گروه حقوق

 
درس روز کلاس شروع پایان شماره کلاس استاد گرایش تاریخ امتحان شروع پایان
پایان نامه           حقوق تجارت بین الملل      
حقوق حمل
و نقل هوائی
و زمینی کالا
در بازرگانی
بین الملل
دو شنبه 10:00 11:00 204 نوراللهی حقوق تجارت بین الملل 1400/10/28 9:00 11:00
بیمه های
بازرگانی
بین المللی
دو شنبه 9:00 10:00 204 سجادی حقوق تجارت بین الملل 1400/10/25 13:00 15:00
مسئولیت مدنی
در تجارت
بین المللی
دو شنبه 11:00 12:00 204 لبانی حقوق تجارت بین الملل 1400/11/05 13:00 15:00
داوری
بازرگانی
بین المللی
سه شنبه 12:00 14:00 206 انصاری حقوق تجارت بین الملل 1400/11/11 9:00 11:00
پایان نامه           حقوق خصوصی      
قواعد فقه سه شنبه 10:00 12:00 205 لبانی مطلق حقوق خصوصی 1400/10/26 13:00 15:00
حقوق مدنی
تطبیقی
سه شنبه 12:00 14:00 205 سجادی حقوق خصوصی 1400/11/04 13:00 15:00
متون فقه سه شنبه 14:00 17:00 205 پارساپور حقوق خصوصی 1400/11/10 13:00 15:00
پایان نامه           حقوق مالی-اقتصادی      
حقوق مالی -
محاسباتی و بودجه
دو شنبه 11:00 13:00 206 درویشی حقوق مالی-اقتصادی 1400/11/06 13:00 15:00
حقوق پیمانکاری -
مهندسین مشاور
دو شنبه 10:00 11:00 206 لبانی مطلق حقوق مالی-اقتصادی 1400/10/30 9:00 11:00
حقوق کیفری
اقتصادی 1
دو شنبه 8:00 10:00 205 قبادی حقوق مالی-اقتصادی 1400/10/27 13:00 15:00