نظریه های پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

3 واحد نظری

مشاوره ازدواج 3 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی  2واحد(نظری)+  1 واحد(عملی)

جمع واحد : 10

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

پایان نامه

 

 

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

2 واحد (نظری)+  واحد1 (عملی)

کارورزی در مشاوره ازدواج و خانواده

3 واحد عملی

سمینار مسائل خانواده و ازدواج 2 واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 8

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.