گروه حقوق

نام درس

روز

شروع

پایان

کلاس

نام استاد

نام خانوادگی استاد

رشته گرایش

آزمون

از

تا

حقوق رقابت در
تجارت بین المللی

سه شنبه

10

11

206

مصطفی

نورالهی

حقوق تجارت
بین الملل

04/12

8

10

حقوق حمل و نقل
 دریایی کالا

دو شنبه

11

13

203

سیدکمال

سجادی

حقوق تجارت
بین الملل

04/03

8

10

حقوق تجارت
 الکترونیکی

سه شنبه

9

10

206

مصطفی

نورالهی

حقوق تجارت
 بین الملل

04/09

11

13

سمینار

سه شنبه

13

14

206

مرتضی

شهبازی نیا

حقوق تجارت
 بین الملل

04/14

11

13

بیع بین الملل 2

سه شنبه

11

13

206

محمد صادق

لبانی مطلق

حقوق تجارت
 بین الملل

04/14

8

10

کلیات حقوق
مالکیت فکری

دو شنبه

9

11

203

سیدکمال

سجادی

حقوق تجارت
 بین الملل

04/01

11

13

تعارض قوانین
 تطبیقی و صلاحیت
بین المللی دادگاهها

دو شنبه

13

15

203

مریم

افشاری

حقوق تجارت
 بین الملل

04/07

11

13

قراردادهای
بین المللی

سه شنبه

15

16

206

محمد صادق

لبانی مطلق

حقوق تجارت
 بین الملل

04/05

8

10

حقوق مدنی 2

سه شنبه

12

14

202

سیدکمال

سجادی

حقوق
 خصوصی

04/10

11

13

حقوق تجارت

دو شنبه

9

11

202

محمد صادق

لبانی مطلق

حقوق
خصوصی

03/31

8

10

سمینار

سه شنبه

14

15

202

مرتضی

شهبازی نیا

حقوق
 خصوصی

04/14

11

13

حقوق بین الملل
خصوصی
(تعارض قوانین)

دو شنبه

11

13

202

مصطفی

نورالهی

حقوق
خصوصی

04/02

11

13

اصول فقه

سه شنبه

8

11

202

محمدباقر

پارساپور

حقوق
 خصوصی

04/08

8

10

آیین دادرسی مدنی

دو شنبه

13

15

202

مصطفی

نورالهی

حقوق
خصوصی

04/05

8

10

متون حقوقی 2

دو شنبه

10

11

207

مصطفی

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

04/02

8

10

سازمان های
اقتصادی بین المللی

سه شنبه

9

10

207

سیدکمال

سجادی

حقوق مالی-اقتصادی

04/04

8

10

تجزیه و تحلیل آراء
 قضائی مرتبط با
مسائل مالی و
 اقتصادی

سه شنبه

12

14

207

مصطفی

نورالهی

حقوق مالی-اقتصادی

04/07

8

10

روش های استقراض
 از منابع مالی
 بین المللی

سه شنبه

16:30

18:30

207

محمد صادق

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

04/14

8

10

حقوق مسئولیت
 مدنی

سه شنبه

10

12

207

سیدکمال

سجادی

حقوق مالی-اقتصادی

04/10

11

13

حقوق رقابت

دو شنبه

11

12

207

محمد صادق

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

04/12

8

10

سمینار

سه شنبه

15

16:30

207

مرتضی

شهبازی نیا

حقوق مالی-اقتصادی

04/14

11

13

حقوق سرمایه گذاری
 خارجی در ایران

دو شنبه

8

9

207

محمد صادق

لبانی مطلق

حقوق مالی-اقتصادی

03/31

8

10