گروه روان شناسی و علوم تربیتی

گرایش مشاوره خانواده

ترم

نام درس

روز

شروع

پایان

 کلاس

استاد

اول

آمار استنباطی

پیشرفته

یک شنبه

16:30

18:30

 207

فلسفی نژاد

اول

نظریه ها و

روش های

 مشاوره

گروهی

یک شنبه

10

13:30

 209

نیکنام

اول

نظریه های

پیشرفته

مشاوره و

روان درمانی

شنبه

09

12

 208

خدابخشی

کولایی

اول

هدایت و

مشورت

 در اسلام

یک شنبه

08

10

 209

افکاری

سوم

سمینار

مسائل

خانواده و

ازدواج

یک شنبه

11

13

 201

حسینیان

سوم

سنجش و

ارزیابی

در مشاوره

خانواده و

ازدواج

شنبه

13

16:30

 208

خدابخشی

کولایی

سوم

کاربرد

آزمون

های

هوش ،

استعداد و

رغبت در

مشاوره

یک شنبه

13

15

 106

خدابخشی

کولایی

سوم

کارورزی

در مشاوره

 خانواده و

ازدواج

شنبه

08

12:30

 209

نیکنام

 

گرایش روانشناسی بالینی

اول

استفاده از

روشهای

آماری

 و پژوهشی

پیشرفته در

روانشناسی

بالینی

یک شنبه

13:30

16

 202

نیرو

اول

آزمونهای

شناختی

در روانشناسی

بالینی

سه شنبه

10

13

 206

روشن

چسلی

اول

تاریخچه

سیستمها

در روانشناسی

 (مدلها و

نظریه ها

و پژوهشها)

یک شنبه

16

18

 202

احمدی نوده

اول

علم النفس از

دیدگاه

 دانشمند

اسلامی

یک شنبه

10

12

 202

افکاری

اول

نظریه های

روان

درمانی

یک شنبه

08

10

 202

خدابخشی

کولایی

اول

نظریه های

 شخصیت

سه شنبه

08

10

 206

روشن

چسلی

 

گرایش روان شناسی عمومی

اول

پسیکوفیزیولوژی

 و نوروپسیکولوژی

دو شنبه

10

12

 209

نیکنام

اول

روانشناسی

رشد

 پیشرفته

دو شنبه

14

16

 206

حسینی

المدنی

اول

روانشناسی

عمومی

 پیشرفته

دو شنبه

16

19

 206

حسینی

المدنی

اول

روش های

آماری

 پیشرفته

یک شنبه

13

16:30

 207

فلسفی نژاد

سوم

انگیزش

و هیجان

یک شنبه

11

13

 207

شهریاری

احمدی

سوم

روانشناسی

احساس

 و ادراک

دو شنبه

08

10

 206

هاشمی

سوم

روانشناسی

تجربی

یک شنبه

08

11

 207

شهریاری

احمدی

سوم

سمینار در

نظریه ها

و یافته های

روانشناسی

دو شنبه

10

12

 206

خدابخشی

کولایی

سوم

مباحث

جدید در

 آسیب شناسی

روانی

یک شنبه

15

17

 209

خدابخشی

کولایی

 

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

اول

برنامه ریزی

توسعه ی

 آموزش

عالی

یک شنبه

14

16

 109

محب زادگان

اول

برنامه ریزی

درسی

 در آموزش

عالی

شنبه

16

18

 204

نیرو

اول

اصول

مدیریت

 آموزش

عالی

شنبه

14

16

 204

صفری فارفار

اول

کاربرد

روش های

 آماری در

آموزش عالی

یک شنبه

16

19

 201

همایون

آریا

سوم

بررسی تطبیقی مدیریت و

 برنامه ریزی آموزش عالی

شنبه

14

16

 203

صفری

فارفار

سوم

ترجمه متون

تخصصی

 در آموزش

عالی

دو شنبه

16

18

 208

محب زادگان

سوم

سمینار بر

مبنای کارورزی

برنامه ریزی

در آموزش عالی

دو شنبه

14

16

 209

نوه ابراهیم

سوم

مدیریت

امور مالی

 و اداری در

دانشگاه ها

شنبه

16

18

 203

نوه ابراهیم

 

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

دانشگاه خاتم
 دانشکده علوم انسانی

گروه روان شناسی و علوم تربیتی

برنامه ترم بندی رشته روان شناسی عمومی

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق در روان شناسی

2(نظری)+ 1 (عملی)

روشهای آماری پیشرفته

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

نظریه های شخصیت 2 واحد نظری

روان شناسی عمومی    3 واحد نظری

روان شناسی احساس و ادراک

2 واحد نظری

پیسکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

2 واحد نظری

روان شناسی یادگیری و تفکر 2 واحد نظری

 

روان شناسی رشد پیشرفته  2واحد نظری

 

 

روان شناسی کودکان استثنایی

2واحد(نظری)+ 1واحد(عملی)

جمع واحد : 12

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

اخذ واحد پایان نامه

 

 

انگیزش و هیجان  2

واحد نظری

روان شناسی تجربی 2

واحد نظری

مبحث جدید در آسیب شناسی روانی

2واحد نظری

روان شناسی اجتماعی پیشرفته2

واحد نظری

سمینار در نظریه ها و یافته های روان شناسی

2واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 12

 

برنامه ترم بندی رشته مشاوره خانواده

ترم دوم

ترم اول

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی و روانشناسی

 2واحد(نظری)+1 واحد (عملی)

آمار استنباطی پیشرفته          2 واحد نظری

تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1 واحد عملی

هدایت و مشورت در اسلام    2 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

واحد2(نظری)+ 1واحد (عملی)

نظریه های پیشرفته در مشاوره و روان درمانی

3 واحد نظری

مشاوره ازدواج 3 واحد نظری

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی  2واحد(نظری)+  1 واحد(عملی)

جمع واحد : 10

جمع واحد : 10

 

ترم چهارم

ترم سوم

 

پایان نامه

 

 

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج

2 واحد (نظری)+  واحد1 (عملی)

کارورزی در مشاوره ازدواج و خانواده

3 واحد عملی

سمینار مسائل خانواده و ازدواج 2 واحد نظری

جمع واحد: 4

جمع واحد: 8

 

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.

در این قسمت هنوز محتوایی ایجاد نگردیده است.